Drukāt
27.11.2018
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā – MK noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.373 “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām””

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.373 “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Atkritumu apsaimniekotāji, kas veic atkritumu pārvadāšanu, uzglabāšanu, slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanu un atkritumu pāršķirošanu, pārstrādi vai reģenerāciju, kredītiestādes, apdrošinātāji, VVD.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2018. gada 28. novembrī stāsies spēkā likums “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”[1] (turpmāk – Likums). Ar Likumu precizēts AAL 12. panta 1.5 daļā un otrās daļas 7. un 8. punktā ietvertais deleģējums attiecībā uz finanšu nodrošinājumu atkritumu apsaimniekošanas darbībām. Ir nepieciešams izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 373 “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 373), lai nodrošinātu to atbilstību precizētajam deleģējumam AAL 12. panta otrās daļas 7. un 8. punktā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 29.11.2018.

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2018.gada decembris.

7.

Dokumenti

Pielikumā: Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2018.gada 11.decembrim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā referente I.Doniņa, tālr:67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv[1] Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietne https://www.vestnesis.lv/op/2018/225.6

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 12.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/