Drukāt
04.09.2019
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā - MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.319 “Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem””

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

“Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 26.aprīļa noteikumos Nr.319 “Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Atkritumu apsaimniekotāji – ap 1000 komersantu;

Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas lietotāji – 141 komersants;

Būvniecības atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas lietotāji – 95 komersanti;

Personas, kas nodarbojas ar sadzīves, ražošanas un bīstamo atkritumu pārvadājumiem – ap 900 komersantiem;

Pašvaldības – 119;

Atkritumu tirgotāji un atkritumu apsaimniekošanas starpnieki – 111 komersants.

Visi sadzīves atkritumu radītāji Latvijā – fiziskās un juridiskās personas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība:

1)                   precizētas darbības, kuras ietilpst atkritumu reģenerācijas veidā R3 – “Par šķīdinātājiem neizmantotu organisko vielu pārstrāde vai attīrīšana, ieskaitot kompostēšanu un citus bioloģiskās pārveidošanas procesus”;

2)                   precizētas darbības, kuras ietilpst atkritumu reģenerācijas veidā R4 – “Metālu un metālu savienojumu pārstrāde vai attīrīšana, tajā skaitā sagatavošana atkārotai izmantošanai”;

3)                  precizētas darbības, kuras ietilpst atkritumu reģenerācijas veidā R5 – “Citu neorganisko materiālu pārstrāde vai attīrīšana”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 26.09.2019.

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2019.gada novembris.      

7.

Dokumenti

Pielikumā: Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2019.gada 18.septembrim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā referente I.Doniņa, tālr:67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/