Drukāt
30.01.2019
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu””

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Juridiskās, fiziskās un publiskās personas, kā arī iestādes

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojektā pārņemot, Administratīvā pārkāpuma kodeksa prasības tiks noteiktas administratīvās atbildības par;

1)  Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) izdoto tehnisko noteikumu neievērošanu;

2)  paredzētās darbības veikšanu bez ietekmes sākotnējā izvērtējuma vai VVD izdotiem tehniskajiem noteikumiem;

3)  paredzētās darbības uzsākšanu bez ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas un attiecīgās valsts institūcijas, pašvaldības, citas likumā noteiktas institūcijas vai Ministru kabineta paredzētās darbības akcepta saņemšanas.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt 2019. gada 14. februāra Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pielikumā: datnes VARAMLik_300119_IVN; VARAMAnot_300119_IVN.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Iesniegt ministrijai priekšlikumus rakstiskā veidā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

-

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Sandija Balka tālr.67026916, e-pasts: sandija.balka@varam.gov.lv

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/