Drukāt
17.07.2018
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā – Ministru kabinaeta rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Celmu ielā 3-60, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā”

1.       

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.       

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta rīkojuma projektu ”Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Celmu ielā 3-60, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā”.

3.       

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.       

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldības iedzīvotāji

5.       

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz izmantot pirmtiesības uz bezmantinieka mantu – dzīvokļa īpašumu Nr.60, Celmu ielā 3, Liepājā un nodot to Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā, lai īstenotu pašvaldībai noteikto funkciju –  dzīvokļa jautājumu risināšanai, kas saistīti ar palīdzības sniegšanu personām, kuras atbilstoši normatīvajiem aktiem ir atzītas par tiesīgām šādu palīdzību saņemt.

6.       

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt VSS – 02.08.2018.

7.       

Dokumenti

Pielikumā – Ministru kabineta rīkojuma projekts, Ministru kabineta rīkojuma projekta anotācija un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts.

8.       

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

9.       

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no 17.07.2018. līdz 31.07.2018., nosūtot tos 11.punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

10.   

Cita informācija

Nav.

11.   

Atbildīgā amatpersona

Anda Sprūde, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas juriskonsulte, tālr. 67026438, anda.sprude@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 08.04.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/