Drukāt
24.07.2018
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā – Latvijas zemes apsaimniekošanas politika

1.       

Dokumenta veids

Informatīvais ziņojums

2.       

Dokumenta nosaukums

Latvijas zemes apsaimniekošanas politika

3.       

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.       

Dokumenta mērķgrupas

Zemes īpašnieki un apsaimniekotāji, pašvaldības, nozaru ministrijas

5.       

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Informatīvais ziņojums izstrādāts ar mērķi saglabāt zemi, kā nacionālas valsts pastāvēšanas pamatu un nacionālo bagātību, kā arī salāgot dažādu nozaru intereses. Zemes politikas mērķa sasniegšanai zeme tiek apskatīta no četriem savstarpēji saistītiem un papildinošiem zemes izmantošanas aspektiem:  zemes izmantošana saimnieciskai darbībai, zeme – vide; zeme -  telpa; zeme – tiesiskā, finanšu un informatīvā vide. Informatīvajā ziņojumā katram no šie aspektiem tiek noteikti sasniedzamie zemes politikas mērķi, kā arī rīcības politikas principi un rīcības virzieni, lai nodrošinātu efektīvāku un ilgtspējīgu zemes izmantošanu.

6.       

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināts VSS – 09.08.2018.

7.       

Dokumenti

Pielikumā – informatīvais ziņojums un protokollēmums.

8.       

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

9.       

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no 24.07.2018. līdz 07.08.2018., nosūtot tos 11.punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

10.   

Cita informācija

Nav.

11.   

Atbildīgā amatpersona

Edvīns Kāpostiņš, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vadītājs, tel. 67026565, edvins.kapostins@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/