Drukāt

 

spēkā esošs no 2001.06.06

  Publicēts:Vēstnesis 89 2001.06.08.
 
LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

Rīkojums nr. 298

2001.06.06.

 

 

prot. Nr. 26 15.§

Par Līgumu par radiācijas monitoringa datu apmaiņu

1. Akceptēt Līguma par radiācijas monitoringa datu apmaiņu (turpmāk – līgums) projektu.

2. Saskaņā ar līguma 3.panta 1.punktu kompetentā institūcija ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

3. Līgums stājas spēkā tā 8.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

 

Ministru prezidents

A.Bērziņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs

        
V.Makarovs


STARPTAUTISKS LĪGUMS LĪGUMS PAR RADIĀCIJAS MONITORINGA DATU APMAIŅU

Šī Līguma līgumslēdzējas valdības, kuras turpmāk minētas kā Puses,
ņemot vērā viņu pūles, lai turpmāk attīstītu gatavību kodolavārijām un radiācijas avārijām un labas attiecības starp Pusēm Ziemeļeiropas un Baltijas jūras reģionā un lai visu Pušu labā veicinātu daudzpusēju sadarbību par radiācijas monitoringa datu apmaiņu,
atzīstot starptautiskās informācijas apmaiņas svarīgumu kodolavāriju vai radiācijas avāriju gadījumos,
vienojas par turpmāko:

1.pants

Saskaņā ar šo Līgumu Puses izveido nepieciešamo tiesisko un administratīvo bāzi, lai uzlabotu radioloģisko datu apmaiņu starp Pusēm parastās situācijās un gadījumos, ja notiek kodolnegadījumi vai kodolincidenti vai radiācijas negadījumi vai radiācijas incidenti, un tādējādi nodrošinot uzlabotu bāzi situācijas novērtēšanai, lēmumiem un sabiedrības informēšanai.

2.pants

2.1. Puses bez kavēšanās un atlīdzības citām Pusēm dara pieejamu jaunāko informāciju un datus, kas tām pieejama no nacionāliem radiācijas monitoringa tīkliem.
2.2. Nepārbaudīta informācija un dati tiek uzrādīti kā tādi.
2.3. Puses, kas saskaņā ar šo Līgumu saņēmušas nepārbaudītu informāciju un datus, nedara tos publiski pieejamus vai pieejamus trešajai pusei bez informācijas iesniedzēja piekrišanas.

3.pants

3.1. Parakstot līgumu, katra Puse nosaka kompetento institūciju, kas atbildīga par šī Līguma praktisko ieviešanu.
3.2. Katra Puse nodrošina, ka ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc Līguma spēkā stāšanās attiecīgai pusei tās kompetentā institūcija nosaka kontaktpunktu informācijas apmaiņai.

4.pants

Noteiktās kompetentās institūcijas vienojas par šī Līguma īstenošanas procedūrām un praktisko kārtību ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc Līguma spēkā stāšanās.

5.pants

Katra Puse ir atbildīga par šī Līguma īstenošanu un par nepārtrauktu to nacionālā monitoringa un sakaru sistēmu darbību, kas nepieciešama šī Līguma realizācijai.

6.pants

Valsts var piekrist pievienoties šim Līgumam ar
6.1. parakstu, nepakļaujot ratifikācijai, akceptēšanai vai pieņemšanai,
6.2. parakstu, pakļaujot ratifikācijai, akceptēšanai vai pieņemšanai.

7.pants

Norvēģijas valdība, kas ar šo tiek noteikta par Depozitāriju:
7.1. nekavējoties informē visus parakstītājus un Puses par katra paraksta datumu, par katra ratifikācijas, akceptēšanas vai pievienošanās dokumenta nodošanas glabāšanā datumu un par šī Līguma spēkā stāšanās datumu, kā arī par jebkura pārveidojuma un grozījuma spēkā stāšanos un par cita paziņojuma saņemšanu;
7.2. noteiktā laikā nodod apstiprinātas šī Līguma kopijas visiem parakstītājiem un Pusēm.

8.pants

8.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad vismaz 6 puses ir izteikušas piekrišanu uzņemties Līguma saistības.
8.2. Jebkura Puse var denonsēt šo Līgumu ar rakstisku paziņojumu Depozitārijam. Šāda šī Līguma denonsēšana stājas spēkā pēc 90 dienām no dienas, kad Depozitārijs saņēmis paziņojumu.
8.3. Šim Līgumam var pievienoties jebkura ieinteresētā valdība vai starpvaldību organizācija. Valdībām vai starpvaldību organizācijām, kas pievienojušās Līgumam, Līgums stājas spēkā 30 dienas pēc pievienošanās dokumenta nodošanas glabāšanā Depozitārijam.
8.4. Jebkuri šī Līguma pārveidojumi vai grozījumi un jebkurš tā papildu protokols var tikt veikts ar šī Līguma Pušu savstarpēju vienošanos. Sarunas ierosina, ja vismaz četras Puses to pieprasījušas rakstiski.
8.5. Pārveidojumi un grozījumi atbilstoši šim pantam stājas spēkā visām Pusēm 30 dienās pēc datuma, kad Depozitārijs saņēmis pēdējo paziņojumu, kas apliecina, ka pieprasītie nacionālie nosacījumi, lai tie spēkā stātos, ir izpildīti.
Parakstīts 2001.gada 7.jūnijā Hamburgā vienā oriģināleksemplārā angļu valodā.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/starptautiskie_ligumi/vide/