Drukāt
29.05.2018
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā – MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 19. maija noteikumos Nr. 450 “Kārtība, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas””

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 19. maija noteikumos Nr. 450 “Kārtība, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz nolietotu transportlīdzekļu, izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, kā arī videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotājiem, kuru līgumpartneriem piemēro atbrīvojumu no nodokļa samaksas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Lai nodrošinātu atbilstību Dabas resursu nodokļa likumam, noteikumu projektā:

1) noteikta finanšu nodrošinājuma apmēra aprēķināšanas kārtība, finanšu nodrošinājuma minimālā un maksimālā summa;

2) noteikta kārtība, kādā iesniedz, pagarina un atjauno finanšu nodrošinājumu;

3) precizēta kārtība, kādā vienpusēji atkāpjas no apsaimniekošanas līguma, ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs nepilda savas saistības.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt 2018. gada 14. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pielikumā datnes: VARAMnot_220518_ligumi_fin nodros; VARAManot_220518_ligumi_fin nodros.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2018. gada 12. jūnijam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi tatjana.alekse@varam.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tatjana Alekse, tālr.67026479, e-pats: tatjana.alekse@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/