Drukāt
Informācija par budžeta izdevumiem

Kapitālsabiedrību finansiālo un darbības rādītāju izpilde


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pamatbudžeta programmu un apakšprogrammu tāmes

 

Paskaidrojums par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam


 

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrajai daļai, publicējam informāciju par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izmaksāto atalgojumu (tajā skaitā arī atalgojumu par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu).
 
 
Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta devītajai daļai un Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr. 225  “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” informācija par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām:

Informācija par VARAM amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (BRUTO, euro).

Informācija par piemaksām, prēmijām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 22.10.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/par_ministriju/budzets/