Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Publikācijas un pētījumiMetodiskie materiāliMetodiskie materiāli pašvaldībāmDarbs pēc novadu pašvaldību izveides
 
 
 
Novada pašvaldības bāriņtiesas izveidošana

Saskaņā ar Bāriņtiesas likuma 2.panta pirmo daļu bāriņtiesa ir novada  pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Bāriņtiesas darbības teritorija ir attiecīgā novada administratīvā teritorija (Bāriņtiesas likuma 2.panta trešā daļa).

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma (turpmāk – Likums) 7.panta pirmo daļu bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un vismaz trīs bāriņtiesas locekļi. Vienlaikus bāriņtiesas sastāvā var būt bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks (Likuma 7.panta trešā daļa). Bāriņtiesā ievēlējamo bāriņtiesas locekļu skaitu nosaka attiecīgās pašvaldības dome atbilstoši pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaitam, lai pilnvērtīgi nodrošinātu bērnu un citu rīcībnespējīgo personu tiesību un interešu aizsardzību (Likuma 7.panta otrā daļa). Bāriņtiesas priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam un bāriņtiesas locekļiem izdarīt apliecinājumus un pildīt citus Likuma 61.pantā  noteiktos uzdevumus.

Saskaņā ar Likuma 2.panta piekto daļu vienā novadā ar novada domes lēmumu var izveidot vairākas bāriņtiesas, piemēram, katrai teritoriālai vienībai (novada pagastam/pilsētai) savu vai vienu pilsētas teritorijai un otru lauku teritorijai. Šādā gadījumā pašvaldībai jānosaka katras bāriņtiesas darbības teritorija. Bāriņtiesas darbība nodrošināma visās novada teritoriālajās vienībās.

Vairākas pašvaldības saskaņā ar saviem lēmumiem var izveidot kopīgu bāriņtiesu. (Likuma 2.panta piektā daļa). Šādā gadījumā bāriņtiesas darbība ir attiecīgo pašvaldību administratīvā teritorija.

Līdz vienas vai vairāku bāriņtiesu izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 30.septembrim, novadā darbu turpina pagastu un pilsētu bāriņtiesas atbilstoši to kompetencei un darbības teritorijai (Likuma Pārejas noteikumu 7.punkts) 

Lemjot par vienas vai vairāku bāriņtiesu izveidi novadā, nepieciešams ņemt vērā ne tikai novada teritoriju, t.i., novadā ietilpstošo pagastu un pilsētu skaitu, bet arī novada iedzīvotāju skaitu, novadā apvienoto pagastu un pilsētu ģeogrāfisko novietojumu, bāriņtiesu skaitu pirms novada izveides. Vienlaikus pirms lēmuma pieņemšanas par vairāku bāriņtiesu izveidošanas nepieciešamību novada teritorijā, pašvaldībai nepieciešams izvērtēt esošo speciālistu darbu, kā arī resursu izmantošanu, lai nodrošinātu bērnu vislabāko interešu ievērošanu.

Pēc grozījumu izdarīšanas Bāriņtiesu likumā novada pagastos un novada pilsētās bāriņtiesa var izveidot atsevišķus apliecinājumu un citu darbību reģistrus, ieviest atsevišķas testamentu grāmatas, to nosaukumā norādot bāriņtiesas nosaukumu un attiecīgā novada pagasta vai attiecīgās pilsētas nosaukumu. Bāriņtiesai var būt vairāki zīmogi ar mazā valsts ģerboņa attēlu un bāriņtiesas darbības teritorijai atbilstošās bāriņtiesas nosaukumu.

Bāriņtiesas nosaukumu veido attiecīgās bāriņtiesas darbības administratīvās teritorijas nosaukumam pievienojot vārdu „bāriņtiesa”. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vairākas bāriņtiesas, tad bāriņtiesas nosaukumā iekļauj arī tās apdzīvotās vietas nosaukumu, kurā atrodas attiecīgā bāriņtiesa (Bāriņtiesu likuma 2.panta astotā daļa).

Pēc lēmuma pieņemšanas par novada bāriņtiesas vai bāriņtiesu izveidi nepieciešams organizēt bāriņtiesas lietu nodošanu un pieņemšanu, izveidojot šim nolūkam komisiju un sastādot lietu pieņemšanas un nodošanas aktus.


NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLA UN LĒMUMA PARAUGS

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
26.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta