Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Fondi un investīcijasKohezijas fondsES fondu finansējums 2014.-2020. gadā
 
 
 
Specifiskais atbalsta mērķis 5.1.1.: Pielāgošanās klimata pārmaiņām, samazinot plūdu un krasta erozijas riskus

Plānotais ERAF* finansējums:

28 937 805 euro, t.sk.,
•  Pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai: 785 971 euro;
•  Otrajai un trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai: 28 151 834 euro.

Finansējuma saņēmēji:

Pašvaldība vai pašvaldības iestāde, kas saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijām nodrošina pretplūdu pasākumus savā administratīvajā teritorijā (tai skaitā attiecīgās pašvaldības valdījumā esošajā jūras piekrastes sauszemes daļā un jūras piekrastes ūdeņos, un iekšzemes publiskajos ūdeņos)

Atbalstāmās darbības:

•  Jūras krastu erozijas samazināšanas pasākumi

•  virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras (t.sk. atbilstošā zaļās infrastruktūras) būvju būvniecība, atjaunošana un pārbūve

•  plūdu apdraudēto teritoriju aizsardzība, veicot gan esošo hidrotehnisko būvju, tehnoloģisko iekārtu un pārgāžņu pārbūvi un atjaunošanu, gan jaunu pretplūdu aizsargbūvju būvniecību un zaļās infrastruktūras izveidi atbilstoši upju baseinu apgabalu plūdu riska pārvaldības plāniem

Sasniedzamais rezultāts:

•  iedzīvotāju skaits, kuri gūst labumu no pretplūdu pasākumiem, – 200 000
•  piesārņoto vietu un piesārņojumu emitējošo objektu skaits, kuros samazināts vides un sociālekonomisko zaudējumu risks, kas rastos šo vietu applūšanas gadījumā, – vismaz 14

Projektu atlases laiks:

•  1. kārtai atlase no 11.05.2015. līdz 10.06.2015.
•  2. kārtai atlase no 11.10.2016. līdz 10.10.2017.
•  3. kārtai atlase no 27.03.2017.līdz 29.12.2017.

Aprites stadija:

•  1.kārtas projekts pabeigts

•  2.kārtai - projektu vērtēšana/projektu īstenošana

•  3.kārtai - projektu vērtēšana

Ministru kabineta noteikumu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projekti:

1.kārta:

•  Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumi Nr.71 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi – pieejami šeit
•  Uzraudzības komitejā (18.12.2014. rakstiskā procedūra, kritēriji apstiprināti 14.01.2015.) apstiprinātie 1.kārtas vērtēšanas kritēriji un kritēriju vērtēšanas metodika– pieejami šeit

 

2., 3.kārta

•  Ministru kabineta 2016.gada 9. augusta noteikumi Nr.519  “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi”- pieejami šeit
•  Uzraudzības komitejā (28.07.2016. rakstiskā procedūra, kritēriji apstiprināti 15.08.2016.) apstiprinātie 2., 3.kārtas vērtēšanas kritēriji, – pieejami šeit;

•  Kritēriju vērtēšanas metodika un sākotnējais novērtējums (skatīti 27.05.2016.sēdē) pieejami šeit.

Informācija par projekta īstenošanu:

Projektu īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Informācija par projektu īstenošanu pieejama šeit 

* Eiropas Reģionālās attīstības fonds

APRAKSTS:
Plūdu un erozijas rezultātā izraisītie postījumi nelabvēlīgi ietekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina vides piesārņojuma izplatīšanu Baltijas jūrā. Pielāgošanās klimata pārmaiņām procesā būtiskā loma ir samazināt plūdu riskus pilsētu teritorijās, lai nodrošinātu labvēlīgu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Lai mazinātu plūdu un jūras krastu erozijas riska draudus, kurus cita starpā rada arī klimata pārmaiņas, specifiskā atbalsta mērķa ietvaros plānots rekonstruēt un izbūvēt jaunas hidrobūves, kā arī atbalstīt zaļās infrastruktūras risinājumu izmantošanu pretplūdu aizsardzībā.
Līdz ar to investīcijas paredzētas:
     •  pasākumiem jūras krastu eroziju samazināšanai ar mērķi aizsargāt sabiedriski nozīmīgus infrastruktūras objektus;
     •  pielāgošanās darbībām klimata pārmaiņām plūdu apdraudēto apdzīvoto teritoriju aizsardzībai plūdu jomā.
Veicot SAM paredzētās darbības, tiks panākts klimata pārmaiņu rezultātā izraisīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudēto iedzīvotāju un applūstošo piesārņoto  un potenciāli piesārņoto vietu  skaita samazinājums. Plānotie pasākumi mazinās plūdu rezultātā izraisīto apdraudējumu gan nozīmīgiem infrastruktūras objektiem, gan apdzīvotajām vietām, turklāt ieguldītās investīcijas, jo īpaši jūras krastu erozijas risku samazināšanā, samazinās piesārņojuma izplatīšanu Baltijas jūrā, kas varētu negatīvi visu Baltijas reģionu.

 SAM 5.1.1. projektu priekšatlase


KONTAKTINFORMĀCIJA:

Ilze Opermane, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 66016745, e-pasts:  Ilze.Opermane@varam.gov.lv
Zanda Krūkle, VARAM Investīciju politikas departamenta direktora vietnieks klimata, valsts budžeta un vides investīciju jautājumos, Vides investīciju nodaļas vadītājs, tel. 66016713, e-pasts:  Zanda.Krukle@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
19.10.2018
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta