Specifiskais atbalsta mērķis 5.1.1.: Pielāgošanās klimata pārmaiņām, samazinot plūdu un krasta erozijas riskus

Plānotais ERAF* finansējums:

24 299 268  euro, t.sk.,
•  Pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai: 785 971 euro;
•  Otrajai un trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai: 23 513 297
 euro.

Finansējuma saņēmēji:

Pašvaldība vai pašvaldības iestāde, kas saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijām nodrošina pretplūdu pasākumus savā administratīvajā teritorijā (tai skaitā attiecīgās pašvaldības valdījumā esošajā jūras piekrastes sauszemes daļā un jūras piekrastes ūdeņos, un iekšzemes publiskajos ūdeņos)

Atbalstāmās darbības:

•  Jūras krastu erozijas samazināšanas pasākumi

•  virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras (t.sk. atbilstošā zaļās infrastruktūras) būvju būvniecība, atjaunošana un pārbūve

•  plūdu apdraudēto teritoriju aizsardzība, veicot gan esošo hidrotehnisko būvju, tehnoloģisko iekārtu un pārgāžņu pārbūvi un atjaunošanu, gan jaunu pretplūdu aizsargbūvju būvniecību un zaļās infrastruktūras izveidi atbilstoši upju baseinu apgabalu plūdu riska pārvaldības plāniem

Sasniedzamais rezultāts:

•  iedzīvotāju skaits, kuri gūst labumu no pretplūdu pasākumiem, – 180 208
•  piesārņoto vietu un piesārņojumu emitējošo objektu skaits, kuros samazināts vides un sociālekonomisko zaudējumu risks, kas rastos šo vietu applūšanas gadījumā, – vismaz 14

Projektu atlases laiks:

•  1. kārtai atlase no 11.05.2015. līdz 10.06.2015.
•  2. kārtai atlase no 11.10.2016. līdz 10.10.2017.
•  3. kārtai atlase no 27.03.2017.līdz 29.12.2017.

Aprites stadija:

•  1.kārtas projekts pabeigts

•  2.kārtai - projekti pabeigti un īstenošanā

•  3.kārtai - projekts īstenošanā

Ministru kabineta noteikumu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projekti:

1.kārta:

•  Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumi Nr.71 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi – pieejami šeit
•  Uzraudzības komitejā (18.12.2014. rakstiskā procedūra, kritēriji apstiprināti 14.01.2015.) apstiprinātie 1.kārtas vērtēšanas kritēriji un kritēriju vērtēšanas metodika– pieejami šeit

 

2., 3.kārta

•  Ministru kabineta 2016.gada 9. augusta noteikumi Nr.519  “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi”- pieejami šeit
•  Uzraudzības komitejā (28.07.2016. rakstiskā procedūra, kritēriji apstiprināti 15.08.2016.) apstiprinātie 2., 3.kārtas vērtēšanas kritēriji, – pieejami šeit;

•  Kritēriju vērtēšanas metodika un sākotnējais novērtējums (skatīti 27.05.2016.sēdē) pieejami šeit.

Informācija par projekta īstenošanu:

Projektu īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Informācija par projektu īstenošanu pieejama šeit 

* Eiropas Reģionālās attīstības fonds

APRAKSTS:
Plūdu un erozijas rezultātā izraisītie postījumi nelabvēlīgi ietekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina vides piesārņojuma izplatīšanu Baltijas jūrā. Pielāgošanās klimata pārmaiņām procesā būtiskā loma ir samazināt plūdu riskus pilsētu teritorijās, lai nodrošinātu labvēlīgu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Lai mazinātu plūdu un jūras krastu erozijas riska draudus, kurus cita starpā rada arī klimata pārmaiņas, specifiskā atbalsta mērķa ietvaros plānots rekonstruēt un izbūvēt jaunas hidrobūves, kā arī atbalstīt zaļās infrastruktūras risinājumu izmantošanu pretplūdu aizsardzībā.
Līdz ar to investīcijas paredzētas:
     •  pasākumiem jūras krastu eroziju samazināšanai ar mērķi aizsargāt sabiedriski nozīmīgus infrastruktūras objektus;
     •  pielāgošanās darbībām klimata pārmaiņām plūdu apdraudēto apdzīvoto teritoriju aizsardzībai plūdu jomā.
Veicot SAM paredzētās darbības, tiks panākts klimata pārmaiņu rezultātā izraisīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudēto iedzīvotāju un applūstošo piesārņoto  un potenciāli piesārņoto vietu  skaita samazinājums. Plānotie pasākumi mazinās plūdu rezultātā izraisīto apdraudējumu gan nozīmīgiem infrastruktūras objektiem, gan apdzīvotajām vietām, turklāt ieguldītās investīcijas, jo īpaši jūras krastu erozijas risku samazināšanā, samazinās piesārņojuma izplatīšanu Baltijas jūrā, kas varētu negatīvi visu Baltijas reģionu.

 


Logo

 


SAM 5.1.1. projektu priekšatlase

Kontaktinformācija:

Austra Auziņa, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadošā eksperte, tel.: +371 26304165, e-pasts: austra.auzina@varam.gov.lv

Dana Prižavoite, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja, tel.: +371 25566125, e-pasts: dana.prizavoite@varam.gov.lv