Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Publikācijas un pētījumiMetodiskie materiāliMetodiskie materiāli pašvaldībāmDarbs pēc novadu pašvaldību izveides
 
 
 
Citu novada pašvaldības iestāžu (aģentūru) izveidošana un nolikumu apstiprināšana

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta pirmās daļas 3.punktu, novada pašvaldības iestāde (turpmāk- iestāde) ir pašvaldības institūcija, kas darbojas publiskās personas vārdā un kurai ar normatīvu aktu noteikta kompetence, piešķirti finanšu līdzekļi, ir savs personāls. Iestādēm salīdzinājumā ar novada administrācijas struktūrvienībām ir lielāka patstāvība

Novada administratīvajā teritorijā kā iestādes darbojas bijušo pagasta/pilsētu pašvaldību izveidotās vispārizglītojošās skolas, pirmsskolas izglītības iestādes, bibliotēkas, kultūras nami (tautas nami). Novada dome var izvērtēt bijušo pagasta/pilsētu pašvaldību izveidoto iestāžu darbības lietderību novada administratīvajā teritorijā un nepieciešamības gadījumā pieņemt lēmumu par to optimizāciju, kā arī jaunu novada pašvaldības iestāžu izveidošanu.

Ja novada dome lemj par jaunu novada pašvaldības iestāžu izveidošanu vai bijušo pagasta/pilsētu pašvaldību izveidoto iestāžu optimizāciju, tad atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktam novada domei jāapstiprina šo iestāžu nolikumi, kuros norāda: iestādes nosaukumu, padotību, iestādes funkcijas, uzdevumus un kompetenci, kārtību, kādā sniedzami pārskati par iestādes funkciju pildīšanu un līdzekļu izmantošanu, iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšanu, citus jautājumus.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu iestāžu vadītājus amatā ieceļ (un atbrīvo no amata) novada dome. Darba līgumu ar iestādes vadītāju novada pašvaldības vārdā slēdz tā amatpersona, kas norādīta domes lēmumā par iestādes vadītāja iecelšanu amatā, parasti tas ir novada pašvaldības izpilddirektors.

Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 27.panta pirmo daļu un otro daļu, ņemot vērā lietderīguma un efektivitātes principus, novada dome var izveidot novada pašvaldības aģentūru.

Novada pašvaldības aģentūra ir novada domes izveidota pašvaldības iestāde, kurai ar novada pašvaldības lēmumu uzdots veikt noteiktas pašvaldības kompetencē esošas funkcijas un kura tās veic saskaņā ar pārvaldes līgumu, ko noslēdz novada domes priekšsēdētājs ar pašvaldības aģentūras direktoru ( Publisko aģentūru likuma 23.panta pirmā daļa). Līdz ar to, izveidojot novada pašvaldības aģentūru (iestādi), jāpieņem attiecīgs novada domes lēmums (likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts).

Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 27.panta trešo daļu novada pašvaldības aģentūras darbību regulē novada domes apstiprināts nolikums, kurā norāda:

1.  pašvaldības aģentūras nosaukumu;
2.  pašvaldības aģentūras izveidošanas mērķi;
3.  pašvaldības aģentūras funkcijas;
4.  pašvaldības aģentūras kompetenci;
5.  pašvaldības aģentūras finansēšanas kārtību;
6.  apjomu un kārtību, kādā pašvaldības aģentūra rīkojas ar nekustamo un kustamo mantu;
7.  pašvaldības aģentūras tiesības iekasēt maksu par tās sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;
8.  pašvaldības aģentūras tiesības ņemt aizņēmumus un uzņemties garantijas, to apjomu "Likumā par budžetu un        finanšu vadību" noteiktajā kārtībā;
9.  citus pašvaldības aģentūras darbību regulējošus noteikumus


NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLA UN LĒMUMA PARAUGS

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
26.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta