Drukāt
24.09.2019
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā - Likumprojekts “Grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā”

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrība kopumā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi likumprojektu “Grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā”, lai precizētu valsts institūciju kompetenci dabas katastrofu seku likvidēšanas un atjaunošanas pasākumu veikšanas kārtībai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2019.gada oktobrī

7.

Dokumenti

Pielikumā: likumprojekts un anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41. punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par likumprojektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2019. gada 8.oktobrim, nosūtot tos 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Ivita Ozoliņa, Dabas aizsardzības departamenta vecākā referente, tālr.: 66016789, e-pasts: ivita.ozolina@varam.gov.lv 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.04.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/