Drukāt
14.12.2018
Breksita ietekme VARAM kompetencē esošajos jautājumos
Breksits (BREXIT) ir Apvienotās Karalistes izstāšanās process no Eiropas Savienības

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste (AK) iesniedza Eiropas Savienībai (ES) AK premjerministres Terēzes Mejas (Theresa May) vēstuli par Līguma par Eiropas Savienību 50. panta iedarbināšanu, t.i., AK paziņojumu par nodomu izstāties no ES. No tā brīža uzsākta 2 gadu laika atskaite un sarunas par Brexit procesu un noteikumiem. Ja vien AK nelūgs termiņa pagarinājumu un atlikušās ES 27 dalībvalstis to vienbalsīgi (Eiropadomē) neatbalstīs, 2019. gada 31.oktobrī plkst. 00.00 pēc Centrāleiropas laika (31. oktobrī plkst. 01.00 pēc Latvijas laika) AK kļūs par trešo valsti (jeb valsti ārpus ES). 

 Plašāka informācija par breksitu pieejama Ārlietu ministrijas interneta vietnē.

#BREXIT_LV
Kas jāņem vērā?

Būtiski apzināties, ka, neatkarīgi no sarunu iznākuma, izmaiņas ES atlikušo 27 dalībvalstu un AK attiecībās būs, tādēļ ir svarīgi pārmaiņām sagatavoties laicīgi. Ņemot vērā lielās neskaidrības, visām ieinteresētajām personām tiek atgādināts par juridiskajām sekām, kas skars arī ar VARAMi saistītos jautājumus, kad AK būs kļuvusi par trešo valsti.

Ņemot vērā ievērojamo nenoteiktību, jo īpaši attiecībā uz iespējamā izstāšanās līguma saturu, attiecīgajām ieinteresētajām personām tiek atgādināts par juridiskajām sekām, kas ir jāņem vērā, kad Apvienotā Karaliste kļūs par trešo valsti. 
***

Apvienotās karalistes izstāšanās un ES noteikumi attiecībā uz aizsargājamu savvaļas dzīvnieku un augu sugu tirdzniecību 

Ievērojot pārejas noteikumus, kas var tikt iekļauti iespējamajā izstāšanās līgumā, no izstāšanās datuma, Padomes 1996. gada 9. decembra Regula (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, vairs neattiecas uz Apvienoto Karalisti. 

Atbilstīgi Padomes Regulas Nr 338/97 4. pantam uz minētās regulas A un B pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu (turpmāk “aizsargājamās sugas”) ievešanu ES attiecas galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādes izdotas importa atļaujas iepriekšēja uzrādīšana ievešanas muitas iestādē. Padomes Regulas Nr. 338/97 4. pantā ir noteikti arī nosacījumi, saskaņā ar kuriem var izdot šādu importa atļauju. 

Saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 338/97 5. pantu uz aizsargāto sugu īpatņu eksportu vai reeksportu no ES uz trešo valsti attiecas tās ES dalībvalsts, kurā īpatņi atrodas, uzraudzības iestādes izdotas eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta iepriekšēja uzrādīšana tajā muitas iestādē, kur tiek nokārtotas eksporta formalitātes. Padomes Regulas Nr. 338/97 5. pantā ir noteikti arī nosacījumi, saskaņā ar kuriem var izdot šādas eksporta atļaujas vai sertifikātus. 

No izstāšanās datuma 4. un 5. pantu Padomes Regulā Nr. 338/97 piemēro attiecībā uz aizsargājamu sugu īpatņu ievešanu, eksportu un reeksportu starp Apvienoto Karalisti un 27 ES dalībvalstīm. Attiecībā uz aizsargājamu sugu pārrobežu pārvietošanu nekomerciāliem mērķiem ir ieviestas īpašas atkāpes no šiem noteikumiem, it īpaši attiecībā uz personīgiem un mājas piederumiem un zinātniskām iestādēm saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 338/97 7. panta 3. un 4. punktu.

Komisijas tīmekļa vietne par ES savvaļas augu un dzīvnieku tirdzniecības tiesisko regulējumu (http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm) sniedz vispārīgu informāciju par šiem jautājumiem. Šīs vietnes vajadzības gadījumā tiks atjauninātas ar papildu informāciju. 

***
Apvienotās karalistes izstāšanās un ES noteikumi par biocīdiem - Papildu informācija LVĢMC mājas lapā.

Ņemot vērā lielās neskaidrības, jo īpaši par iespējamā izstāšanās līguma saturu, uzņēmējiem, kuri ir iesaistīti darbībās, kas ietilpst Regulas (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu darbības jomā, tiek atgādināts par noteiktām juridiskajām sekām, kuras izriet no pašreiz piemērojamajiem Savienības tiesību aktu noteikumiem un ar kurām būs jārēķinās, kad Apvienotā Karaliste būs kļuvusi par trešo valsti. 

Ja vien iespējamajā izstāšanās līgumā nebūs paredzēts pārejas režīms, no izstāšanās dienas ES noteikumi par biocīdiem Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši. Konkrētāk, uzņēmējiem būtu jāņem vērā, ka saskaņā ar Savienības tiesību aktiem trešās valstis nevar būt ne novērtētājas dalībvalstis, ne atsauces dalībvalstis. 

Kas attiecas uz jaunu pieteikumu iesniegšanu, uzņēmējiem būtu jāņem vērā to dažādo regulatīvo procedūru paredzamie grafiki, kurās Apvienotā Karaliste būtu, piemēram, novērtētāja dalībvalsts vai atsauces dalībvalsts. Ņemot vērā šīs neskaidrības, kā arī tiesisko regulējumu, uzņēmējiem būtu jāapsver attiecīga rīcība. Piemēram, ja ir risks, ka procedūras nebūs pabeigtas līdz dienai, kad Apvienotā Karaliste izstājas no Savienības, pieteikuma iesniedzēji var par novērtētāju dalībvalsti izvēlēties citu novērtētāju dalībvalsti vai atsauces dalībvalsti. 

Kas attiecas uz jau noritošām procedūrām, kurās novērtēšanu pašlaik veic Apvienotā Karaliste, uzņēmējiem vajadzētu rūpīgi sekot līdzi procedūras gaitai. Ja ir skaidrs pamats domāt, ka procedūra līdz izstāšanās dienai nebūs pabeigta, uzņēmējiem, ņemot vērā neskaidrības un tiesisko regulējumu, būtu jāapsver attiecīga rīcība. Piemēram, uzņēmēji var apsvērt iespēju novērtētāju dalībvalsti mainīt. 

Uzņēmējiem turklāt būtu jāņem vērā, ka saskaņā ar Savienības tiesību aktiem: 1 Ar Apvienoto Karalisti notiek sarunas ar mērķi vienoties par izstāšanās līgumu. 2 Ja vien tās nav Eiropas Ekonomikas zonas līgumslēdzējas valstis (“EEZ valstis”) vai Šveice.

— biocīdu atļauju turētājiem jābūt tādiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā (vai EEZ valstīs vai Šveicē);
— aktīvo vielu vai biocīdu piegādātājiem, kas iekļauti Biocīdu Regulas (Regulas (ES) Nr. 528/2012) 95. pantā minētajā sarakstā, jābūt tādiem, kuri paši vai kuru pārstāvji veic uzņēmējdarbību Savienībā (vai EEZ valstīs vai Šveicē). 

Komisijas dienesti un Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) sadarbībā ar dalībvalstīm, EEZ valstīm un Šveici cenšas izveidot turpmāku koordinētu laicīgas paziņošanas, vienošanās un lietas tehniskās nodošanas kārtību gadījumiem, kad jāizdara šādas izmaiņas. Sevišķi lielā mērā tas attieksies uz esošo aktīvo vielu pārskatīšanas programmu, kurā Apvienotā Karaliste par novērtētāju dalībvalsti iecelta ar tiesību aktu (Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014). 

Vispārīga informācija par aktīvo vielu apstiprināšanu, kā arī jautājumi un atbildes par Biocīdu regulu (Regula (ES) Nr. 528/2012) atrodama attiecīgajā Komisijas vietnē (https://ec.europa.eu/health/biocides/policy_en). Šī informācija ir pieejama arī ECHA vietnē. 

Šīs tīmekļa lapas vajadzības gadījumā tiks atjauninātas ar papildu informāciju un attiecīgiem jautājumiem un atbildēm.

***

Izmaiņas licenču darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem nosacījumos attiecībā uz ievešanu un izvešanu

Jāveic izmaiņas esošajās licencēs darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (radioaktīvās vielas saturošu) ievešanai/izvešanai, mainot uz jonizējošā starojuma avotu importu/eksportu (tas skars tikai dažus operatorus).

Attiecībā uz tiem komersantiem, kuri pašreiz ieved/izved radioaktīvās vielas nesaturošus jonizējošā starojuma avotus (t.sk. rentgeniekārtas): 

  • Radioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma avotu (t.sk. rentgeniekārtu) ievešanai no ES dalībvalstīm nevajag licenci vai reģistrācijas apliecību. 
  • Turpmāk šiem komersantiem būs jāsaņem licence vai reģistrācijas apliecība rradioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma avotu (t.sk. rentgeniekārtu) importam/eksportam.

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs (VVD RDC) informē, ka saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības nepieciešams savlaicīgi veikt grozījumus VVD RDC izsniegtajās licencēs un reģistrācijas apliecībās.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.752 “Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem” 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktu radioaktīvo vielu nesaturošu jonizējošā starojuma avotu ievešanai no Eiropas Savienības dalībvalsts, izvešanai uz Eiropas Savienības dalībvalsti, kā arī tranzītam no vienas Eiropas Savienības dalībvalsts uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti nav nepieciešama licence vai reģistrēšana. Savukārt radioaktīvo vielu nesaturošu jonizējošā starojuma avotu importam no un eksportam uz trešo valsti ir nepieciešama licence vai reģistrēšana.

Ievērojot minēto, radioaktīvo vielu nesaturošu jonizējošā starojuma avotu importam no un eksportam uz Apvienoto Karalisti būs nepieciešama licence vai reģistrēšana (pēc izstāšanās no Eiropas Savienības).

Ja nodrošināt radioaktīvo vielu nesaturošu jonizējošā starojuma avotu importu no vai eksportu uz Apvienoto Karalisti, atgādinām, ka jāpārliecinās, vai VVD RDC izsniegtajā licencē vai reģistrācijas apliecībā ir atļauts imports vai eksports, un nepieciešamības gadījumā jāiesniedz iesniegums grozījumu veikšanai vai jaunas licences vai reģistrācijas apliecības saņemšanai.

Apvienotās Karalistes izstāšanās un ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ETS)

Ja vien izstāšanās līguma projektā3 nebūs paredzēts pārejas periods, no izstāšanās dienas ES noteikumi, kas reglamentē ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu, un jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā4 un Komisijas 2013. gada 2. maija Regula (ES) Nr. 389/2013, ar ko izveido Savienības reģistru5 , Apvienotajai Karalistei vairs nebūs piemērojami. Tam ir konkrēti šādas sekas.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 18.10.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/brexit/