Drukāt
ESAO vides raksturlielumu pārskats par Latviju

2019.gada 29.maijā oficiāli publicēts pirmais Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Vides raksturlielumu pārskats par Latviju (saīsinātā versija).

Pirmajā ESAO Vides raksturlielumu pārskatā par Latviju ir izvērtēts Latvijas progress nacionālo un starptautisko vides saistību īstenošanā pēdējā desmitgadē un izceltas Latvijas iespējas veicināt zaļo izaugsmi un attīstīt klimatneitrālu  ekonomiku. Pārskatā īpaša uzmanība pievērsta atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem un progresam virzībā uz aprites ekonomiku, kā arī vērtēti izaicinājumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Pārskatu var uzskatīt par objektīvu un neitrālu novērtējumu par Latvijas vides rādītājiem un vērtīgu ieguldījumu mūsu valsts turpmākajā ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības politikā.

ESAO ir secinājusi, ka Latvija ir panākusi būtisku progresu vides snieguma uzlabošanā un iedzīvotāju labklājības paaugstināšanā. Mērķtiecīgas investīcijas ir ļāvušas samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas dažādos tautsaimniecības sektoros, paplašināt ūdens un atkritumu saimniecības pakalpojumu pieejamību, kā arī uzlabot mājokļu energoefektivitāti.

Pārskatā arī atzīmētas jomas, kur nepieciešami vai iespējami tālāki uzlabojumi. Latvijai ir jāturpina sistemātiski uzlabot vides sniegumu, lai vides kvalitātes rādītājos sasniegtu konverģenci ar citām ESAO valstīm.

ESAO savā vērtējumā ir norādījusi, ka mežsaimniecībai un lauksaimniecībai ir svarīga loma tautsaimniecībā, taču šo nozaru radītais spiediens uz bioloģisko daudzveidību aizvien palielinās. Tādēļ bioloģiskās daudzveidības apsvērumu iekļaušanai ekonomikas attīstības politikā ir jābūt prioritātei. Latvijai būtu jāizstrādā valsts bioloģiskās daudzveidības stratēģija, un bioloģiskās daudzveidības pārvaldībai jānovirza pietiekams finansējums.

Lai paātrinātu pāreju uz oglekļa mazietilpīgu un aprites ekonomiku, būs vajadzīgi lieli ieguldījumi ilgtspējīgā infrastruktūrā, atkritumu novēršanā un pārstrādē, kā arī jāizmanto ekonomisko instrumentu potenciāls.

Pārskatā pozitīvi novērtētas Latvijas vides pārvaldības institūcijas, kā arī sabiedrības līdzatbildības veicināšana. Pārskatā secināts, ka Latvijas sabiedrībai tiek sniegtas plašas iespējas iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos par vides jautājumiem un tai ir praktiski neierobežota pieeja vides informācijai. Kā labi attīstīta raksturota arī ietekmes uz vidi novērtējuma sistēma un atzinīgi vērtētas Latvijas iespējas paātrināt pāreju uz oglekļa mazietilpīgu un zaļu ekonomiku.

ESAO sagatavotā pārskata ieteikumi būs noderīgi un tiks izmantoti. To integrēšana Latvijas politikas plānošanas dokumentos un īstenošana dzīvē radīs būtisku pienesumu Latvijas tautsaimniecībai, kā arī veicinās Latvijas, kā zaļās un vides apzinīgās valsts tēla stiprināšanu.

Dokumenti

2019.gada 29.maija prezentācijas pasākuma 1.daļas videoieraksts – svinīga prezentācija

2019.gada 29.maija pasākuma 2.daļas videoieraksts – Diskusija par ESAO Vides raksturlielumu pārskatu par Latviju

Preses relīze pieejama šeit! 

ESAO Vides raksturlielumu pārskata par Latviju (pilnā versija) publicēšana

2019.gada 17.oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tika prezentēta ESAO Vides raksturlielumu pārskata par Latviju pilnā versija, kā arī notika publiskā diskusija "No atkritumiem uz resursiem - kā to nodrošināt visos resursu aprites cikla posmos". Diskusijas ietvaros vides un ekonomikas eksperti sprieda par atkritumu apsaimniekošanu, lai pilnvērtīgāk īstenotu aprites ekonomikas principus gan valsts iestāžu un pašvaldību pārvaldēs, gan, lai radītu sociālās inovācijas.

Diskusijas videoieraksts 

Diskusijas laikā rādītās prezentācijas:

Preses relīze pieejama šeit!

Informācija par ESAO Vides raksturlielumu pārskatiem

ESAO Vides raksturlielumu pārskata  (Environmental Performance Review – EPR) mērķis ir palīdzēt valstīm novērtēt progresu nacionālo un starptautisko vides saistību īstenošanā, veicināt valstu savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī sniegt neatkarīgas, uz faktiem balstītas un mērķtiecīgas rekomendācijas tālākai vides snieguma uzlabošanai.

Kopš 1991.gada ESAO aizsāka regulāru ESAO dalībvalstu vides snieguma novērtēšanu. Vides raksturlielumu pārskats ir viens no diviem pārskatiem, kurus veic katrai ESAO dalībvalstij (otrs ir Ekonomikas pārskats). To katrai ESAO dalībvalstij veic vidēji reizi 6 – 7 gados.

Vairāk par Vides raksturlielumu pārskatu sagatavošanu latviešu valodā lasiet šeit! 

Vairāk par ESAO Vides raksturlielumu pārskatiem angļu valodā lasiet šeit!

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/starptautiska_sadarbiba/VARAM_sadarbiba_ar_OECD/