Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Fondi un investīcijasEiropas Teritoriālā sadarbība 2014-2020Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma
 
 
 
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

Programmas teritorija
Programmas teritorija ietver sevī šādus
NUTS III līmeņa reģionus:

Latvija: Kurzeme, Zemgale, Latgale;

Lietuva: Klaipēdas, Telšu, Šauļu,
Panevēžas, Utenas un Kauņas apriņķi.


Programmas mērķis
ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.


Tematiskā koncentrācija

Programma sniegs atbalstu šādu tematisko mērķu ietvaros, kas tika atlasīti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā Nr.1301/2013 „Par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006” noteikto:

 • „Vides saglabāšana un aizsardzība un resursu efektīvas izmantošanas veicināšana”, kura uzdevums ir uzlabot un attīstīt kultūras un dabas mantojuma objektus, pakalpojumus un produktus, palielināt apmeklētāju skaitu Programmas teritorijā, uzlabot dabas resursu kopīgu apsaimniekošanu, kā arī atjaunot teritorijas ar vides problēmām Programmas teritorijā.
 • „Stabilu un kvalitatīvu darbavietu veicināšana un darbaspēka mobilitātes atbalstīšana”, kura uzdevums ir Radīt nodarbinātības iespējas, atbalstot uzņēmējdarbību un palielināt darba iespējas, uzlabojot darbaspēka mobilitāti un prasmes. Lai uzlabotu reģiona reģionālo un lokālo mobilitāti, Programma atbalstīs ceļu infrastruktūras attīstību.
 • „Sociālās iekļaušanas veicināšana, cīņa pret nabadzību un jebkādu diskrimināciju” ir paredzēts uzlabot sociālo infrastruktūru un pakalpojumus sociālās integrācijas sekmēšanai, kā arī uzlabot dzīves apstākļus mazāk attīstītajās kopienās un teritorijās.
 • „Publisko iestāžu un iesaistīto personu institucionālo spēju un valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošana”. Tematiskā mērķa izvēle sekmēs publisko pakalpojumu efektivitāti, spēcinot kompetenci un sadarbību starp institūcijām. 

Tematiskie mērķi pārnesti Programmas prioritārajos virzienos:
1. Sadarbība, kas veicina ilgtspējīgu un tīru vidi;
2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai;
3. Sociālā integrācija kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums;
4. Efektīvi sabiedriskie pakalpojumi un laba pārvaldība dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Papildus, Programmā ir noteikti 3 horizontālie principi: ilgtspējīga attīstība, vienlīdzīgas iespējas un nediskriminēšana, kā arī vīriešu un sieviešu līdztiesība.


Programmas finansējums

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Kopējais ERAF finansējums Programmai ir 55 000 000 euro, no tā 6% ir paredzēti Programmas administrēšanai.

ERAF līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem 1.- 4.prioritātes ietvaros ir 85% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem.

 
Programmas finansējuma saņēmēji

 • Valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru ministrijas, aģentūras)
 • No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes (piemēram, plānošanas reģioni, izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas)
 • Pašvaldības un to izveidotās iestādes
 • Pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības
 • Biedrības un nodibinājumi

Programmas vadība

Programmas Vadošās iestādes (VI) funkcijas un Revīzijas iestādes funkcijas pildīs Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Pirmā līmeņa finanšu kontrole

Programmas Finanšu kontroles institūcijas funkcijas Latvijas finansējuma saņēmējiem pildīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departaments.
Aktuāli! Saite uz pirmā līmeņa finanšu kontroli atrodas šeit!Papildus informācija par Programmu

http://www.latlit.eu/
Latvijas – Lietuvas programmas nodaļa
Attīstības instrumentu departaments
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Biroja adrese: Doma laukums 8a, 5.stāvs, Rīga
Juridiskā adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1050
Tālr. +371 67026937
Epasts: latlit@varam.gov.lv


Kontaktpersonas (Kopīgais sekretariāts):
    
   Marina Gņedova
     
      
       
        
        
         
         

        Nacionālā atbildīgā iestāde:
          
         Jūlija Jakovļeva,
         Attīstības instrumentu departamenta Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte
         Tālr.: +371 67026488
         e-pasts:julija.jakovleva@varam.gov.lv
           
          Vita Prokopoviča,
          Attīstības instrumentu departamenta Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte
          Tālr.: +371 67026471
          e-pasts: vita.prokopovica@varam.gov.lv

          Atpakaļ
           
          Dabas aizsardzība
          E-pārvalde
          Fondi un investīcijas
          Ilgtspējīga attīstība
          Klimata pārmaiņas
          Pašvaldības
          Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
          Reģionālā attīstība
          Teritorijas attīstības plānošana
          Ūdeņu pārvaldība
          Vides aizsardzība
          Zaļais publiskais iepirkums
           
           

           
                  
          Darba laiks
          Pr: 8.30:18.00
          Ot - Cet: 8.30:17.00
          Pt: 8.30:16:00
          VARAM adrese
          Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
          Telefons: +371 66016740
          Fakss:+371 67820442
          E-pasts: pasts@varam.gov.lv
               
          Lapa atjaunota
          10.07.2020
           Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta