5.4.3. Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai

Kohēzijas fonda finansējums:

3 000 000 EUR

Finansējuma saņēmēji:

Tiešās pārvaldes iestāde, kuras kompetencē ir dabas aizsardzības politikas īstenošana sugu un biotopu aizsardzības jomā un aizsargājamo teritoriju pārvaldīšana, – Dabas aizsardzības pārvalde.

Atbalstāmās darbības:

  • Hidroloģiskā režīma atjaunošana, ūdens līmeņa stabilizēšana, grāvju un grunts tīrīšana, dambju izveide u.c. hidrotehniskie pasākumi t.sk. ar inženierbūvju izveidi;
  • Koku un krūmu izplatības ierobežošana, frēzēšana, pļaušana, sugu sastāva veidošana u.c. biotehniskus pasākumi;
  • Kukaiņu mājas, biofiltri, kārklu žogi, risinājumi sugu migrācijas nodrošināšanai u.c. labiekārtojuma elementi un mazās arhitektūras formas ar dabā balstītiem risinājumiem.

Sasniedzamais rezultāts:

  • To dzīvotņu platība, kura saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi, ir 13 800 hektāri
  • Labvēlīgs aizsardzības statuss nodrošināts 60% ES nozīmes aizsargājamiem biotopiem un sugām

Projektu atlases veids:

Ierobežota projektu atlase

Projektu atlases laiks:

No 30.04.2020. līdz 30.06.2020.

Aprites stadija

Projekta ieviešana

Ministru kabineta noteikumi

2020. gada 18. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 101  “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” – pieejami šeit

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

  • Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” (SAM 5.4.3. sākotnēji bija paredzēts kā daļa no SAM 5.4.1.*) sākotnējais novērtējums
  • Apakškomitejā saskaņoto kritēriju, to vērtēšanas metodikas, sākotnējā novērtējuma aktuālās versijas – pieejamas šeit
  • Uzraudzības komitejas 2020. gada 13. marta sēdē apstiprinātie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un rakstiskās procedūras materiāli (27.02.2020) - pieejami šeit
Informācija par projekta īstenošanu Projekta īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Informācija par projekta īstenošanu pieejams šeit.

* 2017. gada 29. marta Ministru kabineta rīkojums Nr.160 “Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība"”

Apraksts:

Viena no vides problēmām Latvijā ir bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, un tādēļ viens no vides politikas darbības virzieniem ir saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabiskās struktūras, kā arī vietējo savvaļas sugu daudzveidību, veicot dabas aizsardzības plānu, sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešanu un veicot dzīvotņu atjaunošanu atbilstoši Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmai un  Natura 2000 teritoriju nacionālajā aizsardzības un apsaimniekošanas programmā noteiktajām prioritātēm.
Saskaņā ar Latvijas sagatavoto un 2019. gada vidū Eiropas Komisijai iesniegto pārskatu par ziņojumu par direktīvas 92/43/EEK ieviešanu 2013.-2018.gadā, 83% Latvijas biotopu aizsardzības stāvoklis vērtējams kā nelabvēlīgs un slikts vai nelabvēlīgs un nepietiekošs. No pārskata secināms, ka attiecībā uz daudzām Eiropas Savienības nozīmes biotopu dzīvotnēm nepieciešams īstenot atjaunošanas darbības un apsaimniekošanas pasākumus, kas uzlabotu to kvalitāti. Līdz ar to VARAM 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa investīcijas paredzētas pasākumiem biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai.
Specifiskā atbalsta mērķa rezultātā tiks veiktas biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas un apsaimniekošanas darbības vismaz 10 Eiropas Savienības nozīmes biotopos un 5 Eiropas Savienības nozīmes sugu dzīvotnēs vismaz 10 Natura 2000 teritorijās un tiks sniegti ieguldījumi indikatīvi 5 ekosistēmas pakalpojumu labākā nodrošinājumā sabiedrībai un tautsaimniecībai katrā atjaunotajā ES nozīmes dzīvotnē Natura 2000 teritorijā. Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros veikto pasākumu ietekme tiek paredzēta 13 800 ha kopplatībā.

Kontaktinformācija:

Ilze Opermane, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 66016745, e-pasts: ilze.opermane@varam.gov.lv

Dana Prižavoite, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja, tel. 67026946,  e-pasts: dana.prizavoite@varam.gov.lv