Drukāt
Zaļais publiskais iepirkums

Zaļā iepirkuma kalkulators

Kas ir Zaļais iepirkums,
kā tas strādā un kādi ir tā ieguvumi?

Kā atpazīt Zaļo iepirkumu?

Zaļā iepirkuma pieredzes stāsti.


 

VARAM aicina uz semināriem par zaļā iepirkuma piemērošanu publiskajos iepirkumos

Turpinot iepriekšējos gados iesākto zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) piemērošanas veicināšanas jomā, arī šogad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ar nozaru ekspertu atbalstu organizē vairākus seminārus, kuros analizēsim līdzšinējā ZPI piemērošanas pieredze un diskutēsim par nepieciešamajiem normatīvā regulējuma vienkāršošanas un metodiskā atbalsta uzlabojumiem.

Semināros koncentrēsimies uz nozīmīgākajām un kompleksākajām nozarēm: ēdināšanas pakalpojumiem, pārtikas preču piegādēm un būvdarbiem.  Pieredzes stāstos dalīsies politikas veidotāji, nozaru eksperti, pasūtītāji, piegādātāji un projektu īstenotāji.

Semināri par ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas preču iepirkumiem norisināsies:

30. oktobrī - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, 409. telpā, Peldu ielā 25, Rīgā. Semināra sākums plkst. 10:00;

13. novembrī - Ogres novada Kultūras centrā (lielā zāle), Brīvības ielā 15, Ogrē. Semināra sākums plkst. 10:00.

Dalība semināros ir bez maksas. Reģistrēties un iepazīties ar semināru darba kārtību var spiežot uz šādām tiešsaitēm:

Informācija par darba kārtību un reģistrēšanos semināriem “Zaļā iepirkuma piemērošana ilgtspējīgai būvniecībai” sekos drīzumā.  Plānotie semināru norises datumi - 6. novembris (Rīga) un 27. novembris (Ogre).

Lai iegūtu papildu informāciju par zaļo publisko iepirkumu, aicinām apmeklēt VARAM tīmekļa vietni vai uzdot savu jautājumu, rakstot uz e-pastu: zpi@varam.gov.lv!


Zaļais publiskais iepirkums (turpmāk – arī ZPI) ir process, kura ietvaros valsts un pašvaldības iestādes cenšas iepirkt preces un pakalpojumus ar iespējami mazāku ietekmi uz vidi, ņemot vērā dzīves cikla izmaksas produktiem vai pakalpojumiem ar vienādu primāro funkciju, ar kura palīdzību iespējams:

  • samazināt ietekmi uz vidi – katra nopirktā prece vai pakalpojums atstāj ietekmi uz vidi visās tās aprites cikla stadijās (ražošana → lietošana → pārstrāde otrreizējai izmantošanai vai noglabāšana atkritumu izgāztuvē);
  • veicināt sociālus uzlabojumus – ar iepirkumu procedūrā iestrādātu nosacījumu palīdzību iespējams nodrošināt labākus darba apstākļus, piemēram, samazinot toksisko ķīmisko vielu saturu tīrīšanas līdzekļos uzlabo dzīves un darba vides apstākļus, transports ar samazinātu izmešu apjomu veicina gaisa kvalitātes uzlabošanos un saslimstības ar elpvadu slimībām riska samazināšanos;
  • panākt ietaupījumus budžetā – plānojot iegādāties kādu preci vai pakalpojumu, vispirms tiek izvērtētas reālās vajadzības, tādējādi samazinot iepirkumu apjomu. Otrkārt, tiek veikts preces aprites cikla izmaksu novērtējums. Tādā veidā iespējams ņemt vērā visus faktorus (ne tikai preces vai pakalpojuma sākotnējo cenu, bet arī ekspluatācijas un radīto atkritumu apsaimniekošanas izmaksas) un galarezultātā panākt līdzekļu ekonomiju.

Katru gadu ES dalībvalstis kopumā publiskā iepirkuma mērķiem tērē vidēji 19% no iekšzemes kopprodukta. Latvijā publiskais iepirkums veido 17% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Šāda ietekme uz preču un pakalpojumu tirgu ir nozīmīga, tāpēc, iekļaujot vides prasības publiskajā iepirkumā (veicot zaļo publisko iepirkumu), ir iespējams ne vien veicināt videi draudzīgu preču un pakalpojumu īpatsvara pieaugumu tirgū, bet arī panākt finansiālus un sociālus uzlabojumus, ZPI ir viens no ES vides, klimata un enerģijas politikas prioritārajiem instrumentiem, un vides nosacījumu iekļaušana iepirkumu specifikācijās, kļūst prioritārs uzdevums arī Latvijā.

ES dalībvalstīs iepirkumu normatīvo ietvaru kopš 2004. gada veido divas publiskā iepirkuma direktīvas, kas paredz vides nosacījumu iekļaušanu iepirkuma procedūrās, ja iepirkums pārsniedz noteiktu robežlielumu (slieksni): 

  • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru;
  • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs.

Minēto direktīvu prasības iestrādātas dalībvalstu nacionālajos tiesību aktos. Latvijā to nosaka attiecīgi Publisko iepirkumu likums un likums „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”.

2014.gada 26.februārī ir pieņemta Direktīva 2014/24/ES un Direktīva 2014/25/ES, kas paredz ar vidi saistītu kritēriju iekļaušanu publiskajos iepirkumos un kuras jāpārņem nacionālajos tiesību aktos līdz 2016.gada 18.aprīlim.

Zaļais publiskais iepirkums Latvijā

2014.gada Valdības rīcības plānā ir noteikts, ka viens no Valdības mērķiem ir izstrādāt un ieviest "zaļā iepirkuma" (ZI) principu valsts un pašvaldību publiskajos iepirkumos, sekmējot veselīgas pārtikas un vietējo materiālu (tostarp koksnes) īpatsvara pieaugumu. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar iesaistītajām pusēm ir izstrādājusi „Zaļā iepirkuma veicināšanas plānu 2015. – 2017.gadam”, (apstiprināts MK 17.02.2015). Zaļā iepirkuma veicināšanas plānā tiek raksturota esošā situācija, tai skaitā identificētas galvenās problēmas, kas saistās ar ZPI un ZI ieviešanu, un ir iekļauti konkrēti pasākumi šo problēmu risināšanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 18.februāra rīkojuma Nr.83 „Par Zaļā iepirkuma veicināšanas plānu 2015.-2017.gadam” 4.punktu, kas paredz uzdevumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai katru gadu līdz 1.maijam sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plāna īstenošanas gaitu, ministrija ir sagatavojusi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs iesniedzis Ministru kabinetam Informatīvo ziņojumu „Par Zaļā iepirkuma veicināšanas plāna 2015.-2017. gadam īstenošanas gaitu”, kurā izvērtējot zaļā publiskā iepirkuma finansiālo īpatsvaru vairāku gadu griezumā, ir vērojams, ka pēc būtiska krituma 2012. un 2013. gadā, sākot ar 2014. gadu, ZPI īpatsvars publiskajos iepirkumos pieaug, sasniedzot 2015.gadā 19%. Detalizētāka informācija ir sniegta informatīvajā ziņojumā.

2014.gada 9.jūlijā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu Nr. 242 ir izveidota Zaļā iepirkuma veicināšanas darba grupa.

Zaļā publiskā iepirkuma prasību iekļaušana ES finansētos projektos

Īstenojot Eiropas strukturālo un investīciju fondu[1] (turpmāk – ESI fondu) līdzfinansētus projektus, kā viens no horizontālajiem principiem ir noteikts princips  „Ilgtspējīga attīstība”. Atbilstoši Horizontālais principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzības metodikai, kā viens no noteiktajiem kopējā darbības programmas uzraudzības rādītājiem ir noteikts „Zaļais publiskais iepirkums”. Līdz ar to turpmākā ESI fondu ieviešanas procesā atbilstošais rādītājs tiek iekļauts atbildīgo iestāžu plānoto pasākumu atlases kritērijos.

 
Kontaktinformācija:

zpi@varam.gov.lv

 


[1] Kohēzijas fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.10.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/