Drukāt
29.05.2018
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā – MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu””

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

„Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

-        Publiskas personas, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā atrodas zeme, kas tiek vai varētu tikt iznomāta zemes dzīļu izmantošanai;

-        Personas, kuras nomā vai varētu nomāt zemi zemes dzīļu izmantošanai no publiskai personai piederoša vai tiesiskajā valdījumā esoša zemes īpašuma.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”” mērķis ir zemes dzīļu izmantošanas jautājumu – kā iznomāšanas procesa, tā licences saņemšanas konsolidēšana vienos Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumos Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”, kā rezultātā no noteikumiem tiek svītrotas normas, kas deleģētas uz likuma “Par zemes dzīlēm” 8.panta otrās daļas 4.punkta pamata.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 14.06.2018.

7.

Dokumenti

Pielikumā: Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (Anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2018.gada 12.jūnijam

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā referente Guna Eņģele-Volkova., tālr:67026518, e-pasts: guna.engele-volkova@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/