Drukāt
01.02.2007
Vides ministrija atkārtoti nesaskaņo Rucavas pagasta Papes un Nidas ciema robežas

Vides ministrs Raimonds Vējonis šodien nosūtījis vēstuli Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, kurā norādīts, ka Vides ministrija, ņemot vērā dabas aizsardzības prasības, nesaskaņo Rucavas pagasta Papes un Nidas ciema robežas.

Vides ministrija izvērtējusi Rucavas pagasta teritorijā plānotās Papes un Nidas ciemu robežas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā atbilstoši Aizsargjoslu likumam. Tā kā abi plānotie ciemi atrodas dabas parkā „Pape”, īpaša uzmanība pievērsta arī to atbilstībai dabas parka izveidošanas un aizsardzības mērķiem, vērā ņemts arī sabiedrisko organizāciju un ekspertu viedoklis, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja 2007.gada 29.janvāra atzinums Nr.13 „Par Vides pārskatu Rucavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem”.

Norādot uz būtiskākajām nepilnībām, Vides ministrija jau iepriekš, sniedzot atzinumu par plānotajām Papes un Nidas ciemu robežām, tās nav saskaņojusi, taču Rucavas pagasta teritorijas plānojuma pilnveidotajā galīgajā grozījumu redakcijā Vides ministrijas iebildumi ir ņemti vērā daļēji.

Piemēram, nav ņemts vērā Vides ministrijas ieteikums neplānot apbūvi dabas parka „Pape” neitrālajā zonā, tieši blakus dabas lieguma zonai, turklāt nav pietiekami izvērtēta iespējamās apbūves ietekme uz īpaši aizsargājamām putnu sugām un to ligzdošanas vietām, kā arī uz dabas parka integritāti. Tāpat nav izpildītas Aizsargjoslu likuma prasības - ciemos krasta kāpu aizsargjoslas platums jānosaka ne mazāks par 150m, obligāti iekļaujot īpaši aizsargājamos biotopus, bet plānotā Nidas ciema ziemeļu daļā Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā tie nav iekļauti.

Pašlaik dabas parkam „Pape” tiek izstrādāts dabas aizsardzības plāns, tā izstrādes laikā ir veikti pētījumi un iegūta jauna informācija par dabas parka vērtībām, tāpēc Vides ministrija uzskata, ka teritorijas plānojuma grozījumi un Vides pārskats būtu jāpilnveido.

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu, tas ir pieņēmis lēmumu nodot Rucavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskatu izstrādātājam pārstrādāšanai un norādījis, ka jāizvērtē plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamā ietekme uz Natura 2000 teritoriju tīklā ietverto dabas parku „Pape”, tā ekoloģiskajām funkcijām un integritāti, izvērtējumā ņemot vērā jaunāko pieejamo informāciju par dabas parka „Pape” dabas vērtībām.

Plānotajā Papes ciema teritorijā iekļauta piekrastes daļa, piemēram, SIA „Pajuris” īpašumi, kurā ir konstatēta patvaļīga būvniecība un uzsākta tiesvedība. Vides ministrija uzskata, ka šo teritoriju iekļaušana ciema teritorijā nav atbalstāma un radīs precedentu, kā legalizēt nelikumīgi uzbūvētas ēkas krasta kāpu aizsargjoslā.

Vides ministrija uzskata, ka Rucavas pagasta ciemu robežas atkārtoti varēs izvērtēt tikai pēc tam, kad Vides pārraudzības valsts birojs būs sniedzis pozitīvu atzinumu par Vides pārskatu Rucavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem.

 

Vides ministrijas
Komunikācijas nodaļa
Tel.: 7026582
E-pasts: prese@vidm.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 02.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/