Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Publikācijas un pētījumiMetodiskie materiāliMetodiskie materiāli pašvaldībām
 
 
 
Laika grafiks

* Informācija aktualizēta 2009.gada 4.augustā

Termiņš
Novada domes sēdes
(Nozīmīgākie jautājumi)
Vienlaicīgi veicamie citi pasākumi
(Šajā grafikā norādītajos termiņos)
01.07.2009.

Novada domes pirmā sēde:

1. Domes priekšsēdētāja vēlēšanas;

2. Novada domes priekšsēdētāja vietnieka(-ku) ievēlēšana;

3. Novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšana;

4. Novada pašvaldības izpilddirektora iecelšana amatā.

** Papildu informācija atrodama: Novadu veidošanas rokasgrāmatā

 

01.07.2009.

Novada domes ārkārtas sēde:

1. Novada administratīvā centra noteikšana;

2. Lēmuma par novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām pieņemšana;

3. Lēmuma par bijušo vietējo pašvaldību budžetu apvienošanu pieņemšana;

4. Lēmuma par domes priekšsēdētāja un deputātu darba samaksu pieņemšana;

5. Lēmuma par novada pašvaldības kā budžeta iestādes izveidošanu pieņemšana;

6. Novada pašvaldības kā budžeta iestādes nolikuma pieņemšana;

7. Novada pašvaldības nolikuma pieņemšana.

** Papildu informācija atrodama: Novadu veidošanas rokasgrāmatā

1. Novada domes priekšsēdētāja rīkojuma izdošana novada pagastu/pilsētu izpilddirektoriem par rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu;
2. Domes amatpersonu paraksta tiesību apstiprināšana;
3. Lietvedības darba organizācijas uzsākšana.

 

02.07.09. – 15.07.09. 

 Novada domes sēde:

1. Novada pašvaldības grāmatvedības struktūras apstiprināšana;

2. Lēmuma pieņemšana par kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašnieka maiņu;

3. Normatīvajos aktos paredzēto komisiju izveide.

** Papildu informācija atrodama: Novadu veidošanas rokasgrāmatā

1. Novada pašvaldības budžeta izstrādāšana;
2. Novada pašvaldības kā budžeta iestādes reģistrācija Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā;
3. Novada pašvaldības konta atvēršana un Valsts ieņēmumu dienesta informēšana par to;
4. Novada domes priekšsēdētāja rīkojuma izdošana par pašvaldības mantas, finanšu līdzekļu, institūciju, tiesību un saistību pieņemšanas – nodošanas komisijas izveidi;
5. Kontaktinformācijas par jaunizveidotā novada pašvaldību un amatpersonām sagatavošana un nosūtīšana RAPLM;
6. Valsts ieņēmumu dienesta informēšana par iestāžu pakļautības maiņu;
7. Valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību institūciju un citu interesentu informēšana par novada pašvaldības statusu un rekvizītu maiņu;
8. Kapitālsabiedrību informēšana par novada domes lēmumu par kapitālsabiedrību īpašnieka maiņu;
9. Novada domes izpilddirektora rīkojuma izdošana par atbildīgajām amatpersonām par bijušo vietējo pašvaldību arhīviem un lietvedību;
10. Amatu saraksta sagatavošana, struktūrvienību reglamenta izstrādāšana, struktūrvienību darbinieku amata aprakstu sagatavošana, bijušo vietējo pašvaldību iestāžu nolikumu izskatīšana, priekšlikumu sagatavošana nepieciešamajiem grozījumiem tajos;
11. Darba tiesiskās attiecības, esošo darba koplīgumu izskatīšana un jaunu koplīgumu sagatavošana;
12. Pilsētu/pagastu darbinieku personas lietu saraksta nodošana novada pašvaldībai;
13. Novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma sagatavošana;

14. Priekšlikumu izstrāde sociālās aprūpes un sociālās palīdzības organizācijai novadā;
15. Priekšlikumu sagatavošana vienotu IT sistēmu ieviešanai novada pašvaldības darbības nodrošināšanai;

16. Autotransporta un citas tehnikas pārreģistrēšana.

  •  16.07.09. – 31.07.09.

Novada domes sēde:
1. Novada pašvaldības budžeta pieņemšana;
2. Sociālās aprūpes un sociālās palīdzības organizācija novadā;
3. Novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšana;
4. Amatu saraksta un struktūrvienību reglamenta apstiprināšana;
5. Pagasta (pilsētas) pārvaldes vadītāja iecelšana amatā;
6. Novada domes lēmuma pieņemšana par teritoriālo vienību detālplānojumu izvērtēšanu.
** Papildu informācija atrodama: Novadu veidošanas rokasgrāmatā

Priekšlikumu izstrāde:
1. novada bāriņtiesas izveidošanai;
2. novada dzimtsarakstu nodaļas izveidošanai;
3. citu novada iestāžu (aģentūru) izveidošanai un nolikumu sagatavošanai;

4. novada kapitālsabiedrību dibināšanai;
5. izglītības un sporta pakalpojumu sniegšanas organizācijai novadā;
6. kultūras pakalpojumu sniegšanas organizācijai novadā.

10.08.09. – 31.08.09.

Novada domes sēde:

1. Novada pašvaldības bāriņtiesas izveidošana;
2. Novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas izveidošana;
3. Citu novada pašvaldības iestāžu (aģentūru) izveidošana un nolikumu apstiprināšana;
4. Novada pašvaldības kapitālsabiedrību dibināšana, komunālo pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana;
5. Izglītības un sporta pakalpojumu sniegšanas organizācija novadā;
6. Kultūras pakalpojumu sniegšanas organizācija novadā.

 ** Papildu informācija atrodama: Novadu veidošanas rokasgrāmatā

 

1. Iestāžu (aģentūru) un to struktūrvienību reģistrācija Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā;
2. Novadu veidojošo bijušo vietējo pašvaldību saistošo noteikumu izvērtēšanas uzsākšana;
3. Novada teritorijas attīstības programmas izstrādes uzsākšana.

01.09.09. – 30.09.09.
 

Novada domes sēde:
Novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu un detālplānojumu apstiprināšana

** Papildu informācija atrodama: Novadu veidošanas rokasgrāmatā

Nekustamā īpašuma pārreģistrācija
 01.10.09. – 30.10.09.

Novada domes sēde:
Novada pašvaldības darbības nodrošināšanai nepieciešamo saistošo noteikumu pieņemšana

** Papildu informācija atrodama: Novadu veidošanas rokasgrāmatā

 

 

** Papildu informācija atrodama: Novadu veidošanas rokasgrāmatā

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
29.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta