Drukāt
10.12.2018
Biežāk uzdotie jautājumi par atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas lietošanu
Biežāk uzdotie jautājumi atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā 

1)    Vai atkritumu pārvadājums no iekārtas, kurā veikta atkritumu sagatavošana tālākai pārstrādei (R12B) uz cita uzņēmuma iekārtu, kurā tiks veikta īslaicīga uzglabāšana (R13) ir jāreģistrē APUS?

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.panta ceturtajai daļai sadzīves vai ražošanas atkritumu valdītājs vai apsaimniekotājs, kas veic atkritumu pārvadājumus valsts teritorijā uz to pārstrādes vai reģenerācijas vietu, atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā paziņo par plānoto pārvadājumu, pārvadājamo atkritumu veidu un apjomu.

Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka APUS attiecas arī uz pārvadājumiem atkritumu uzglabāšanai ņemot vērā, ka atkritumu uzglabāšana ir viena no atkritumu reģenerācijas darbībām atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 26. aprīļa noteikumu Nr. 319 “Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 319) 1.pielikuma 13. punktam. Minētajā pielikumā norādīts, ka šajā atkritumu pārstrādes un reģenerācijas veidā ietilpst atkritumu uzglabāšana (izņemot pagaidu uzglabāšanu atkritumu rašanās vietās pirms to savākšanas), pirms tiek veiktas jebkuras darbības, kas apzīmētas ar kodu R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 un R12 atbilstoši normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteiktajiem termiņiem.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 12. punktam “atkritumu uzglabāšana” ir atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās vietās to turpmākai reģenerācijai vai apglabāšanai [izņemot īslaicīgu uzglabāšanu (mazāk par trim mēnešiem) to rašanās, šķirošanas un savākšanas vietās daudzumos, kas nerada kaitējumu videi vai draudus cilvēku veselībai].

Tāpēc, ņemot vērā Atkritumu apsaimniekošanas likumā un MK noteikumos Nr. 319 ietverto regulējumu atkritumu uzglabāšanai, atkritumu pārvadājumi uzglabāšanai ir jāreģistrē APUS, ja atkritumi tiek uzglabāti pirms to turpmākās pārstrādes vai reģenerācijas atbilstoši uzņēmumam izsniegtajai atļaujai A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai.

2) Vai jāreģistrē atkritumu pārvadājums uz iekārtu, kurā notiks atkritumu īslaicīga uzglabāšana (R13)?

Jā, jo saskaņā ar MK noteikumu Nr. 319 1. pielikumu atkritumu uzglabāšana ir atkritumu reģenerācijas darbības veids ar kodu R13.

3)    Vai jāreģistrē atkritumu pieņemšana reģenerācijas vai pārstrādes iekārtā no fiziskām personām?

Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumu Nr. 494 “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 494)  2.6. apakšpunkts nosaka, ka noteikumi netiek piemēroti atkritumu radītājam – fiziskai personai, kura veic tās radīto atkritumu pārvadājumu uz atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtu valsts teritorijā. Ja atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas uzņēmums saņem atkritumus no fiziskas personas, tad, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 494 20. punktu, pavadzīmi aizpilda sadzīves, ražošanas vai bīstamo atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtas operators triju darbdienu laikā pēc atkritumu pārvadājuma saņemšanas attiecīgajā pārstrādes vai reģenerācijas iekārtā.

Savukārt gadījumā, ja fiziska persona nogādā atkritumus šķirošanas laukumā vai pie apsaimniekotāja, kas, atbilstoši A vai B piesārņojošas darbības atļaujai, nav atkritumu reģenerācijas vai pārstrādes darbību veicējs, šāda darbība nav jāreģistrē APUS.

4) Vai jāreģistrē atkritumu pieņemšana reģenerācijas vai pārstrādes iekārtā no juridiskām personām, kas nav APUS lietotāji?

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 17. panta otrajā daļā minēto analoģijas metodi, šajā gadījumā jāpiemēro MK noteikumu Nr. 494 2.6. apakšpunkts, saskaņā ar kuru noteikumi Nr. 494 neattiecas uz atkritumu radītāju – fizisku personu, kura veic tās radīto atkritumu pārvadājumu uz atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtu valsts teritorijā. Šis nosacījums analoģiski tiek piemērots arī attiecībā uz juridiskām personām, kurām nav izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja un kuras veic to radīto atkritumu pārvadājumu uz atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtu valsts teritorijā. Šajā gadījumā juridiskajai personai nav jāreģistrējas kā APUS lietotājam,  un atbilstoši MK noteikumu Nr. 494 20. punktam APUS pavadzīmi aizpilda MK noteikumu Nr. 494 12.6. apakšpunktā minētais sistēmas lietotājs (sadzīves, ražošanas vai bīstamo atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtas operators) triju darbdienu laikā pēc atkritumu pārvadājuma saņemšanas attiecīgajā pārstrādes vai reģenerācijas iekārtā.

Savukārt, ja atkritumus uz reģenerācijas vai pārstrādes iekārtu atved atkritumu apsaimniekošanas komersants, kurš nav reģistrēts APUS, tad reģenerācijas vai pārstrādes iekārtas operators rīkojas atbilstoši MK noteikumu Nr. 494 20. punktam, kā arī informē VVD, ka atkritumus pārvadā nereģistrēts apsaimniekotājs.

5)  Vai atkritumu starpnieks / tirgotājs, veicot atkritumu iekšzemes pārvadājumus, ir APUS lietotājs?

Jā un APUS pavadzīmi uzsāk uzņēmums, kurš nopērk atkritumus un veic to pārvadājumus, t.i. atkritumu starpnieks / tirgotājs, norādot sevi kā atkritumu nosūtītāju, tai skaitā norādot sava uzņēmuma adresi.


6)    Vai atkritumu starpnieks / tirgotājs, veicot atkritumu pārrobežu pārvadājumus, ir APUS lietotājs?

APUS pavadzīmi uzsāk uzņēmums, kurš nopērk atkritumus un veic to pārvadājumus, t.i. atkritumu starpnieks / tirgotājs, norādot sevi kā atkritumu nosūtītāju, tai skaitā norādot sava uzņēmuma adresi.

7)    Vai juridiskām personām, kuru darbības rezultātā rodas neliels daudzums nebīstamo elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (piemēram, lielveikali), ir jābūt APUS lietotājiem?

Ja minētās juridiskās personas veic nebīstamo atkritumu pārvadājumu uz dalītās savākšanas punktu vai atkritumu savākšanas laukumu, APUS šāds pārvadājums nav jāreģistrē (MK noteikumu Nr. 494 2.4. apakšpunkts).

Savukārt nebīstamo elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārvadāšana no dalītās savākšanas punktiem vai atkritumu savākšanas laukumiem uz iekārtu, kur tiek veiktas atkritumu reģenerācijas darbības, ir jāreģistrē APUS.

Reģistrēšanu neveic vienīgi gadījumos, kad atkritumu pārvadājumus veic to turpmākai pāršķirošanai, kas neietver sagatavošanu reģenerācijas darbībai (atkritumu pārvadājumi apglabāšanai). Tomēr elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes procesa ietvaros netiek veikta šo atkritumu pāršķirošana, bet gan to sastāvdaļu atdalīšana un EEIA izjaukšana.

8)    Vai atkritumu pārvadājumi uz biogāzes ražotni ir jāreģistrē APUS?

Jā, jo biogāzes ražošana no atkritumiem, izņemot biogāzes ieguvi no atkritumiem poligonos, ir atkritumu reģenerācijas darbības veids atbilstoši MK noteikumu Nr. 319 1. pielikumam. APUS ir jāreģistrē atkritumu pārvadājumi uz biogāzes ražotni, kurā, atbilstoši tās darbībai izsniegtajai A vai B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai, ir norādīts, ka tiek iegūta biogāze no atkritumiem.

9) Vai atkritumu pārvadājumi uz uzņēmumu, kurš veic bioloģiski noārdāmu atkritumu kompostēšanu, ir jāreģistrē APUS?

Jā, jo saskaņā ar MK noteikumu Nr. 319  1. pielikumam, atkritumu kompostēšana ir viens no atkritumu reģenerācijas veidiem. Tāpēc atkritumu pārvadājumi uz kompostēšanu uzņēmumā, kuram ir attiecīga A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, ir jāreģistrē APUS.

10) Vai atkritumu pārvadājumi uz apglabāšanu ir jāreģistrē APUS?

Nē, jo Atkritumu apsaimniekošanas likuma deleģējums neparedz, ka APUS būtu jāreģistrē atkritumu pārvadājumi uz apglabāšanu. Atkritumu plūsma uz poligonu tiek uzskaitīta atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” noteiktajam.

11) Vai nebīstamo atkritumu izvešana uz ārvalstīm ir jāreģistrē APUS?

Jā, ja regulas Nr. 1013/2006 3. panta 2. punktā minētos atkritumus izved no valsts teritorijas, šo noteikumu 12.5. apakšpunktā minētais sistēmas lietotājs pavadzīmi aizpilda, ja iespējams, ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms atkritumu pārvadājuma uzsākšanas, taču ne vēlāk kā līdz atkritumu pārvadājuma uzsākšanai.

12) Vai ir plānots APUS nodrošināt datu importa un eksporta iespējas?

Jā, līdz 2018. gada beigām plānots veikt APUS papildināšanu nodrošinot datu eksportēšanas un importēšanas iespējas.


13) Kā noformēt atkritumu pārvadājumus, kurus veic komersants, kam nav atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, piemēram, pa dzelzceļu vai ar jūras transportu?

APUS ir iespēja norādīt kā atkritumu pārvadātāju komersantu, kuram nav atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.

 

 

 

 

Pievienotie faili:
 
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/buj/