Drukāt
23.11.2018
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā – MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība””

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts ir izstrādāts ar mērķi pārņemt nacionālajā normatīvajā regulējumā Eiropas Savienības noteiktās prasības par kopīgām trokšņa novērtēšanas (aprēķina) metodēm, kas aizstāj līdz šim ieteicamās trokšņa novērtēšanas (aprēķina) pagaidu metodes.

 

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir pārņemt Eiropas Komisijas 2015. gada 19. maija Direktīvas (ES) 2015/996, ar ko nosaka kopīgas trokšņa novērtēšanas metodes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/49/EK prasības nacionālajā normatīvajā regulējumā

Noteikumu projektā:

- noteikta prasība par kopīgu trokšņa novērtēšanas (aprēķinu) metožu piemērošanu, kas aizstāj līdz šim piemērojamās ieteicamās trokšņa novērtēšanas (aprēķinu) pagaidu metodes;

- precizēta vides trokšņa emisijas datu (ievades datu) mērījumu novērtēšana;

- precizētas atsauces uz vides trokšņa emisijas datu (ievades datu) mērījumiem izmantojamām metodēm un aizstātas ar netiešajām atsaucēm uz piemērotajiem standartiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt 2018. gada 13. decembrī Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pielikumā datnes:

VARAManot_23112018_troksnis_metodes;

VARAMnot_23112018_troksnis_metodes;

VARAMnot_pielik_23112018_troksnis_metodes.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2018. gada 7. decembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi judite.dipane@varam.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Judīte Dipāne, tālr.67026415, e-pasts: judite.dipane@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/