Drukāt

INTERREG EUROPE – projekts “Finanšu instrumenti atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšanai (FIRESPOL)

 


Preses informācija


Notikusi projekta „Finanšu instrumenti atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšanai” (FIRESPOL) vietējās rīcības grupas trešā sanāksme
08.11.2019.

Projekta „Finanšu instrumenti atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšanai” (FIRESPOL) vietējās rīcības grupas trešā sanāksme notika 2019. gada 1. novembrī gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk - VARAM), gan Salaspilī. Sanāksmē piedalījās vietējās rīcības grupas dalībnieki, t.sk. Zemgales plānošanas reģiona, Ekonomikas ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un VARAM pārstāvji. 

Viens no sanāksmes mērķiem bija informēt rīcības grupas pārstāvjus par projekta FIRESPOL īstenošanas gaitu, kā arī par pieredzes apmaiņas pasākumā, kas norisinājās Vācijā 2019. gada oktobrī, gūtajām atziņām. VARAM pārstāvji uzsvēra, ka projekta FIRESPOL mērķis ir projekta partneriem savstarpēji pārņemt vienam otra pieredzi dažādu finanšu instrumentu piesaistē atjaunojamo energoresursu jomas attīstības veicināšanai.

Sanāksmē VARAM pārstāvji informēja par projekta FIRESPOL ietvaros paveikto un par turpmākajiem uzdevumiem un aktuālajiem politikas īstenošanas pasākumiem klimata politikas jomā kopumā. Ekonomikas ministrijas pārstāvji informēja par aktualitātēm saistībā ar Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021.- 2030. gadam ar uzsvaru uz galvenajiem plānotajiem attīstības virzieniem atjaunojamo enerģiju jomā, kā arī par plāna izstrādes gaitu.

Sanāksmes dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijā par projekta ietvaros VARAM veikto atjaunojamo energoresursu jomas reģionālo pašnovērtējumu, apmainījās ar informāciju un priekšlikumiem, lai veicinātu finansējuma piesaisti atjaunojamo energoresursu jomas  attīstībai.

Tāpat sanāksmes dalībnieki tika informēti par turpmāk veicamajām projekta aktivitātēm, t.sk. par VARAM kā projekta sadarbības partnera plānoto pieredzes apmaiņas pasākumu Latvijā 2020. gada februārī.

Sanāksmes otrajā daļā rīcības grupas pārstāvji apmeklēja siltuma ražošanas un siltumapgādes uzņēmumu SIA “Salaspils siltums”. Uzņēmuma pārstāves iepazīstināja rīcības grupas dalībniekus ar vietējo siltumavotu, t.sk. jaunuzbūvētā saules kolektoru lauka un šķeldas katlu mājas darbības principiem, uzņēmuma modernizācijas rezultātā sasniegtajiem un vēl plānotajiem ieguvumiem Salaspils daudzdzīvokļu māju siltumapgādē, kā arī atbildēja uz rīcības grupas pārstāvju jautājumiem.

Sanāksmes dalībnieki tiek iepazīstināti ar projekta FIRESPOL īstenošanas gaitu

SIA “Salaspils siltums” saules kolektoru lauka apskate

Informācija par projektu
Projekts FIRESPOL tiek īstenots no 2018. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 31. maijam ar starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2014.-2020. gadam atbalstu. Projektā kopā iesaistīti partneri no sešām valstīm. Vadošais partneris ir Spānijas organizācija „Extremadura Energy Agency” (AGENEX).

Plašāka informācija par projektu ir pieejama VARAM tīmekļa vietnē, kā arī projekta FIRESPOL tīmekļa vietnē: https://www.interregeurope.eu/firespol/ un https://www.facebook.com/firespolproject/.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 31.03.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/reg_att/projekti/firespol/preses_informacija/