Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Publikācijas un pētījumiMetodiskie materiāliMetodiskie materiāli pašvaldībāmDarbs pēc novadu pašvaldību izveides
 
 
 
Normatīvajos aktos paredzēto komisiju izveide

Likuma ,,Par pašvaldībām’’ 61.pants nosaka, ka:  

1.  atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai dome no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas;

2.  šo valžu, komisiju un darba grupu izveidošanas nepieciešamību nosaka atsevišķi likumi vai domes lēmumi, un darbam tajās var pieaicināt speciālistus, kuriem par darbu maksā no pašvaldības ieņēmumiem;

3.  valdes, komisijas un darba grupas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātajiem nolikumiem.

Savukārt likuma ,,Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 24.punkts paredz, ka tikai dome var ievēlēt  pašvaldības  pārstāvjus  un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 205.panta 1.punktu un 207.pantu obligāta ir pašvaldības administratīvā komisija, kuru dome apstiprina uz savu pilnvaru laiku. Novada domei uz savu pilnvaru laiku ir jāizveido pašvaldības administratīvā komisija un jāapstiprina tās sastāvs. Tā kā attiecīgajā normatīvā aktā nav noteikts administratīvās komisijas skaitliskais sastāvs, veidojot novada administratīvo komisiju, iespēju robežās ieteicams, lai tajā būtu pārstāvētas visas novadu veidojošās teritoriālās vienības.

Atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmajai daļai republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu sagatavošanai katrā republikas pilsētā un novadā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi republikas pilsētas vēlēšanu komisija un novada vēlēšanu komisija 7-15 locekļu sastāvā, un vēlēšanu komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome. Savukārt šī likuma 2.panta pirmā daļa nosaka, ka vēlēšanu komisijas kā pastāvīgas pašvaldību institūcijas darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku un komisijas pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju, bet 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgās republikas pilsētas dome vai novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas ( t.i., līdz 2009.gada 5.septembrim).

Publisko iepirkumu likuma 22.panta pirmā daļa paredz, ka iepirkuma procedūru (Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punkts) veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju. Iepirkuma komisiju izveido katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laikposmu, vai kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju.

Likuma ,,Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju’’ Pārejas noteikumu 41.punkts nosaka, ka līdz 2009.gada 1.oktobrim republikas pilsētu un novadu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, izņemot republikas pilsētu un Jēkabpils pilsētas un Valmieras pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, reorganizē, izveidojot novadu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas. Jēkabpils pilsētas un Valmieras pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas reorganizē, laikā no 2009.gada 1.jūlija līdz 1.oktobrim izveidojot attiecīgas republikas pilsētu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas. 

Savukārt likuma ,,Par zemes komisijām’’ Pārejas noteikumu 2.punkts nosaka, ka, ja novada pašvaldība ir uzsākusi darbu un novadā ir pilsēta, tad līdzšinējā pilsētas zemes komisija turpina savu darbu līdz zemes reformas pabeigšanai attiecīgajā novada pilsētā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību un attiecīgie zemes komisijas lēmumi turpmāk ir pārsūdzami novada domei.

Citas komisijas ieteicams izveidot, ņemot vērā apvienojušos vietējo pašvaldību praksi un pieredzi, piemēram, novada dome var izveidot revīzijas komisiju (likuma „Par pašvaldībām” 73.pants), kura darbojas saskaņā ar domes apstiprinātu nolikumu, īpašuma apsaimniekošanas komisiju, dzīvokļu jautājumu komisiju un citas komisijas.


NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLA UN LĒMUMA PARAUGS

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
26.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta