Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
VakancesInformācija par kapitālsabiedrību konkursa rezultātiem
 
 
 
Informācija par valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” valdes locekļa atlases procesu
20.11.2019

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ar 2019. gada 25. septembra rīkojumu Nr.1-2/119 „Par nominācijas komisijas izveidi” izveidoja nominācijas komisiju, lai nodrošinātu valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesu. Komisijas priekšsēdētājs - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) valsts sekretārs Edvīns Balševics. Komisijas locekļi – VARAM Ministra biroja vadītāja Laila Spaliņa, VARAM Nodrošinājuma departamenta Personāla nodaļas vadītāja Jolanta Rauga, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante Ilze Puķīte. Neatkarīgais eksperts – Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente Signe Bāliņa.

 

Valdes locekļa amata kandidātiem tika izvirzītas šādas prasības:

-        maģistra grāds vadības zinātnēs, ekonomikā, finansēs vai inženierzinātnēs (vēlams elektroniskie sakari, telekomunikācijas, radiosakaru sistēmas);

-        vismaz 3 gadu darba pieredze vadošā amatā (iegūta pēdējo 10 gadu laikā) kādā no jomām, kurā darbojas kapitālsabiedrība (tai skaitā, elektronisko sakaru, telekomunikāciju, elektromagnētiskās saderības, radiosakaru sistēmu vai radiofrekvenču pārvaldības jomā) vai vadošā amatā informācijas un komunikācijas  tehnoloģiju jautājumos, klientu apkalpošanas, pakalpojumu attīstības, mārketinga vai finanšu resursu piesaistes jomās (lūdzam CV norādīt iegūtās pieredzes ilgumu);

-        pieredze informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā (lūdzam CV norādīt konkrētus piemērus un iegūtās pieredzes ilgumu);

-        pieredze pakalpojumu attīstībā vai inovatīvu risinājumu ieviešanā, vai finanšu resursu pārvaldīšanā (lūdzam CV norādīt konkrētus piemērus un iegūtās pieredzes ilgumu);

-        zināšanas par kapitālsabiedrības darbības jomām un stratēģisks redzējums par kapitālsabiedrības attīstību, tai skaitā  inovatīvu risinājumu ieviešanas un pakalpojumu attīstības jomās;

-        zināšanas par korporatīvās pārvaldības principiem;

-        zināšanas risku vadības un audita jomā un izpratne par funkciju deleģēšanu;

-        valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā;

-        angļu valodas zināšanas C1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei: https://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/european-language-levels-cefr. Papildu valodas zināšanas tiks uzskatīta par priekšrocību;

-        kompetences: stratēģiskā plānošana; spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu; spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības; lēmumu pieņemšana un atbildība; pārmaiņu vadīšana.

-        nevainojama reputācija;

-        atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;

-        atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;

-        atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.

 

Kandidāti uz valsts akciju sabiedrības „Elektorniskie sakari” valdes locekļa amatu tika vērtēti divās kārtās. Pirmajā kārtā nominācijas komisija vērtēja kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām (valsts valodas zināšanas, izglītība, darba pieredze, kompetence - kapitālsabiedrības attīstības redzējums - valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” attīstības iespēju redzējums, tai skaitā inovatīvu risinājumu ieviešanas un pakalpojumu attīstības jomās) pamatojoties uz kandidātu iesniegtajiem dokumentiem. Otrajā kārtā notika intervijas, kuru laikā nominācijas komisija izvērtēja kandidātu zināšanas, kompetenču kopumu un atbilstību amatam izvirzītajiem kritērijiem.

 

Kandidāti uz valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” valdes locekļa amatu tika novērtēti balstoties uz šādiem nominācijas komisijas 2019. gada 28. septembra sēdē apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem:

 

I. KĀRTA

Vērtēšanas kritēriji

Punktu skaits

1. Valodu zināšanas

1.1. Valsts valodas zināšanas - valsts valodu pārvalda normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā (valsts valodas prasmes C līmeņa 1.pakāpē vai latviešu valoda ir dzimtā valoda)

Atbilst/Neatbilst

2. Izglītība

2.1. maģistra grāds vadības zinātnēs, ekonomikā, finansēs vai inženierzinātnēs (vēlams elektroniskie sakari, telekomunikācijas, radiosakaru sistēmas).

Atbilst/Neatbilst

3. Pieredze (maksimālais punktu skaits – 10; īpatsvars – 10%)

3.1. Līdzšinējā darba pieredze vadošā amatā (iegūta pēdējo 10 gadu laikā), kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

1. vismaz 3 gadu pieredze vadošā amatā, kādā no  jomām, kurā darbojas kapitālsabiedrība, tai skaitā, elektronisko sakaru, telekomunikāciju, elektromagnētiskās saderības, radiosakaru sistēmu vai radiofrekvenču pārvaldības jomā.

 

2. pieredze vadošā amatā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos, klientu apkalpošanas, pakalpojumu attīstības, mārketinga vai finanšu resursu piesaistes jomās.

3.1.1.  pieredze vadošā amatā vairāk par 5 gadiem

4

3.1.2.  pieredze vadošā amatā no 3 - 5 gadiem

3

3.2. Pieredze informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā

3.2.1. vairāk par 3 gadiem

3

3.2.2. no 1 līdz 3 gadiem

2

3.2.3. mazāk par 1 gadu

1

3.3. Pieredze pakalpojumu attīstībā vai inovatīvu risinājumu ieviešanā, vai finanšu resursu pārvaldīšanā

 

3.2.1. vairāk par 3 gadiem

3

3.2.2. no 1 līdz 3 gadiem

2

3.2.3. mazāk par 1 gadu

1

4. Kompetence (maksimālais punktu skaits – 10; īpatsvars – 10%)

4.1. Kapitālsabiedrības attīstības redzējums – novērtējums tiek veikts, izvērtējot  kandidāta iesniegtos rakstveida priekšlikumus par kapitālsabiedrības attīstības iespēju redzējumu, tai skaitā inovatīvu risinājumu ieviešanas un pakalpojumu attīstības jomās.

Kandidāts:

4.1.1. ir padziļināti iepazinies ar pieejamo informāciju par kapitālsabiedrību;

4.1.2. spēj analizēt kapitālsabiedrības darbības jomas gan nozares, gan valsts attīstības kontekstā;

4.1.3. spēj piedāvāt inovatīvus risinājumus un priekšlikumus pakalpojumu attīstībai kapitālsabiedrības darbības jomās nākotnē (piemīt ilgtermiņa redzējums).

0-10[1]

 

II. KĀRTA

Vērtēšanas kritēriji

Punktu skaits

1. Valodu zināšanas

1.1. Svešvalodu zināšanas (maksimālais punktu skaits – 10; īpatsvars – 10%)

1.1.1. angļu valodas zināšanas - var pastāstīt par jautājumiem, kas saistīti ar kapitālsabiedrības darbības jomām:

-   izsakās raiti un precīzi, veidojot labi strukturētu, detalizētu tekstu, pārzina ar nozari saistītos specifiskos terminus;

-   spēj izteikties par dažādiem ar nozari saistītiem terminiem, pamatot savu viedokli;

-   angļu valodas zināšanas nav pietiekamas valdes priekšsēdētāja vai valdes locekļa amata pienākumu izpildei.

līdz 8

 

 

5-8

 

1-4

 

0

1.1.2. papildus otras svešvalodas, kas saistīta ar kapitālsabiedrības darbības jomām, zināšanas labā sarunvalodas līmenī

papildus līdz 2 punktiem

2. Pieredze

2.1. Kapitālsabiedrības darbība attiecīgās nozares jautājumos (maksimālais punktu skaits – 20; īpatsvars – 20%)

2.1.1.  Zināšanas par korporatīvās pārvaldības principiem - kandidāta sniegtās atbildes uz jautājumiem liecina, ka kandidātam ir labas zināšanas par korporatīvas pārvaldības principiem, izpratne par finanšu resursu pārvaldīšanu un administrēšanu; pretendents spēj pamatot viedokli ar faktiem.

0 - 10¹

2.1.2. Profesionālās prasmes kapitālsabiedrības darbības jomās:  2.1.2.1. kandidāts demonstrē  labas zināšanas par iespējām kapitālsabiedrības pakalpojumu attīstības jomā vai inovatīvu risinājumu ieviešanas iespējām;

2.1.2.2. amata kandidāta sniegtās atbildes uz jautājumiem apliecina amata kandidāta izpratni par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējām elektronisko sakaru, telekomunikāciju, elektromagnētiskās saderības, radiosakaru sistēmu, radiofrekvenču pārvaldības jautājumos;

2.1.2.3. kandidātam ir izpratne par funkciju deleģējumu, un zināšanas risku vadības un audita jomā.

0 - 10¹

3. Kompetences

3.1. Stratēģiskā plānošana – (maksimālais punktu skaits – 10; īpatsvars – 10%)

 

Kandidāts prezentē iesniegto kapitālsabiedrības attīstības iespēju redzējumu :

4.1.1. spēj noteikt skaidrus īstermiņa un ilgtermiņa kapitālsabiedrības darbības mērķus;

4.1.2. spēj analizēt kapitālsabiedrības darbību gan nozares, gan valsts attīstības kontekstā (piemīt ilgtermiņa redzējums);

4.1.3. spēj ātri pielāgoties jaunām situācijām un ir atvērts pārmaiņām;

4.1.4. spēj plānot un vadīt kapitālsabiedrības stratēģisko attīstību, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības rentabilitātes paaugstināšanu nākotnē.

0-10[2]

3.2. Vadība – spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu (maksimālais punktu skaits – 10; īpatsvars – 10%)

 

Kandidāts:

3.2.1. spēj uzņemties līdera lomu, organizēt komandas darbu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu. Spēj veidot pozitīvas attiecības starp komandas dalībniekiem, rūpēties par komandu un motivēt to kopīgo mērķu sasniegšanai;

3.2.2. ir objektīvs, sadarbojoties ar kolēģiem, iecietīgs pret dažādiem darba stiliem un atšķirīgiem viedokļiem;

3.2.3. spēj veidot plašu profesionālo kontaktu tīklu un izmantot to profesionālo mērķu sasniegšanai;

3.2.4. ir elastīgs – spēj sasniegt rezultātu ar dažādiem paņēmieniem (dažādu viedokļu analīze) un, saglabājot kontinuitāti, spēj panākt kompromisu;

3.2.5. spēj nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu pārmaiņu vadīšanu.

0 - 10¹

3.3. Spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības (maksimālais punktu skaits – 10; īpatsvars – 10%)

 

Kandidāts:

3.3.1. piemīt attiecīgās darbības jomas (nozares) attīstības redzējums un motivācija veicināt attīstību;

3.3.2. pārzina tendences darbības jomā (nozarē) un izmanto dažādus informācijas avotus lēmumu pieņemšanā.

0 - 10¹

3.4. Lēmumu pieņemšana un atbildība (maksimālais punktu skaits – 10; īpatsvars – 10%)

 

Kandidāts:

3.4.1. spēj pieņemt lēmumu īsā laikā un situācijās, ja ir pieejama ierobežota apjoma informācija;

3.4.2. spēj uzņemties iniciatīvu;

3.4.3. pilnībā atbild par savā kompetencē esošajiem procesiem un rezultātiem;

3.4.4. aizstāv savu un komandas viedokli un lēmumus;

3.4.5. piedāvā vairākus problēmas risinājuma variantus, sagatavo pamatotu lēmumu un prognozē iespējamās sekas;

3.4.6. ja lēmums tiek atlikts, pamato savu rīcību, norādot ieguvumus;

3.4.7. iesaista padotos lēmumu pieņemšanā, apzinās atbildību par saviem un padoto lēmumiem;

3.4.8. ir atvērts alternatīviem risinājumiem un uzklausa dažādus viedokļus;

3.4.9. meklē un prot panākt kompromisus;

3.4.10. spēj sabalansēt dažādu iesaistīto pušu intereses.

0 - 10¹

3.5. Pārmaiņu vadīšana  (maksimālais punktu skaits – 10; īpatsvars – 10%)

 

Kandidāts:

3.5.1. veido vidi, kas veicina un iedrošina jaunu pakalpojumu un inovatīvu risinājumu attīstību kapitālsabiedrībā;

3.5.2. izceļ un skaidro uzņēmumā veiksmīgu pārmaiņu vai inovāciju pieredzi;

3.5.3. atklāti runā par pārmaiņu procesa plusiem un mīnusiem un kopīgi ar darbiniekiem izstrādā stratēģijas pārmaiņu vadīšanai;

3.5.4. skaidro pārmaiņu radītās iespējas un to, kā tās ietekmēs praksi;

3.5.5. apzinās iemeslus, kas rada pretestību pārmaiņām, un veic pasākumus, lai to mazinātu.

0 - 10¹

 

Nominācijas komisija konkursa pirmajā atlases kārtā izvērtēja 3 (trīs) kandidātus, kuri iesniedza pieteikumus konkursā uz valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” valdes locekļa amatu un 2 (divi) kandidāti tika izvirzīti dalībai konkursa otrajā atlases kārtā.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumu Nr. 686 “Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome” 19. punktu, ņemot vērā nominācijas komisijas locekļu sniegtos kandidātu izvērtējuma rezultātus atbilstoši definētajām prasībām, nominācijas komisija nolēma izvirzīt vienu kandidātu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” valdes locekļa amatam. Amatam izvirzītais pretendents atsauca savu kandidatūru izvirzītajam amatam, līdz ar to konkurss uz valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” valdes locekļa amatu ir noslēdzies bez rezultāta.

 [1] Vērtējumi: 10 –izcili; 8-9 – ļoti labi; 7 – labi; 6 – vidēji; 4-5 – apmierinoši; 0-3 - vāji

[2] Vērtējumi: 10 –izcili; 8-9 – ļoti labi; 7 – labi; 6 – vidēji; 4-5 – apmierinoši; 0-3 - vāji

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
10.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta