Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
Sabiedrības līdzdalībaInformācija par lobijiem
 
 
 
Par lobētāju sniedzamie dati

Lobēšanas datums

Lobētājs (fiziskas personas vārds, uzvārds, juridiskās personas, ko lobētājs pārstāv, nosaukums)

Lēmuma sagatavošanas process, saistībā ar kuru lobēšana ir notikusi 1

Komunikācijas veids ar lobētāju

Amatpersona ar kuras starpniecību notikusi lobēšana

Regulāri

Guntis Eniņš

Dižkoku aizsardzība

tikšanās, telefona sarunas

Dabas aizsardzības departaments

Regulāri

"CCDU Limited" -

Būvniecība Jūrmalā (mikroliegumu un  ĪADT noteikumi

vēstules, tikšanās, sanāksmes

Dabas aizsardzības departaments

Regulāri

SIA "Lauris Restaurant Service"

Būvniecība Jūrmalā

vēstules, tikšanās, sanāksmes

Dabas aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas zivju audzētāju asociācija saistībā ar nemedījamo sugu dzīvnieku kompensācijām

Zivju resursu aizsardzība

vēstules, tikšanās, sanāksmes

Dabas aizsardzības departaments

Regulāri

SIA “Sātiņi -S”

Ministru kabineta noteikumu projekta ““Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai” izstrādes laikā

vēstules, tikšanās, sanāksmes

Dabas aizsardzības departaments

Regulāri

SIA “Vārnukrogs”

Par ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekli “Jūrmalas Baltā kāpa” un tā individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem

telefona sarunas, vēstules, tikšanās

Dabas aizsardzības departaments

Regulāri

SIA “Cīruļkalns – atpūtas bāze”

Par savienojošās trases izveidi Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā

telefona sarunas, vēstules, tikšanās

Dabas aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Iepakojuma asociācija

Iepakojuma apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis

vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija

Iepakojuma apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis

vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Iepakojuma un otrreizējo izejvielu pārstrādātāju asociācija

Iepakojuma apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis,

valsts atbalsts otrreizējo izejvielu pārstrādē

vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Tirgotāju asociācija

Iepakojuma apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis

vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Biedrība Latvijas Alkoholisko Dzērienu Ražotāju un Izplatītāju asociācija

Iepakojuma apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis,

depozīta sistēmas piemērošana iepakojumam

vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Alus Darītāju Savienības biedrība

Iepakojuma apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis, depozīta sistēmas piemērošana iepakojumam

 

vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija

Normatīvo aktu prasības par  vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām” un

Direktīvas projektu par II pakāpes tvaiku atsūknēšanas sistēmām.

vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Biedrība „Latvijas ezeri” (J.Sprūds)

Virszemes ūdeņu (ezeru) aizsardzība

Elektroniska sarakste, sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem

Iveta Teibe

Regulāri

Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija

Atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrāde

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija

Atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrāde

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija

Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrācijas kārtība

Bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācija

Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošana un dabas resursu nodokļa samaksas un atbrīvošanas no samaksas nosacījumi

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšana.

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā saistībā ar publiskā iepirkuma organizēšanu

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

SIA „Clean R”

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšana

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā saistībā ar publiskā iepirkuma organizēšanu

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē

Vides aizsardzības departaments

 

Regulāri

SIA „Pilsētvides serviss”

Atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrāde

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē

Vides aizsardzības departaments

 

Regulāri

SIA „Liepājas RAS”

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrāde

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē

Vides aizsardzības departaments

 

Regulāri

SIA „Cemex”

Videi kaitīgo preču atkritumu (eļļu atkritumi, nolietotās riepas) un no atkritumiem iegūta kurināmā izmantošana uzņēmumā

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Bezalkoholisko dzērienu uzņēmēju asociācija

Iepakojuma apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis, depozīta sistēmas piemērošana iepakojumam

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija

Depozīta sistēmas piemērošana iepakojumam

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Darba devēju konfederācija

Depozīta sistēmas piemērošana iepakojumam

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment"

Ietekmes uz vidi novērtējums, gaisa aizsardzības jautājumi

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

SIA „Balin Energy”

MK noteikumu projekts "Ģeoloģiskās informācijas izmantošanas noteikumi"

Atzinumi par MK noteikumu projektu, dalība starpministriju sanāksmē

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

SIA „Odin Energi Latvija”

MK noteikumu projekts "Ģeoloģiskās informācijas izmantošanas noteikumi"

Atzinumi par MK noteikumu projektu, dalība starpministriju sanāksmē

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Vēja enerģijas asociācija

MK noteikumu projekts "Ģeoloģiskās informācijas izmantošanas noteikumi"

Atzinumi par MK noteikumu projektu, dalība starpministriju sanāksmē

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Ģeologu savienība

Normatīvo aktu projekti par zemes dzīļu izmantošanu

Atzinumi par normatīvo aktu projektiem, dalība starpministriju un citās sanāksmēs

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Biedrība "Latvijas Ceļu būvētājs"

Normatīvo aktu projekti par zemes dzīļu izmantošanu

Atzinumi par normatīvo aktu projektiem, dalība starpministriju un citās sanāksmēs

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

AS “Latvijas valsts meži”

Normatīvo aktu projekti par zemes dzīļu izmantošanu

Atzinumi par normatīvo aktu projektiem, dalība starpministriju un citās sanāksmēs

Vides aizsardzības departaments

Vienreiz

Būvmateriālu ražotāju asociācija

Normatīvo aktu prasības maisījumiem

Rakstiski

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Kūdras  asociācija

MK noteikumu projekts "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība",

Koncepcija par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei;

Grozījumi MK noteikumos Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”; Regulējums par mazajām katlu mājām

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Centrālā Piensaimnieku Savienība

Jautājumi par piensaimniecības notekūdeņu attīrīšanu

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Baltijas Ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācija

Noteikumi par ogļūdeņražu izmantošanu

 

Sanāksmes, atzinumi, vēstules

Vides aizsardzības departaments

 

Regulāri

SIA "Baltic Oil Management"

par ietekmes uz vidi novērtējuma neveikšanu ogļūdeņražu izpētes, izmantošanas un ieguves darbiem

vēstules

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Kompānija “Avotiņi” (konsultants A.Līdums)

Normatīvo aktu projekti par zemes dzīļu izmantošanu

vēstules

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Veterinārārstu biedrība

Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā

darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem, vēstules, telefonsarunas

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Zobārstu asociācija

Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā

darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem, vēstules, telefonsarunas

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Radiologu asociācija

Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā

darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Radiogrāferu un radiologu asistentu asociācija

Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā

darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

SIA "NMS Grupa"

Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Biedrība "Droša medicīna"

Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

SIA "InLab"

Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijam, Biedrība "Zemnieku Saeima"

Normatīvo aktu prasības par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām.

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija

Ķīmiskās vielas un maisījumi, iepakojums

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Biedrība "Latvijas makšķernieku asociācija"

Mazo HES darbība un virszemes ūdeņu aizsardzība

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas melioratoru biedrība

Meliorācijas sistēmas un ūdens pārtīrīšana

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Vides aizsardzības klubs

Vides aizsardzība

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Pasaules Dabas Fonds

Vides aizsardzība

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija

Darbs pie normatīvo aktu izstrādes ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā

Darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Pašvaldību savienība

Darbs pie normatīvo aktu un plānošanas dokumentu izstrādes ūdenssaimniecības jomā

Darbs pie normatīvo aktu izstrādes atkritumu apsaimniekošanas jomā

Darbs pie Latvijas pozīcijas izstrādes par valsts kopējo emisiju gaisā

Darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Lielo pilsētu asociācija

Darbs pie normatīvo aktu izstrādes ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā

Darbs pie normatīvo aktu izstrādes atkritumu apsaimniekošanas jomā

Darbs pie Latvijas pozīcijas izstrādes par valsts kopējo emisiju gaisā

Darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Mazās hidroenerģētikas asociācija

Nosacījumi mazo HES darbībai, dabas resursu nodokļa maksājumi

Sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem un plānošanas dokumentiem

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Vides pārvaldības asociācija

Ietekmes uz vidi novērtējuma joma, Smaku un gaisa piesārņojuma joma

Sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem un plānošanas dokumentiem

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Dabas fonds (Lelde Enģele)

Virszemes ūdeņu aizsardzība, jo īpaši saistībā ar meliorācijas sistēmu uzturēšanu un rekonstrukciju

Rakstiski, elektroniski, pa tālruni, sanāksmju laikā

Vides aizsardzības departaments

Vienreiz

Latvijas siltumuzņēmēju asociācija

Sadedzināšanas iekārtu regulējums

elektroniski

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Biedrība “Zemnieku saeima”, Vides pārvaldības asociācija, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment", Biedrība "Latvijas ezeri",

Normatīvo aktu regulējums piesāŗnojuma novēršanas jomā

vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

SIA “Ameco vide”

Piesārņojošās darbības atļaujas

Vēstules

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Cūku audzētāju asociācija un Latvijas Olu ražotāju asociācija

Normatīvo aktu regulējums lauksaimniecības radītā piesārņojuma novēršanas jomā

Rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā

Vides aizsardzības departaments

2018. gads

Ventspils brīvostas pārvalde

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par ostas pieņemšanas iekārtām  kuģu atkritumu  nodošanai

Rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Pierīgas pašvaldību apvienība

Normatīvo aktu un plānošanas dokumentu izstrāde ūdenssaimniecības jomā, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas maksa gadījumā, kad viens sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz tos otram sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam

Rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Vides aizsardzības nosacījumu atvieglošana/ procedūru vienkāršošana meliorācijas sistēmu atjaunošanas un pārbūves projektiem, normatīvie akti un plānošanas dokumenti ūdeņu apsaimniekošanas un plūdu risku pārvaldības jomā. 

Rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Lielo pilsētu asociācija

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konkursa nolikuma sagatavošana

Telefoniski, elektroniski

Klimata pārmaiņa departaments

Regulāri

Reģionālo attīstības centru apvienība

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konkursa nolikuma sagatavošana

Telefoniski, elektroniski, sanāksmes

Klimata pārmaiņa departaments

Regulāri

Biedrība “Latvijas Energoefektivitātes asociācija”

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konkursa nolikuma sagatavošana

Telefoniski, elektroniski

Klimata pārmaiņa departaments

Regulāri

Biedrības “Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome”

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konkursa nolikuma sagatavošana

Telefoniski, e-pasti, sanāksmes

Klimata pārmaiņa departaments

Regulāri

Latvijas neredzīgo biedrība

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konkursa nolikuma sagatavošana

Telefoniski, e-pasti, sanāksmes

Klimata pārmaiņa departaments

Regulāri

Liepājas Universitāte

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konkursa nolikuma sagatavošana

vēstules

Klimata pārmaiņa departaments

Regulāri

Bauskas novada pašvaldība

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konkursa nolikuma sagatavošana

Telefoniski, e-pasti, sanāksmes

Klimata pārmaiņa departaments

Regulāri

Ogres novada pašvaldība

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konkursa nolikuma sagatavošana

e-pasti, sanāksmes

Klimata pārmaiņa departaments

Regulāri

Cēsu novada pašvaldība

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konkursa nolikuma sagatavošana

e-pasti, sanāksmes

Klimata pārmaiņa departaments

Regulāri

Latvijas Biodegvielas un bioenerģijas asociācija

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konkursa nolikuma sagatavošana

Telefoniski, elektroniski

Klimata pārmaiņa departaments

Regulāri

Latvijas darba devēju konfederācija

Klimata politikas plānošana un Latvijas interešu aizstāvība ES

Rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā

Klimata pārmaiņu departaments

Regulāri

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera

Klimata politikas plānošana un Latvijas interešu aizstāvība ES

Rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā

Klimata pārmaiņu departaments

Regulāri

Lauksaimnieku organizāciju  sadarbības padome

Klimata politikas plānošana un Latvijas interešu aizstāvība ES

Rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā

Klimata pārmaiņu departaments

Regulāri

Biedrība „Zemnieku Saeima”

Klimata politikas plānošana un Latvijas interešu aizstāvība ES

Rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā

Klimata pārmaiņu departaments

Regulāri

Andris Špats

Klimata politikas ieviešana (lauksaimniecības, ZIZIMM sektori)

Rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā

Klimata pārmaiņu departaments

Regulāri

Biedrība “Zaļā brīvība”

Klimata politikas plānošana un Latvijas interešu aizstāvība ES

Rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā

Klimata pārmaiņu departaments

Regulāri

SIA “CEMEX”

Latvijas interešu aizstāvība ES

Rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā

Klimata pārmaiņu departaments

Regulāri

Latvijas kūdras asociācija

Klimata politikas plānošana un Latvijas interešu aizstāvība ES

Rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā

Klimata pārmaiņu departaments

Regulāri

Bezizmešu mobilitātes biedrība

Klimata politikas plānošana, Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbība

Rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā

Klimata pārmaiņu departaments

Regulāri

Vides konsultatīvā padome

Klimata politikas plānošana un Latvijas interešu aizstāvība ES

Rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā

Klimata pārmaiņu departaments

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 
 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
23.05.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta