Drukāt
03.04.2019
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā - MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. novembra noteikumos Nr. 1033"

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. novembra noteikumos Nr. 1033

“Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Dabas aizsardzības pārvalde sabiedrība kopumā

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, lai novērstu riskus, ka zooloģiskais dārzs varētu tikt izveidots vietās, kur tas ir pretrunā ar dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu prasībām vai pašvaldības teritorijas plānojuma nosacījumiem. Kā arī izveidots ēkās vai būvēs, kas neatbilst būvniecību reglamentējošo aktu prasībām

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2019.gada aprīlī

7.

Dokumenti

Pielikumā: Ministru kabineta noteikumu projekts un anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2019. gada 19.aprīlim nosūtot tos 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Vilnis Bernards, Dabas aizsardzības departamenta vecākais referents, tālr.: 67026524, e-pasts: vilnis.Bernards@varam.gov.lv 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 27.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/