Drukāt
Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika

Latvijā ir ieviesta siltumnīcefekta gāzu emisiju vienota aprēķina metodika pasākumu un projektu ietekmes uz klimata pārmaiņām novērtēšanai, ko nosaka 2018. gada 23. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 42 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika”.

Metodikā ir ietverta SEG emisiju aprēķina kārtība, emisijas faktori un formulas, kas pielietojamas, lai aprēķinātu dažādu tautsaimniecības nozaru pasākumu un projektu īstenošanas laikā panākto vai plānoto SEG emisiju samazinājuma vai pieauguma apjomu.

SEG emisiju aprēķina metodiku piemēro tādu pasākumu un projektu ietekmes uz klimata pārmaiņām novērtēšanai, kuru ietvaros notiek:

 • Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu ietekmējošām darbībām ēkās vai ēku daļās, ražošanas tehnoloģiskās iekārtās, enerģētikas, ūdensapgādes, kanalizācijas un sakaru infrastruktūrā;
 • Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešana un fosilo energoresursu tehnoloģiju modernizācija;
 • Aukstuma iekārtu efektivitātes uzlabošana;
 • Pasākumu transporta nozarē īstenošana;
 • Pasākumu atkritumu apsaimniekošanas nozarē īstenošana. 
 • CO2 emisijas faktori Latvijā saražotajai siltumenerģijai un elektroenerģijai

   

  CO2 emisijas faktors Latvijā saražotai siltumenerģijai katlumājās un koģenerācijas stacijās, t CO2/MWh

  CO2 emisijas faktors Latvijā saražotai elektroenerģijai, t CO2/MWh

  Centrālās statistikas pārvaldes izmantotie dati, gads

  0,1228

  0,0925

  2016

  0,1134

  0,0555

  2017

  0,1087

  0,0971

  2018

 

Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju kalkulators

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/Klimata_parmainas/