Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPadomes un komisijasKTSP
 
 
 
Klimata tehnoloģiju sadarbības padome

 

2009. gada. 17. martā ar vides ministra rīkojumu Nr. 74. tika apstiprināts Klimata tehnoloģiju sadarbības padomes nolikums. Pamatojoties uz 2009. gada 5. maija vides ministra rīkojumu Nr.151 tika izveidots Klimata tehnoloģiju sadarbības padomes personālsastāvs.

Padomes mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu un sadarbību ar profesionālajām biedrībām, kas darbojas klimata tehnoloģiju nozarē. Padomes galvenās funkcijas ir sekmēt ar klimata tehnoloģijām saistīto ekonomisko, finanšu, administratīvo, brīvprātīgo un komunikatīvo politikas instrumentu izmantošanu un pilnveidošanu, kā arī veicināt sadarbību un informācijas un viedokļu apmaiņu klimata tehnoloģiju jomā starp organizācijām, atsevišķām personām un sabiedrību kopumā, kā arī valsts iestādēm un pašvaldībām.

Klimata tehnoloģiju sadarbības padomes galvenais uzdevums ir atbilstoši sabiedrības interesēm un Latvijas iespējām sniegt Vides ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu projektiem un politikas plānošanas dokumentu projektiem, kā arī Eiropas Savienības starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar klimata tehnoloģiju izmantošanu.

 

Klimata tehnoloģiju sadarbības padomes priekšsēdētājs - Didzis Palejs
pārstāv biomasas asociāciju „LATbioNRG”
didzis.palejs@latbionrg.lv., tālr. 29929922

Klimata tehnoloģiju sadarbība padomes priekšsēdētāja vietniece – Linda Zeltiņa
pārstāv biedrību „Latvijas Energoefektivitātes asociācija”
Linda@vizulo.eu  tālr. 292 66666

 
Kontaktinformācija: 
Ilze Trušinska,
Klimata tehnoloģiju sadarbības padomes sekretāre
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Peldu iela 26/28
Tālr. 67026447
e-pasts: Ilze.Trusinska@varam.gov.lv 

Klimata tehnoloģiju sadarbības padomes sastāvā ir sekojošas organizācijas:
 

 

Biomasas asociācijas „LATBIONRG” galvenie mērķi ir veicināt biokurināmā, tai skaitā koksnes izmantošanu enerģētikas nozarē, veicināt biokurināmā ražošanu, kā arī pārstāvēt un lobēt biokurināmā ražotājus, tādejādi veicinot Latvijas neatkarību enerģētikas, apvienot koksnes un citu atjaunojamo energoresursu ražotājus un tirgotājus Latvijā, kā arī kopēju mērķu sasniegšanai cieši sadarboties ar siltuma un elektroenerģijas ražotājiem. Asociācija piedalās Latvijas enerģētikas stratēģijas izstrādē, kurā kā galveno prioritāti izvirzot vietējo, atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Sadarbībā ar meža zinātņu institūta “Silava” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniekiem izstrādā zinātniski pētniecisko darbu plānu optimālu biomasas ieguves tehnoloģiju izstrādei un to realizēt, kā arī veic izglītojoši skaidrojošo darbu Latvijas pašvaldībās par atjaunojamo energoresursu pieejamību un to efektīvu izmantošanu. Ieinteresētājām pašvaldībām un uzņēmumiem palīdz atrast un piesaistīt investorus jaunu ekoenergocentrāļu būvniecībai. nozarē, izmantojot vietējos pieejamos resursus
Biomasas asociācija „LATBIONRG”, www.latbionrg.lv, Didzis Palejs, valdes loceklis

Meža Īpašnieku biedrības darbība tiek vērsta uz to, lai veicinātu ilgtspējīgas un ekonomiski efektīvas mežsaimniecības attīstību Latvijā; rosinātu pārskatīt un uzlabot tos normatīvos aktus, kuri traucē meža īpašniekam pieņemt ekonomiski pamatotus mežsaimnieciskos lēmumus; rosinātu valsts iestādes vienkāršot dažādu atļauju izsniegšanas procedūras mežsaimniecībā, tai skaitā meža ieaudzēšanā. Biedrība vēlās panākt, lai valstī darbojas kompensāciju sistēma, kuras ietvaros meža īpašnieks saņem uz tirgus principiem balstītu, ekonomiski pamatotu kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kā arī atbalstīt centienus pārskatīt ar mežsaimniecību saistīto nodokļu politiku un modernu un efektīvu tehnoloģiju ieviešanu mežsaimniecībā u.c.
Meža īpašnieku biedrība, www.mezaipasnieki.lv, Arnis Muižnieks, valdes priekšsēdētājs

Latvijas Nacionālā Ģeotermālā Asociācija (LNGA) ir patstāvīga profesionāla biedrība, kas uz brīvprātības un mērķu kopības pamata apvieno ģeotermijas attīstībā ieinteresētas fiziskas un juridiskas personas.

LNGA darbības mērķis ir veicināt ģeotermālo resursu izpētes un izmantošanas attīstību Latvijā, ģeotermijas speciālistu profesionālo izaugsmi un radošo spēju izkopšanu, sekmēt ģeotermijas pasākumu prestiža pieaugumu un vērtīgākās pieredzes apgūšanu. LNGA ir dibināta 2010.gada jūlijā. LNGA reģistrēta valsts uzņēmumu reģistrā 2010.gada 25.novembrī.

Juris Golunovs, biedrība “Latvijas Nacionālā Ģeotermālā asociācija”, www.lnga.lv  

Vēja Enerģijas asociācijas darbības mērķis ir sekmēt vēja enerģijas izmantošanu Latvijā, veicināt asociācijas biedru un pieaicināto speciālistu zināšanu potenciāla mērķtiecīgu izmantošanu, viņu ideju īstenošanu. Asociācijas galvenie darbības uzdevumi ir koordinēt vēja enerģijas izmantošanas entuziastu un lietotāju sadarbību, kā arī apkopot un izplatīt tehnisko, ekonomisko un ekoloģisko informāciju par vēja enerģijas izmantošanu; veidot Latvijas enerģētiski izmantojamo vēju karti, apkopot informāciju par vēja kinētiskās enerģijas izmantošanas objektiem Latvijā un citās valstīs u.c.

Aigars Taukulis, www.windenergy.lv, uzņēmējs

Zemnieku Saeima (ZSA) ir ietekmīgākā Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāju organizācija, kas darbojas lauksaimniecības sektorā un lauku attīstības jautājumos. Darbības mērķi ir saistīti ar lauksaimniecības nozares un lauku attīstības veicināšanu Latvijā, radot labvēlīgu vidi lauku uzņēmējdarbībai, ilgtspējīgai lauku vides un infrastruktūras attīstībai. Biedrības uzdevumos ietilpst aizstāvēt un pārstāvēt tās biedru un citu lauku iedzīvotāju intereses, analizēt lauksaimniecības un lauku ekonomiskos procesus, vispusīgi izvērtēt lauku attīstības stratēģiskos virzienus, sadarboties ar Latvijas un starptautiskajām organizācijām u.c.

Zanda Krūklīte, Zemnieku saeima www.zemniekusaeima.lv, projektu eksperts

Latvijas Energoauditoru asociācijas mērķi ir energoaudita sistēmas izveide un pilnveidošana Latvijā, kā arī sekmēt kvalificētu speciālistu sagatavošanu un esošo profesionāļu zināšanu pilnveidi, piedaloties energoaudita un energosertificēšanas likumdošanas pilnveidošanā un politikas izstrādē, pielietojot biedru pieredzi un zināšanas. Biedrības darbības uzdevumi ir aktīva piedalīšanās nozares attīstības koncepcijas un stratēģijas priekšlikumu izstrādāšanā, aktīva dalība nozares speciālistu profesionālās sagatavošanas sistēmas un stratēģijas izstrādāšanā un sertificēšanā, kā arī piedalīties nozares normatīvo aktu sagatavošanā, pilnveidošanā, un sekot to izpildei u.c.

Gatis Žogla, Latvijas Energoauditoru asociācijas priekšsēdētājs

Latvijas Pašvaldību savienība darbības pamatmērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju vietējo un reģionālo interešu pilnīgāku pārstāvību, veicinot iedzīvotāju līdzdalību publiskajā pārvaldē un nostiprinot pašvaldību demokrātiju un pašvaldību institūciju veiktspēju.

Latvijas Pašvaldību savienības darbības uzdevumi ir pārstāvēt biedrības un tās biedru intereses un aizstāvēt to tiesības valsts varas un pārvaldes institūcijās; izstrādāt biedrības viedokli Latvijas pašvaldību politikā atbilstoši pašvaldību, to apvienību, savienību un asociāciju priekšlikumiem, kā arī sekmēt sadarbību starp Latvijas pašvaldībām un to apvienībām, savienībām un asociācijām, nodrošinot pašvaldības ar tām nepieciešamo informāciju un pakalpojumiem.

Paulis Barons, www.lps.lv, padomnieks

Latvijas Kokrūpniecības federācijas mērķi ir veicināt Latvijas meža nozares attīstību sadarbībā ar ieinteresētajām institūcijām, veidot ilgtspējīgu, stabilu ekonomisko vidi meža nozares uzņēmumu attīstībai un konkurences spēju paaugstināšanai. Federācijas darbības uzdevumi ir iesniegt ierosinājumus un prasījumus LV Republikas valsts varas un pārvaldes institūcijās, izveidot un uzturēt kontaktus ar ES pasaules radnieciskām organizācijām, kā arī vākt un apkopot nepieciešamo informāciju ekonomikā un citās jomās, kas attiecās uz kokrūpniecību, piedalīties pētījumos par koksnes resursu un produkcijas noieta tirgiem, prognozēt nozares attīstību Latvijā.

Kristaps Klauss, www.latvianwood.lv , valdes loceklis

Latvijas Biogāzes asociācijas mērķi ir piedalīties alternatīvās enerģijas un dabas aizsardzības jautājumu politikas izstrādāšanā un realizēšanā Latvijā. Biedrība ar informācijas palīdzību vai arī citādi atbalsta biogāzes iegūšanas un izmantošanas tehnoloģiju ieviešanu Latvijā, kā arī izstrādāt priekšlikumus un citādi veicināt un piedalīties jaunu biogāzes iegūšanas un izmantošanas tehnoloģiju izstrādā un ieviešanā, kā arī nepieciešamo projektu izstrādāšanā un tehnikas izgatavošanā. Latvijas Biogāzes asociācija rīko seminārus, izstādes un citus pasākumus biogāzes iegūšanas un izmantošanas tehnoloģiju propagandēšanai, kā arī sadarboties ar citu valstu speciālistiem.

Andis Kārkliņš, Latvijas Biogāzes asociācijas valdes priekšsēdētājs

Biedrības „Passive House Latvija” mērķis ir apvienot un koordinēt Latvijas arhitektu, inženieru, attīstītāju, produktu un būvmateriālu ražotāju, augstāko mācību iestāžu, valsts un pašvaldību institūciju centienus ilgtspējīgas un zema enerģijas patēriņa pilsētu un ārpilsētu vides veidošanā un tālākā attīstībā Latvijā. Kā arī izmantojot likumdošanas iniciatīvas tiesības, ietekmēt Latvijas valsts iestāžu darbību jautājumos, kas skar enerģijas patēriņa samazināšanas iespējas vides projektos, būvniecībā, ēku un būvju ekspluatācija, enerģētikā un citās ar tām saistītajās nozarēs.
Anda Kursiša, biedrības „Passive House Latvija” valdes priekšsēdētāja

Biedrības „Latvijas Siltumsūkņu asociācija” darbības mērķi ir saskaņot un aizsargāt savu biedru intereses siltumsūkņu nozarē, ekonomikas jautājumos un attiecībās starp darba devējiem, darba ņēmējiem, un attiecībās ar pasūtītāju, kā arī sekmēt kvalificētu speciālistu sagatavošanu siltumsūkņu nozarē, kvalifikācijas pilnveidošanu atbilstoši produkta, normatīvo aktu un patērētāju prasībām.
Ēriks Geipelis, biedrības „Latvijas Siltumsūkņu asociācija” izpilddirektors

Biedrība „Latvijas Energoefektivitātes asociācija” ir nevalstiska organizācija, kurā apvienojušies Latvijas uzņēmēji (gan ražotāji, gan pakalpojumu sniedzēji), kas aktīvi līdzdarbojas nozares politikas veidošanā un sadarbojas ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī sabiedrību un ārvalstu organizācijām un uzņēmumiem. Asociācijas mērķis ir veicināt atbildīgo institūciju darbu Latvijas uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, kā arī veicināt sabiedrības izglītošanu energoefektivitātes un ar to saistītajās jomās, iesaistīt sabiedrību energoefektivitātes tēmas aktualizēšanā un sekmēt tās izpratni par energoefektivitātes jautājumiem.
Māris Sproga, Latvijas Energoefektivitātes asociācija www.latea.lv, valdes priekšsēdētājs

Biedrības „Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība” mērķis ir veicināt ilgtspējīga, darbības vietā izmešus neradoša, mobilitāti paplašinoša transporta attīstību. BIMAB galvenais uzdevums mērķa sasniegšanai ir popularizēt mobilitātes risinājumus, kas nerada izmešus to pielietojuma vietā. Šobrīd pieejamais tehnoloģiskais izpildījums ir individuālais elektriskais transports (elektromobīļi, elektriskie mopēdi un velosipēdi).
Arnis Bergs, BIMAB, www.bimab.lv, valdes priekšsēdētājs.

Biedrības „Zero Energy Building association” misija ir atjaunojamo energoresursu attīstības veicināšana caur zināšanām un sabiedrisku komunikāciju. Biedrības pamatvērtība ir cilvēks, daba un sabiedrība. Biedrības mērķi ir jaunu nulles enerģijas ēku tehnoloģiju un būvniecības metožu izstrādāšana un ieviešana, pētījumu un projektu rezultātu publiskā apspriešana, racionālās diskusijas veicināšana, kā arī energoresursu uzskaites, automatizācijas un vadības sistēmu pilnveidošana, pētniecība un ieviešana u.c.
Biedrība „Zero Energy Building association”, Artis Heidemanis valdes priekšsēdētājs

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
06.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta