Drukāt
24.09.2019
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā - Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 1971.gada 2.februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi””

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 1971.gada 2.februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrība kopumā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par 1971.gada 2.februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi” mērķis ir noteikt Ķemeru nacionālo parku kā starptautiskas nozīmes mitrāju saskaņā ar Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi (Ramsāres konvencija).

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2019.gada oktobrī

7.

Dokumenti

Pielikumā: likumprojekts un anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2019. gada 4.oktobrim, nosūtot tos 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Ivita Ozoliņa, Dabas aizsardzības departamenta vecākā referente, tālr.: 66016789, e-pasts: ivita.ozolina@varam.gov.lv 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 10.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/