Drukāt
29.05.2018
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā – MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumos Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība””

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

„Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumos Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

-        Publiskas personas, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā atrodas zeme, kas tiek vai varētu tikt iznomāta zemes dzīļu izmantošanai;

-        Personas, kuras nomā vai varētu nomāt zemi zemes dzīļu izmantošanai no publiskai personai piederoša vai tiesiskajā valdījumā esoša zemes īpašuma.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumos Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”” (turpmāk – noteikumu projekts) sagatavots, lai iekļautu šajos noteikumos tiesību normas par nomas maksas aprēķināšanas kārtību, ja publiska persona iznomā  zemesgabalu zemes dzīļu izmantošanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 14.06.2018.

7.

Dokumenti

Pielikumā: Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (Anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2018.gada 12.jūnijam

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā referente Guna Eņģele-Volkova., tālr:67026518, e-pasts: guna.engele-volkova@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/