Drukāt
18.01.2007
Tiks uzsākta nacionālo programmu vides sektorā 2007.-2013. gadam sabiedrības informēšana

Vides ministrijas mājas lapā pieejamas „Nacionālās programmas ES struktūrfondu apguvei 2007. – 2013. gadam”. Aicinām sniegt komentārus un priekšlikumus par Vides ministrijas izstrādātajiem nacionālo programmu projektiem līdz š.g. 15. februārim.

Vides ministrijas mājas lapā pieejamas „Nacionālās programmas ES struktūrfondu apguvei 2007. – 2013. gadam”. Aicinām sniegt komentārus un priekšlikumus par Vides ministrijas izstrādātajiem nacionālo programmu projektiem līdz š.g. 15. februārim.

Vides ministrija pagājušā gada jūlijā izveidoja darba grupas nacionālo programmu Eiropas Savienības fondu apgūšanai izstrādei, kur tika iekļauti pārstāvji no Reģionālās attīstības un pašvaldību ministrijas, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, kā arī sabiedriskajām organizācijām. Šīs nacionālās programmas būs pamats, sagatavojot Ministru kabineta noteikumus par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” atbilstošo aktivitāšu ieviešanas nosacījumiem.

2006. gada 15. decembrī Vides ministrijas Investīciju projektu apstiprināšanas komisija (IPAK) apstiprināja 8 nacionālās programmas, kuras kalpos par pamatu Ministru Kabineta noteikumu izstrādei nākošā finanšu plānošanas perioda 2007-2013. gadam Eiropas Savienības (ES) finanšu līdzekļu apguvei vides sektorā.

Lai informētu par izstrādātajām nacionālajām programmām, paredzēts semināru cikls janvārī un februārī, kura ietvaros reģionos tiks apspriestas izstrādātās programmas un tajos ietvertie nosacījumi. Par semināru norises vietām un laikiem visa nepieciešamā informācija tiks savlaicīgi izplatīta plašsaziņas līdzekļos.

Valsts stratēģiskais ietvardokuments, 2007. – 2013. gadam paredz trīs darbības programmas: „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Infrastruktūra un pakalpojumi” un „Uzņēmējdarbība un inovācijas”.

Darbības programma "Infrastruktūra un pakalpojumi" ir vērsta uz transporta, vides, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, sociālās un izglītības infrastruktūras attīstību, enerģētikas, tūrisma, kultūrvides attīstību, mājokļu energoefektivitātes veicināšanu. Kopumā šajā darbības programmā ir septiņas prioritātes.

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” pasākumu „Vide” plānots ieviest, īstenojot sešas aktivitātes (nacionālās programmas). Kā viena no aktivitātēm noteikta sugu un biotopu aizsardzība ES nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un sabiedrības izglītošana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jomā. Darbības programma nosaka nepieciešamību pievērsties bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai ex situ un sabiedrības izglītošanai bioloģiskās daudzveidība saglabāšanas jomā, kam līdz šim ir bijusi zema prioritāte. Otra aktivitāte ir "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000", kas paredz pasākumus ūdenssaimniecības attīstībai un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai pašvaldībās un to teritorijās dzīvojošiem iedzīvotājiem. Piesārņoto vietu sanācija identificēta kā viena no 4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” pasākuma „Vide” atbalstāmajām aktivitātēm finansējuma saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. “Vides monitoringa un kontroles attīstība” ir vēl viena pasākuma „Vide” aktivitāte, kuras mērķis ir nodrošināt atbildīgās institūcijas un sabiedrību ar savlaicīgu, mērķorientētu un patiesu informāciju par vides kvalitāti un dabas resursiem, kā arī par īstenoto vides aizsardzības pasākumu lietderību un efektivitāti. Kā pēdējā aktivitāte darbības programmā “Infrastruktūra un pakalpojumi” 4. prioritātes "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” pasākuma "Vide" ietvaros ir noteikta „Vides risku mazināšana”, kuras mērķis ir plūdu draudu novēršana. ERAF līdzfinansējums paredzēts kā atbalsts infrastruktūras uzlabošanas pasākumiem un jaunas infrastruktūras izveidei plūdu novēršanai nacionālas nozīmes paaugstināta applūšanas riska teritorijās (Skatīt pielikumu Nr. 1).

 Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 5. prioritātes “Vides infrastruktūras un videi draudzīga enerģētikas veicināšana” ieviešanai paredzēti 2 pasākumi: "Vides aizsardzības infrastruktūra" un "Enerģētika".

Pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra” ietvaros plānots atbalstīt liela mēroga vides infrastruktūras attīstību, t.sk., notekūdeņu savākšanu/attīrīšanu, ūdensapgādes pakalpojumu uzlabošanu, sadzīves, bīstamo un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu. Pasākuma mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības direktīvu un Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstošus ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, samazināt vides piesārņojumu, kā arī racionāli izmantot dabas resursus un energoresursus (Skatīt pielikumu Nr. 1).

Pievienotie faili:
 
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 10.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/