Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
Fondi un investīcijasKohezijas fondsES fondu finansējums 2014.-2020. gadā
 
 
 
Specifiskais atbalsta mērķis 5.2.1.: Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju

APRAKSTS:

Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij ir saistošas prasības atkritumu apsaimniekošanā. Pamatojoties uz ES vides acquis prasībām, tika izstrādāts 2014.-2020.gada plānošanas perioda Partnerības līgums un darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” (DP). Nozīmīgākais vides acquis prasību aspekts ir atkritumu kā resursu izmantošana, kas īstenojama, veicot atkritumu dalītu vākšanu un pārstrādi.

Izvērtējot ES direktīvās noteikto mērķu sasniegšanas iespējas, kuru realizācijai būtu nepieciešams ES struktūrfondu ieguldījums, tika secināts, ka visbūtiskākais atbalsts ir nepieciešams Atkritumu pamatdirektīvā 2008/98/EK par atkritumiem noteikto dalītās savākšanas un pārstrādes mērķu izpildes veicināšanai, jo tādejādi tiktu veicināta ne tikai šajā direktīvā noteikto mērķu izpilde, bet arī Poligonu direktīvā (1999/31/EK) un Iepakojuma direktīvā (94/62/EK) noteikto mērķu sasniegšana.

Līdz ar to VARAM pieejamo Kohēzijas fonda finansējumu specifiskā atbalsta mērķa 5.2.1. “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” ietvaros novirzīs šādu darbību īstenošanai:

 

Pasākums:

5.2.1.1. Dalītā atkritumu vākšana

5.2.1.2. Atkritumu pārstrāde

5.2.1.3. Atkritumu reģenerācija ar enerģijas atguvi

Kohēzijas fonds:

5 478 088 euro

26 679 915 euro

9 184 249 euro

Finansējuma saņēmēji:

kapitālsabiedrība, pašvaldība vai pašvaldības iestāde 

Atbalstāmās darbības:

•  dalītās atkritumu savākšanas punktu izveide un pilnveide

•  atkritumu dalītās savākšanas laukumu izveide un pilnveide

•  specializētā autotransporta iegāde atkritumu dalītai vākšanai

•  pārstrādes iekārtu un kompostēšanas laukumu izbūve, nodrošinot pilna cikla darbību

 

•  atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi iekārtu izbūve, nodrošinot pilna cikla darbību

 

Sasniedzamais rezultāts:

•  šķiroto atkritumu apjoma palielinājums par 52 000 t gadā

•  izbūvētas pārstrādes iekārtas, kas nodrošina papildu 172 000 t/gadā atkritumu pārstrādi

•  izbūvētas atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi iekārtas, kas nodrošina pārstrādes jaudas pieaugumu 11 000 t gadā

Projektu atlases laiks:

No 02.02.2017. līdz 28.04.2017.

1.atlases kārta “Sadzīves atkritumu pārstrādes iekārtu izveide”: atlase no 07.04.2017. līdz 06.07.2017.

2.atlases kārta “Citu atkritumu veidu, kas nav sadzīves atkritumi un bioloģiski noārdāmie atkritumi, pārstrādes iekārtu izveide, 2.kārta”: atlase no 08.05.2017. līdz 28.07.2017.
3.atlases kārta "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide": atlase no 14.09.2017 līdz 01.03.2018 (saskaņā ar grozījumiem projektu iesniegumu atlases nolikumā, kas 12.12.2017 publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis)

No 18.10.2017. līdz 18.10.2018.

Aprites stadija:

Projektu ieviešana Projektu vērtēšana (1.,2.atlases kārta)
Projektu atlase (3.kārta)
Projektu atlase

Ministru kabineta noteikumi, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumi Nr.494 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.1. pasākuma "Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi”

   

Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumi Nr.588 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi” 

• Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumi Nr. 498 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.3. pasākuma “Atkritumu reģenerācijas veicināšana” īstenošanas noteikumi”

•    ARHĪVS -1 

•    ARHĪVS -2

•    ARHĪVS -3

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

      - Uzraudzības komitejā apstiprinātie kritēriji (18.05.2016 rakstiskā procedūra) pieejami šeit!

      - Apakškomitejā saskaņoto kritēriju, to vērtēšanas metodikas, sākotnējā novērtējuma aktuālās versijas pieejamas šeit!

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” sākotnējais novērtējums

• Uzraudzības komitejas apstiprinātie kritēriji un to vērtēšanas metodika (13.04.2017 rakstiskā procedūra, kritēriji apstiprināti 02.05.2017.) pieejami šeit!

Metodiskie materiāli finansējuma saņēmējiem

• Izmaksu un ieguvumu analīzes modeļa paraugs (aktualizēts 12.04.2017.)

• Izmaksu un ieguvumu analīzes formu aizpildīšanas vadlīnijas (aktualizēts 12.04.2017.)

• Skaidrojums par sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu plānu

1. un 2.atlases kārtas izmaksu un ieguvumu analīze:
     • Izmaksu un ieguvumu analīzes modeļa paraugs (aktualizēts 12.04.2017.)

     • Izmaksu un ieguvumu analīzes formu aizpildīšanas metodika (aktualizēts 12.04.2017.)

 

3. atlases kārtas izmaksu un ieguvumu analīze, ja projekta iesniedzējs NAV sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs:
     • Izmaksu un ieguvumu analīzes modeļa paraugs
     • Izmaksu un ieguvumu analīzes formu aizpildīšanas metodika

3. atlases kārtas izmaksu un ieguvumu analīze, ja projekta iesniedzējs IR sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs:
     • Izmaksu un ieguvumu analīzes modeļa paraugs
     • Izmaksu un ieguvumu analīzes formu aizpildīšanas metodika

• Izmaksu un ieguvumu analīzes modeļa paraugs 

• Izmaksu un ieguvumu analīzes formu aizpildīšanas metodika 

Informācija par projekta īstenošanu:

Projektu īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Informācija par projektu īstenošanu pieejama:

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-istenosana/5-2-1-1-atkritumu-dalitas-savaksanas-sistemas-attistiba

1.kārta: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-istenosana/5-2-1-2-sadzives-atkritumu-parstrades-iekartu-izveide

2.kārta: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-istenosana/5-2-1-2-atkritumu-parstrades-veicinasana-2-karta

3.kārta: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-istenosana/5-2-1-2-atkritumu-parstrades-veicinasana-3-karta-biologiski-noardamo-atkritumu-parstrades-iekartu-izveide

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-istenosana/5-2-1-3-atkritumu-regeneracijas-veicinasana

 

Ar šo darbību atbalstu un projektu palīdzību tiks nodrošināts, ka atkritumi pēc iespējas tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē, tiks samazināts radīto atkritumu apjoms un atkritumu poligonos noglabājamo bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu daudzums, kā arī palielināts pārstrādei un reģenerācijai nodoto atkritumu īpatsvars, nodrošinot resursu efektīvu izmantošanu. 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Austra Auziņa, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 66016701, e-pasts:  Austra.Auzina@varam.gov.lv (par 5.2.1.1. pasākumu un 5.2.1.2. pasākumu)
Viesturs Frišfelds, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākais eksperts, tel. 66016704, e-pasts:  Viesturs.Frisfelds@varam.gov.lv (par 5.2.1.3. pasākumu)
Zanda Krūkle, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja, tel. 66016713, e-pasts:  Zanda.Krukle@varam.gov.lv

 

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 
RAIM
 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
19.01.2018
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta