Drukāt
23.04.2019
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā - Konceptuālais ziņojums „Par eID karti kā derīgu personu apliecinošu dokumentu Saeimas vēlēšanās”
 

Dokumenta veids

Konceptuāls ziņojums.

 

Dokumenta nosaukums

Konceptuālais ziņojums „Par eID karti kā derīgu personu apliecinošu dokumentu Saeimas vēlēšanās”.

 

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika.

 

Dokumenta mērķgrupas

Balsstiesīgie Latvijas Republikas pilsoņi.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Konceptuālā ziņojuma mērķis ir piedāvāt risinājumu, kā persona var piedalīties Saeimas vēlēšanās, izmantojot eID karti vēlēšanu tiesību īstenošanai.

 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt VSS: 17.05.2019.

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 31.05.2019.

 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

 

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no 18.04.2019. līdz 03.05.2019., nosūtot tos 10.punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

 

Cita informācija

Nav.

 

Atbildīgā amatpersona

Signe Bērziņa, VARAM Elektroniskās pārvaldes departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākā konsultante, tālr. 67026929, signe.berzina@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/