Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Fondi un investīcijasEiropas Teritoriālā sadarbība 2014-2020Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma
 
 
 
Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

Programmas teritorija
Programmas teritorija ietver sevī šādus
NUTS III līmeņa reģionus:

Igaunija: Lõuna-Eesti (Dienvidigaunija), Lääne-Eesti (Rietumigaunija);

Latvija:  Kurzeme, Pierīga, Rīga, Vidzeme.


Tematiskā koncentrācija

Programma sniegs atbalstu šādu tematisko mērķu ietvaros, kas tika atlasīti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā Nr.1301/2013 „Par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006” noteikto:

  • MVU konkurētspējas palielināšana. Uzņēmējdarbības sekmēšana, īpaši vecinot jaunu ideju ekonomisko izmantošanu un atbalstot jaunu firmu veidošanu, tai skaitā biznesa inkubatoros. Atbalsts MVU izaugsmei reģionālajos, nacionālajos un starptautiskajos tirgos un to iesaistīšana inovāciju procesos.
  • Vides saglabāšana un aizsardzība un resursu efektīvas izmantošanas veicināšana. Dabas un kultūras mantojuma saglabāšana, aizsardzība, veicināšana un attīstīšana. Inovatīvu tehnoloģiju atbalsts ar mērķi uzlabot vides aizsardzību resursu efektivitāti atkritumu pārstrādē, ūdens sektorā un attiecībā uz augsni vai gaisa piesārņojuma mazināšanu.
  • Ilgtspējīga transporta veicināšana un sastrēgumu novēršana galvenajās tīkla infrastruktūrās. Videi draudzīga (ieskaitot zema trokšņa) un zema oglekļa izmešu līmeņa transporta sistēmu izveide un uzlabojumi, ieskaitot iekšzemes ūdensceļus un jūras transportu, ostas, multimodālos savienojumus un lidostu infrastruktūru ar mērķi veicināt ilgtspējīgu reģionālo un vietējo mobilitāti.
  • Stabilu un kvalitatīvu darba vietu izveidošanas veicināšana un darbaspēka mobilitātes atbalstīšana. Pārrobežu darba tirgus integrācija, iekļaujot pārrobežu mobilitāti, vienotās vietējās nodarbinātības iniciatīvas, informācijas un konsultāciju pakalpojumus un kopīgās mācības. 

Tematiskie mērķi pārnesti Programmas prioritārajos virzienos:

1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide.

Atbalstāmo aktivitāšu piemēri: jaunu uzņēmumu dibināšanas veicināšana, atbalsts uzņēmumiem starptautisko kontaktu veidošanā un attīstībā, apmācības un konsultācijas, kopīgi gadatirgi, sadarbība starp uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām, struktūru izveidošana sadarbības un informācijas apmaiņas veicināšanai starp Igaunijas un Latvijas uzņēmējiem, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstības pasākumu īstenošana, kopīgu produktu un pakalpojumu izstrāde, kopīgas mārketinga aktivitātes, sadarbības uzlabošana inovāciju procesu atbalstam starp publiskā sektora struktūrām, pētniecības un izglītības institūcijām un MVU u.c.

2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide.

Atbalstāmo aktivitāšu piemēri: dabas un kultūras mantojuma pārvaldības uzlabošana, uz dabas un kultūras mantojumu balstītu produktu un pakalpojumu radīšana, risinājumi esošo objektu attīstīšanai, iekļaujot IT risinājumus, dabas tūrisma veicināšana, zināšanu padziļināšana par efektīvu resursu izmantošanu (tostarp energoefektivitāti) un ilgtspējīgu ikdienas dzīvesveidu, šķiroto atkritumu īpatsvara un pārstrādes popularitātes palielināšana, kopīgo ūdens resursu izmantošanas efektivitātes un aizsardzības uzlabošana u.c.

3. Labāks ostu tīkls.

Atbalstāmo aktivitāšu piemēri: mazo ostu labiekārtošana, ostās pieejamo pakalpojumu uzlabošana, vienotas tīkla veidošanas un mārketinga aktivitātes.

4. Integrēts darba tirgus.

Atbalstāmo aktivitāšu piemēri: jauni risinājumi nodarbinātības aktivitāšu izvēršanai, Igaunijas un Latvijas darba meklētāju datu bāzes un darba tirgus piedāvājumu saskaņošana, mūžizglītības un pārkvalificēšanās pasākumu ieviešana, apmācības un pārrobežu darbam nepieciešamo iemaņu attīstīšana, attālinātais/ viedais darbs un tā potenciāls, informācijas pakalpojumi, izstādes, prakses darbi otrpus robeža u.c.

Papildus, Programmā ir noteikti 3 horizontālie principi: ilgtspējīga attīstība, vienlīdzīgas iespējas un diskriminācijas aizliegums, kā arī vīriešu un sieviešu līdztiesība.


Programmas finansējums

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Kopējais ERAF finansējums Programmai ir 38 020 684 euro, t.sk. 7% (2 661 448 EUR) ir paredzēti Programmas administrēšanai un 35 359 237 EUR projektu īstenošanai.

ERAF līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem 1.- 4.prioritātes ietvaros ir 85% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem.


Programmas finansējuma saņēmēji

  • Valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru ministrijas, aģentūras)
  • No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes (piemēram, plānošanas reģioni, izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas)
  • Pašvaldības un to izveidotās iestādes
  • Pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības
  • Biedrības un nodibinājumi
  • Komercsabiedrības

Programmas vadība

Programmas Vadošās iestādes (VI) pilnvaras un Revīzijas iestādes funkcijas pilda Igaunijas Republikas Finanšu ministrija.

Pirmā līmeņa finanšu kontrole

Programmas Finanšu kontroles institūcijas funkcijas Latvijas finansējuma saņēmējiem pildīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departaments.
Aktuāli! Saite uz finanšu kontroli atrodas šeit!Papildus informācija par Programmu:
http://www.estlat.eu/ 

Programmas Apvienotajā sekretariātā
Informācijas un konsultāciju punkts Rīgā
Kontaktpersona: Vineta Šnore
Tālrunis: +371 29274310, +371 6616468
E-pasta adrese: vineta.snore@estlat.eu
Alberta iela 10, 410.kab., Rīga, Latvija

Kontaktpersona VARAM: Anna Škabireva,
Attīstības instrumentu departamenta Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte,
e-pasts: anna.skabireva@varam.gov.lv; tālr.: 67026468

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
03.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta