Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Starptautiskā sadarbībaVides ministrijas īstenotā attīstības sadarbība (2005 - 2008)
 
 
 
Vides ministrijas īstenotā attīstības sadarbība (2005 - 2008)

Vides ministrijas īstenotā attīstības sadarbība 2005. gadā

Atbilstoši Attīstības sadarbības politikas plānam 2005. gadam prioritārās valstis bija Gruzija, Moldova, Ukraina, Uzbekistāna. Atsevišķās nozarēs, t. sk., vides aizsardzībā - arī Baltkrievija. Kopumā 2005. gadā Vides ministrija attīstības sadarbībā ieguldīja 25 828, 12 Ls.

Divpusējie sadarbības projekti un Latvijas ekspertu piedalīšanās starptautiskos projektos

Nr. p. k.

Palīdzības sniedzējs

Palīdzības saņēmējs

Sniegtās palīdzības veids

Laika periods

Finansējuma avots

Institūcijas kopējās izmaksas (Ls)

1.

LR Vides ministrija

Ukrainas valsts pārvaldes darbinieki

Pieredzes apmaiņa Ārlietu ministrijas koordinētā ASV Nacionālā Demokrātijas institūta organizētā projekta ietvaros

2005. gada 14.-18. novembris

Vides ministrijas budžets

115,00

Kopā 115,00

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Nr. p. k.

Maksājuma veicējs

Organizācijas nosaukums

Summa (Ls)

1.

LR Vides ministrija

ANO konvencija cīņai pret tuksnešu paplašināšanos

446,35

737,69

2.

LR Vides ministrija

Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra

89 152,53

16 008,47

3.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Vides fonds

3 330,00

4.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Bioloģiskās daudzveidības konvencija

845,64

5.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Bioloģiskās daudzveidības konvencijas Bioloģiskās drošības protokols

309,94

6.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Līgums par sikspārņu aizsardzību Eiropā

111,04

7.

LR Vides ministrija

ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām

1 360,34

8.

LR Vides ministrija

ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokols

356,40

1 290,96

9.

LR Vides ministrija

Pasaules Meteoroloģijas organizācija

5 682,95

10.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Monreālas protokols par ozona slāni noārdošām vielām

10 509,09

11.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Bāzeles konvencija par bīstamo atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli

722,72

Kopā 25 703,12

Vides ministrijas īstenotā attīstības sadarbība 2006. gadā

Ņemot vērā ierobežotos finanšu līdzekļus un mērķi palielināt Latvijas sniegtās palīdzības ietekmi, 2006. gadā prioritāro valstu skaits tika samazināts. Par tādām tika noteiktas Moldova, Gruzija, kā ar Baltkrievija (tikai atsevišķās nozarēs, t.sk., vides aizsardzībā). Kopumā 2006. gadā Vides ministrija attīstības sadarbībā ieguldīja 77 065,30 Ls.

Divpusējie sadarbības projekti un Latvijas ekspertu piedalīšanās starptautiskos projektos

Nr. p. k.

Palīdzības sniedzējs

Palīdzības saņēmējs

Sniegtās palīdzības veids

Laika periods

Finansējuma avots

Institūcijas kopējās izmaksas (Ls)

1.

Valsts SIA „Vides projekti”

Moldovas Republikas Ekoloģijas un dabas resursu ministrija, tās pakļautībā esošās institūcijas

Baltkrievijas Republikas Dabas resursu un Vides aizsardzības ministrija, tās pakļautībā esošās institūcijas

Identificēta nepieciešamās palīdzības sniegšana attīstības valstīm, īpaši tām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi; izzinātas šo valstu vides problēmas un ar tām saistīto Latvijas darbības lauku. Uzsākta savstarpējās sadarbības koordinēšana - potenciālo attīstības sadarbības projektu apzināšana un gatavošana dažādiem konkursiem.

2006.gada līdz 2007.gada maijam

„Vides aizsardzības fonds”;

VSIA “Vides projekti

21000 Ls

(16 000 Ls – LVAFA;

5 000 Ls - VSIA “Vides projekti”).

2.

Valsts SIA „Vides projekti”

Moldovas Republikas Ekoloģijas un dabas resursu ministrija, tās pakļautībā esošās institūcijas

Moldovas Republikas Ekoloģijas un dabas resursu ministrijas kapacitātes stiprināšanas programma divās vides aizsardzības jomās: atkritumu apsaimniekošana un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība. Programma sastāvēja no 3 secīgiem posmiem, kas ietvēra gan apmācību, gan jauno zināšanu pielietošanu, gan konsultācijas.

2006.gada 1.augusts – 2006.gada 1.decembris

LR Ārlietu ministrijas Granta projektu konkurss - Latvijas valsts budžets un Kanādas starptautiskās attīstības aģentūras līdzfinansējums

21157,06 Ls

Kopā 42 157,06

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Nr. p. k.

Maksājuma veicējs

Organizācijas nosaukums

Summa (Ls)

1.

LR Vides ministrija

ANO konvencija cīņai pret tuksnešu paplašināšanos

758,33

2.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Vides fonds

5453,00

3.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Bioloģiskās daudzveidības konvencija

1656,00

4.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Bioloģiskās daudzveidības konvencijas Bioloģiskās drošības protokols

208,00

5.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Līgums par sikspārņu aizsardzību Eiropā

90,66

6.

LR Vides ministrija

ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām

1204,00

7.

LR Vides ministrija

ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokols

3832,00

8.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

Pasaules Meteoroloģijas organizācija

5 520,00

9.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Monreālas protokols par ozona slāni noārdošām vielām

13404,31

10.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Āfrikas – Eirāzijas ūdensputnu trasta fonds

849,99

11.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Roterdamas konvencija par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekšnorunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamajām ķīmiskām vielām un pesticīdiem

551,04

12.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku aizsardzību

431,52

13.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām

95,05

14.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Stokholmas konvencija par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem

854,34

Kopā 34 908,24

Vides ministrijas īstenotā attīstības sadarbība 2007. gadā

2007. gadā kā prioritārās valstis tika noteiktas Gruzija, Moldova, Ukraina un Baltkrievija (tikai atsevišķās nozarēs, t.sk., vides aizsardzībā). Kopumā 2007. gadā Vides ministrija attīstības sadarbībā ieguldīja 87 794,49 Ls.

Divpusējie sadarbības projekti un Latvijas ekspertu piedalīšanās starptautiskos projektos

Nr.

Palīdzības sniedzējs

Palīdzības saņēmējs

Sniegtās palīdzības veids

Laika periods

Finansējuma avots

Institūcijas kopējās izmaksas Ls

1.

Valsts SIA „Vides projekti”

Baltkrievijas Republikas Dabas resursu un vides aizsardzības ministrija un tās pakļautībā esošās institūcijas

Moldovas Republikas Ekoloģijas un dabas resursu ministrija un tās pakļautībā esošās institūcijas

Gruzijas Republikas Ekoloģijas un dabas resursu ministrija, Aizsargājamo teritoriju aģentūra, „Zaļā kustība” un NVO Zemes draugi.

Krimas Autonomās Republikas (Ukraina)ar vides aizsardzību saistītās institūcijas, piekrastes

pašvaldības, NVO

Sekmēta Latvijas attīstības sadarbība vides aizsardzībā, veicinot savstarpēju kontaktu izveidošanu un uzturēšanu, pieredzes apmaiņu starp Latviju un startēģijā noteiktajām prioritārajām sadarbības valstīm, izstrādājot projekta pieteikumus sadarbības nodrošināšanai nākotnē un uzsākto darbību turpināšanai. Projekta ietvaros tika gan turpināta jau iepriekš uzsāktā sadarbība ar Baltkrieviju un Moldovu, gan likti pamati sadarbībai ar jaunām valstīm kā Ukraina un Gruzija abpusēji interesējošo jautājumu risināšanā.

2007. gada jūnijs – 2008.gada marts

„Vides aizsardzības fonds”;

VSIA “Vides projekti"

19323,00 Ls

(14 467 Ls – LVAFA;

4856 Ls - VSIA “Vides projekti”)

2.

Valsts SIA „Vides projekti”

Moldovas Republikas Ekoloģijas un dabas resursu ministrija

- MR Stratēģiju un normatīvo aktu analīze divās vides aizsardzības sfērās – atkritumu apsaimniekošana un bioloģiskās daudzveidības un dabas resursu aizsardzība;

- Latvijas ekspertu vizīte Moldovā un gala atzinuma par nepieciešamajām izmaiņām stratēģijā u.c. dokumentos, struktūrā, un to izstrādes kārtību sagatavošana;

- Stratēģijas ES direktīvu ieviešanai atkritumu apsaimniekošanā Moldovā attīstīšana un tālāko attīstības sadarbības virzienu definēšana (MR Ekoloģijas un dabas resursu ministrijas pārstāvju vizīte Latvijā)

01.08.2007. – 30.11.2007.

LR Ārlietu ministrijas Granta projektu konkurss - Latvijas valsts budžets un Kanādas starptautiskās attīstības aģentūras līdzfinansējums

18 214,36 Ls

3.

Valsts SIA „Vides projekti”

Baltkrievijas Republikas Dabas resursu un vides aizsardzības ministrija

- Priekšizpētes vizītes Baltkrievijā organizēšana un realizācija;

- Starptautiskās sanāksmes „Dabas aizsardzības interešu saskaņošana Latvijas un Baltkrievijas pierobežā” organizēšana un realizācija;

- Apmācību programmas par atkritumu apsaimniekošanu realizācija (Latvija)

01.08.2007. – 15.11.2007

LR Ārlietu ministrijas Granta projektu konkurss - Latvijas valsts budžets un Kanādas starptautiskās attīstības aģentūras līdzfinansējums

16599,29 Ls

Kopā 54136,65 Ls

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Nr. p. k.

Maksājuma veicējs

Organizācijas nosaukums

Summa (Ls)

1.

LR Vides ministrija

ANO konvencija cīņai pret tuksnešu paplašināšanos

864,45

2.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Vides fonds

5054,00

3.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Bioloģiskās daudzveidības konvencija

878,33

4.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Bioloģiskās daudzveidības konvencijas Bioloģiskās drošības protokols

205,93

5.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Līgums par sikspārņu aizsardzību Eiropā

222,78

6.

LR Vides ministrija

ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām

1596,97

7.

LR Vides ministrija

ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokols

3810,52

8.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Monreālas protokols par ozona slāni noārdošām vielām

13404,31

9.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Roterdamas konvencija par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekšnorunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamajām ķīmiskām vielām un pesticīdiem

414,13

10.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku aizsardzību

1037,34

11.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

Pasaules Meteoroloģijas organizācija

5320,74

12.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām

351,36

13.

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Stokholmas konvencija par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem

496,96

Kopā 33 657,84

Vides ministrijas īstenotā attīstības sadarbība 2008. gadā

2008. gadā kā Latvijai prioritārās valstis tika noteiktas Gruzija, Moldova, Ukraina un Baltkrievija (tikai atsevišķās nozarēs, t.sk., vides aizsardzībā). Papildus vides jomā attīstības sadarbība tika īstenota arī ar Serbiju. Kopumā 2008. gadā Vides ministrija attīstības sadarbībā ieguldīja 306 772,20 Ls.

 

1. Divpusējie sadarbības projekti un Latvijas ekspertu piedalīšanās starptautiskos projektos:

Nr.

Palīdzības sniedzējs

Palīdzības saņēmējs

Sniegtās palīdzības veids

Projekta īstenotājs

Laika periods

Finansējuma avots

Institūcijas kopējās izmaksas

1.  

LR Vides ministrija

Baltkrievijas Republikas Dabas resursu un vides aizsardzības ministrija

Projekts „Divpusēji dabas vērtību pētījumi Latvijas un Baltkrievijas pierobežas zonā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās „Augšdaugava”, „Braslavskije ozjora”, „Silene” un „Riči” ar mērķi nodibināt pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas”

Daugavpils Universitātes Sistemātiskās Bioloģijas institūts

01.06.2008 - 31.10.2008

Latvijas vides aizsardzības fonds

17 617,00 Ls

2.  

LR Vides ministrija

Moldovas Republikas Ekoloģijas un dabas resursu ministrija

Projekts „Atbalsts Moldovas Republikas Ekoloģijas un dabas resursu ministrijai Ietekmes uz vidi novērtējuma sistēmas izveidošanā”

SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

15.05.2008 - 11.12.2008

Latvijas vides aizsardzības fonds

19 675,00 Ls

3.  

LR Vides ministrija

Ukrainas Vides aizsardzības ministrija un Ukrainas pašvaldības

Projekts „Sadarbība starp Latviju un Ukrainu mūsdienīgas atkritumu saimniecības sistēmas izveides prioritāšu noteikšanai Ukrainā”

Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija

01.08.2008 –

15.12.2008

Latvijas vides aizsardzības fonds

 

14 298,00 Ls

4.  

LR Vides ministrija

Serbijas Vides un telpiskās plānošanas ministrija

Projekts „Kapacitātes veidošana reģionālai atkritumu apsaimniekošanai Serbijā”

Reģionālā Vides centra Centrālai un Austrumeiropai pārstāvniecība Latvijā

01.06.2008 – 31.08.2008

Latvijas vides aizsardzības fonds

14 100,00 Ls

5.  

LR Vides ministrija

Ukrainas ūdenssaimniecību pārstāvji

Projekts „Vides situācijas uzlabošanas pasākumi Ukrainā: Ūdenssaimniecības sektora attīstības modernizācija Hmeļņickas apgabala Kameņec – Podoļskas, Dunajeveckas rajonu un Kameņec – Podoļskas pilsētas pašvaldībām”

SIA  „LaKalme”

02.06.2008- 21.11.2008

Latvijas vides aizsardzības fonds

19 647,00 Ls

6.  

LR Vides ministrija

Baltkrievijas Dabas resursu un vides aizsardzības ministrija

Projekts „Attīstības sadarbības veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritorijā bioloģiskās daudzveidības un dabas aizsardzības jomā”

valsts SIA „Vides projekti”

01.02.2008 – 30.09.2008

Latvijas vides aizsardzības fonds

15 000,00 Ls

7.  

LR Vides ministrija

Baltkrievijas, Latvijas un Lietuvas dabas saglabāšanā iesaistītās institūcijas

Projekts „Ezeru zemes zaļās robežas”

„Eiroreģions "Ezeru zeme”

22.07.2008 - 16.12.2008

Latvijas vides aizsardzības fonds

 

15 402,00 Ls

8.  

LR Vides ministrija

Krimas Autonomā Republika

Projekts „„Zilā karoga” pieredzes Latvijā nodošana Krimas Autonomajai Republikai (Ukraina)”

valsts SIA  „Vides projekti”

01.02.2008 – 31.07.2008

Latvijas vides aizsardzības fonds

10 000,00 Ls

9.  

LR Vides ministrija

Latvijas un Baltkrievijas brīvprātīgie

Projekts „Brīvprātīgo apmācība apdraudēto putnu sugu monitoringam Baltkrievijā”

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, LU aģentūra

25.05.2008 - 31.08.2008

Latvijas vides aizsardzības fonds

9 034,00 Ls

10.          

LR Vides ministrija

Ukrainas un Gruzijas valsts iestādes

Projekts „Ukrainas un Gruzijas vides aizsardzības institūciju kapacitātes stiprināšana projektu rakstīšanā un vadīšanā”

valsts SIA  „Vides projekti”

01.09.2008 – 31.12.2008

Latvijas vides aizsardzības fonds

19 877,00 Ls

11.          

LR Vides ministrija

Gruzijas Adžārijas Autonomās Republikas administrācijas Tūrisma un atpūtas departaments,

Gruzijas Vides aizsardzības un dabas resursu ministrijas Aizsargajamo dabas teritoriju aģentūra

Projekts „Sadarbības attīstība un pieredzes apmaiņa vides aizsardzības prasību ieviešanā Gruzijas Adžārijas Autonomās Republikas rekreācijas zonās un aizsargājamās dabas teritorijās”

valsts SIA „Vides projekti”

16.09.2008 - 30.11.2008

Latvijas vides aizsardzības fonds

18 249,00 Ls

12.          

LR Vides ministrija

Moldovas Ekoloģijas un dabas resursu ministrija

Projekts „Latvijas pieredze ūdens struktūrdirektīvas un integrētas ūdens resursu pārvaldības ieviešanai Moldāvijā”

„Reģionālā Vides centra Centrālai un Austrumeiropai pārstāvniecība Latvijā”

01.05.2008 - 07.11.2008

Latvijas vides aizsardzības fonds

10 384,00 Ls

KOPĀ 183 283,00

 

2. Iemaksas starptautiskajās organizācijās.

Nr. p. k.

Maksājuma veicējs

Organizācijas nosaukums (latviski un angliski)

Summa (Ls)

 

1.       

LR Vides ministrija

ANO konvencija cīņai pret tuksnešu paplašināšanos

Convention to Combat Desertification (CCD)

892,56

 

2.       

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Vides fonds

UNEP Environment Fund

5980,50

 

3.       

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Bioloģiskās daudzveidības konvencija

Convention on Biological Diversity of the UNEP

1228,66

 

4.       

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Bioloģiskās daudzveidības konvencijas Bioloģiskās drošības protokols

Biosafety Protocol, Convention on Biological Diversity of the UNEP

238,02

 

5.       

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Līgums par sikspārņu aizsardzību Eiropā

Agreement on the Conservation of Population of European Bats of the UNEP (EUROBATS)

116,67

 

6.       

LR Vides ministrija

ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām

UN Framework convention on climate change (UNFCC)

1480,78

 

7.       

LR Vides ministrija

ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokols

Kyoto Protocol of the UN Framework convention on climate change (UNFCC)

4010,34

 

8.       

LR Vides ministrija

Multilaterālā fonda ANO Vides programmas Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām ieviešanai trasta fonds

Trust Fund for the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, UNEP

13404,31

 

9.       

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Roterdamas konvencija par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekšnorunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamajām ķīmiskām vielām un pesticīdiem

Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, UNEP

248,69

 

10.  

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Stokholmas konvencija par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, UNEP

551,62

 

11.  

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām

Convention in International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

491,57

 

12.  

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Āfrikas – Eirāzijas ūdensputnu trasta fonds

General Trust Fund for the African – Eurasian Waterbirds, UNEP

1405,61

 

13.  

LR Vides ministrija

ANO Vides programmas Bāzeles konvencija par bīstamo atkritumu pārrobežu transporta kontroli un to galējo apstrādi

Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, UNEP

449,81

 

14.  

Radiācijas drošības centrs

Starptautiskā atomenerģijas aģentūra

International Atomic Energy Agency

87569,40

 

15.  

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

Pasaules Meteoroloģijas organizācija

World Meteorological Organization (WMO)

5420,66

 

KOPĀ 123 489,20

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 


 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
28.01.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta