Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā - Informatīvais ziņojums “Par projektu “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija””
18.09.2019

1.

Dokumenta veids

Informatīvais ziņojums

2.

Dokumenta nosaukums

Informatīvais ziņojums “Par projektu “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts pārvaldes pakalpojumu turētāji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Institūcijām joprojām ir ļoti atšķirīga izpratne un brieduma pakāpe attiecībā uz publisko pakalpojumu nodrošinājumu privātpersonām, kas neļauj personām saņemt vienādu un salīdzināmu pieredzi dažādās valsts institūcijās.

Lai arī, saskaņā ar ANO datiem, Latvijā ir augsts digitālo pakalpojumu indekss (angl. online service index) un augsts e-līdzdalības indekss (starp 0.5 un 0.75)[1],, tomēr Pasaules Bankas uzņēmējdarbības veikšanas novērtējums (angl. ease-of-doing business), kas atspoguļo administratīvā sloga izmaiņas un pakalpojumu vienkāršošanu uzņēmējiem, pēdējos gados Latvijai pasliktinās.

Daudzas institūcijas savā darbībā pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, tomēr tas notiek nekoordinēti, un ne visas iestādes ievēro labās prakses piemērus pakalpojumu uzlabošanai, vai arī tos uzlabo vispār. Vienotai pieejai pakalpojumu uzlabošanā pašreiz trūkst metodoloģiskās bāzes, pietiekamas analīzes un zināšanu.

2014.-2020. gada plānošanas periodā ir nepieciešams turpināt pilnveidot publiskos pakalpojumus, lai paaugstinātu valsts pārvaldes efektivitāti un paplašinātu iedzīvotājiem un komersantiem pieejamo publisko pakalpojumu klāstu, kā arī pilnveidot to kvalitāti.
Valsts pārvalde savā darbībā pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tās pienākums ir vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā. Lai sekmīgi paaugstinātu valsts pārvaldes efektivitāti un paplašinātu iedzīvotājiem un komersantiem pieejamo publisko pakalpojumu klāstu, kā arī pilnveidotu to kvalitāti, ir precīzi jāizvērtē pakalpojumu sniegšanas formāti (vieta, laiks, veids), kā arī esošo biznesu procesu efektivitāte, tai skaitā to transformēšanas iespējas digitālā formātā. Šāda veida novērtējumiem un procesu sekmīgai pārvērtēšanai pašreiz trūkst metodoloģiskās bāzes, pietiekamas analīzes un zināšanu. Nepieciešams celt valsts pārvaldē nodarbināto cilvēku produktivitāti, kā arī uz birokrātijas mazināšanas un mūsdienu tehnoloģiju jēgpilnas izmantošanas rēķina palielināt procesu efektivitāti. Vienlaikus svarīgi turpināt valsts budžeta izdevumu ikgadēju pārskatīšanu, vienkāršojot valsts pārvaldes struktūru, atsakoties no vēsturiski uzkrātu, bet vairs neaktuālu darbu veikšanas, novēršot funkciju dublēšanu un radniecīgu uzdevumu izkliedētību, kā arī pārskatot administratīvo slogu. Valsts pārvaldes darba kārtībā joprojām ir jautājumi par atbalsta funkciju centralizāciju, institucionālā ietvara pārskatīšanu, izvērtējot mazo iestāšu darbības lietderību un radniecīgu funkciju apvienošanas iespējas, efektīvu uzdevumu deleģēšanu privātajam un nevalstiskajam sektoram, savstarpējās sadarbības pilnveidi un labu pārvaldību institūciju darbībā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir sagatavojusi informatīvo ziņojuma projektu par valsts publisko pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojumu) pārveides metodoloģijas izstrādi un aprobāciju, kurā izstrādātā un aprobētā pakalpojumu sniegšanas procesu pārveides metodoloģija, ļaus palielināt Pakalpojumu pieejamību, lietderību un efektivitāti, pilnveidojot institūciju sadarbību un klientu apkalpošanu, kā rezultātā tiks samazināts laiks un resursi, kas jāvelta privātpersonām, sadarbojoties ar iestādēm vai saņemot no tām Pakalpojumus. Tādējādi lielāka uzmanība un resurss var tikt novirzīts iestādes pamatdarbībai un tā izaugsmes nodrošināšanai. Metodoloģija ļaus identificēt esošos Pakalpojumus un to pārveides iespējas. Pakalpojumu pārveides procesā tiks ievērots lietotājorientēts Pakalpojumu sniegšanas princips, primāri raugoties no gala lietotāja, iedzīvotāja, komersanta vajadzību apzināšanas rakursa, t.sk. ievērojot “konsultē vispirms”, proaktivitātes, vienreizes principu, u.c. principus, kas jāievēro Pakalpojumu dizainā un ir minēti arī Eiropas sadarbspējas satvarā[2]. 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Informatīvā ziņojuma projekts ir izstrādāts un sagatavots iesniegšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pielikumā: 1.       Informatīvā ziņojuma, datne VARAMinfo_zin_090919.

2.       Protokollēmuma, datne: VARAMprotokollemums_100919.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Informatīvā ziņojuma projekts 19.09.2019. sabiedrības līdzdalībai izlikts ministrijas tīmekļvietnē.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2019.gada 26.septembrim.

10.

Cita informācija

nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Aija Butkāne, 67026486, Aija.Butkane@varam.gov.lv[1] United Nations E-governent Survey 2018. Gearing e-government to support transformation towards sustainable development and resilient societies. UN, 2018., 126.lpp. https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
29.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta