Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - Likumprojekts “Grozījumi Aizsargjoslu likumā”
01.02.2018

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi Aizsargjoslu likumā” 

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Piekrastes novadu pašvaldības, nekustamā īpašuma īpašnieki, kā arī objektu, kuriem tiek noteiktas aizsargjoslas īpašnieki vai valdītāji, sabiedrība kopumā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

1.             Tiesiskā regulējuma ieviešana gadījumos, kad nekustamajam īpašumam noteikti tiesību aprobežojumi, kas sasniedz tādu līmeni, ka uzskatāmi par atsavināšanu de facto, jeb nekustamais īpašums nav izmantojams pilnībā.  Aizsargjoslu likums (turpmāk – Likums) tiek papildināts ar jaunām normām, tādējādi risinot jautājumu par šādi apgrūtināta īpašuma atsavināšanu, uzliekot to par pienākumu objekta īpašniekam (aizsargjoslu turētājam).

2.             Grozījumi Likuma 36. pantā, lai nodrošinātu piekļuvi pie Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā (turpmāk – krasta kāpu aizsargjosla) esošām dzīvojamām mājām, precizētu gadījumus, kādos ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem atļauts pārvietoties krasta kāpu aizsargjoslā ārpus ceļiem un pludmalē, noteiktu izņēmumu, kas pieļautu valsts zemes, kas atrodas krasta kāpu aizsargjoslā, atsavināšanu pašvaldībām likumā “Par pašvaldībām” noteikto autonomo funkciju veikšanai vai pašvaldības zemes atsavināšanu valstij tās funkciju veikšanai.

3.             Papildināt aizsargjoslu uzturēšanas nosacījumus ar jaunu normu, kas noteic, ka koku ciršanai elektrolīniju trasēs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās vai mikroliegumos jāsaņem Dabas aizsardzības pārvaldes rakstveida atļauja, lai novērstu gadījumus, kad netiek ievēroti likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un uz tā pamata Ministru kabineta izdotie vispārējie vai individuālie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2018. gada februārī

7.

Dokumenti

Pielikumā: likumprojekts un anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par likumprojektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2018. gada 16. februārim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi inga.belasova@varam.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgās amatpersonas

Inga Belasova, Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļas vadītāja, tālr.: 67026545, e-pasts: inga.belasova@varam.gov.lv;

Edvīns Kāpostiņš, Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vadītājs, tālr.: 67026565, e-pasts: edvins.kapostins@varam.gov.lv.

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 


 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
17.02.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta