Drukāt
25.03.2019
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā - MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 “Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās””

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 “Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

1)                  elektrisko un elektronisko iekārtu (turpmāk – iekārtu), to rezerves daļu un kabeļu ražotāji – apmēram 250 komersanti,

2)                   pilnvarotie pārstāvji, importētāji un izplatītāji – apmēram 1400 komersanti.

3)                  iekārtu lietotāji – visi Latvijas iedzīvotāji un komersanti,

4)                  iekārtu atkritumu apsaimniekotāji –  trīs komersanti.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 „Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”” (turpmāk – noteikumu projekts) mērķis ir Latvijas normatīvajos aktos pārņemt vairākas Eiropas Komisijas (turpmāk – Komisija) deleģēto direktīvu prasības, ar kurām tiek izdarīti grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES par atsevišķu ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem iekārtās III pielikumā, tādejādi piešķirot atbrīvojumu no vispārējā atsevišķu bīstamu ķīmisko vielu aizlieguma izmantošanai iekārtās vairākiem svina un kadmija lietojumiem iekārtās.

Noteikumu projekts stājas spēkā Oficiālo publikāciju un  tiesiskās informācijas likuma 7. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā, 13 noteikumu projekta punkti stājas spēkā 2020. gada 1. martā, bet viens noteikumu projekta punkts stājas spēkā 2019. gada 21. jūlijā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 11.04.2019.

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2019.gada jūnijs.

7.

Dokumenti

Pielikumā: Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2019.gada 8.aprīlim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā eksperte I.Doniņa, tālr:67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 10.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/