Kontakti

raimonds.kass [at] varam.gov.lv

Atrašanās vieta

Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija

Klimata pārmaiņu departaments

Klimata pārmaiņas ir viena no nozīmīgākajām mūsdienu problēmām. Lai novērstu neatgriezeniskas un bīstamas izmaiņas, valstis ir apņēmušās ierobežot klimata pārmaiņas, kā arī pielāgoties nenovēršamajām pārmaiņām.

Arī Latvijai ir noteikti starptautiski saistoši mērķi, atbilstoši ES tiesību aktiem un  Parīzes nolīgumam. Lai tos sasniegtu, Latvijai ir jāievieš klimatneitrālas un klimatnoturīgas attīstības politikas principi un pasākumi. Pārmaiņas nepieciešamas visās tautsaimniecības nozarēs, kā arī sabiedrībā.

Klimata pārmaiņu departaments (KPD) izstrādā tiesību aktu projektus un politikas plānošanas dokumentus, aizstāv Latvijas intereses ES un starptautiski.  Departaments daudz sadarbojas ar nozaru ministrijām, lai nodrošinātu siltumnīcefekta gāzu (SEG) un klimatnoturīguma mērķu integrāciju nozaru politikās, sekmētu izmaiņas Latvijas tautsaimniecībā. KPD arī uzrauga ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbību Latvijā, koordinē SEG inventarizāciju, attīsta klimata pārmaiņu finanšu instrumentu darbību (t.sk. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu).

KPD tika izveidots 2005.gadā, departaments ir tieši pakļauts valsts sekretāra vietniekam vides aizsardzības jautājumos.

KPD galvenās funkcijas:

 • izstrādāt Latvijas klimata politiku, t.sk. izstrādāt politiku klimata pārmaiņu samazināšanai un pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, nepieciešamos attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektus, kā arī veicināt klimata politikas aspektu integrēšanu citu nozaru politikās
 • pārstāvēt Latvijas intereses starptautiskās un Eiropas Savienības (ES) klimata politikas attīstīšanā, kā arī koordinēt Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC), tās Kioto protokola un Parīzes nolīguma, kā arī citu ar klimata politiku saistīto starptautisko saistību izpildi;
 • nodrošināt klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām datu un informācijas vākšanas sistēmas koordināciju, atbilstošo ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu ES un UNFCCC;
 • attīstīt finanšu instrumentus, kas vērsti uz klimata politikas mērķu sasniegšanu, un koordinēt to ieviešanu, t.sk. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI), Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) un Modernizācijas fonda;
 • nodrošināt ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) un Kioto protokola elastīgo mehānismu darbību Latvijā;
 • nodrošināt Latvijas SEG emisijas vienību pārvaldību un Latvijas dalību SEG emisijas vienību tirdzniecībā;
 • nodrošināt sabiedrības, komersantu un valsts un pašvaldību institūciju informēšanu par klimata pārmaiņām, to ierobežošanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām;
 • organizēt un koordinēt starptautiskos sadarbības projektus klimata politikas jomā, t.sk. sagatavot starptautiskos līgumus un koordinēt to izpildi;
 • koordinēt ministrijas kompetencē esošos nacionālos un starptautiskos projektus klimata politikas jomā, t.sk. piedalās programmas „Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” īstenošanā. 

KPD šobrīd ir divas nodaļas:

 • Klimata pārmaiņu un adaptācijas politikas nodaļa
 • Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļa.

KPD savas kompetences ietvaros:

 • izstrādā politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektus;
 • sniedz atzinumus par citu ministriju izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem;
 • izstrādā nacionālās pozīcijas, instrukcijas un materiālus, pārstāv Latvijas intereses komiteju, darba grupu un cita veida sanāksmēs, kā arī ES un starptautiskajās organizācijās;
 • nodrošina ES un starptautiski noteikto saistību pārņemšanu Latvijas tiesību aktos;
 • nodrošina atbilstošo datu un informācijas iegūšanu, uzkrāšanu un ziņojumu sagatavošanu;
 • nodrošina starptautisko līgumu sagatavošanu un ieviešanas koordinēšanu; organizē un piedalās sabiedrības informēšanas pasākumos;
 • nodrošina kapacitātes celšanas projektu izstrādi un īstenošanu;
 • nodrošina valsts budžeta programmu un apakšprogrammu klimata politikas jomā izstrādi, koordinē ministrijas publisko iepirkumu klimata politikas jomā sagatavošanu u.c.
 • sadarbojas gan ar nacionālajām, gan ar starpvalstu un starptautiskajām organizācijām un institūcijām.

KPD būtiskākie ikgadējie darbi atspoguļoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības stratēģijā un darba plānos, kas pieejami šeit!

Darbinieki

Raimonds Kašs

Departamenta direktora p.i. Nodaļas vadītājs
raimonds.kass [at] varam.gov.lv

Liene Bramane

Direktora vietniece
liene.bramane [at] varam.gov.lv

Solvita Degaine

Projektu vadītāja
solvita.degaine [at] varam.lv

Iveta Auziņa

Vecākais referents
iveta.auzina [at] varam.gov.lv
Prombūtnē

Ilze Prūse

Departamenta direktors
pasts [at] varam.gov.lv
Prombūtnē

Eva Stepiņa

Finansiste
eva.stepina [at] varam.gov.lv