Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
Fondi un investīcijasKohezijas fondsES fondu finansējums 2014.-2020. gadā
 
 
 
Specifiskais atbalsta mērķis 3.3.1.: Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām

Plānotais ERAF finansējums*:

64 219 292 EUR

Finansējuma saņēmēji:

Pašvaldības – nacionālās nozīmes attīstības centri (izņemot Rīgu), reģionālās nozīmes attīstības centri, 89 pašvaldības, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības

Atbalstāmās darbības:

Investīcijas maza mēroga uzņēmējdarbības atbalsta publiskās infrastruktūras attīstībai un pieejamībai – nepieciešamo industriālo pieslēgumu izveidei, nodrošinot papildinātību ar specifisko atbalsta mērķi 3.1.1. „Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu”, kas vērsts uz mazo un vidējo komersantu attīstības sekmēšanu, jo īpaši uz apstrādes rūpniecības īpatsvara pieaugumu ekonomikā, tādējādi veicinot arī reģionu attīstību, komersantu attīstību kapacitātes paaugstināšanu, investīciju piesaisti un jaunu darba vietu radīšanu.

Sasniedzamais rezultāts:

  • Strādājošo skaits privātajā sektorā 2023.gadā – 446,3-475,1 tūkst. (skaits 2011.gadā – 429,9 tūkst.)
  • Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem (faktiskajās cenās, EUR) 2023.gadā – 2,13-2,44 mljrd. EUR (bāze 2012.gadā – 1,7 mljrd. EUR)
  • Atbalstīti 202 komersanti

Projektu atlases laiks:

Indikatīvi no 2016.gada II ceturkšņa

Dokumenti:
Dokumentu arhīvs

* Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un piešķirtais virssaistību apjoms


APRAKSTS:

Lai veicinātu ieguldījumus apstrādes rūpniecībā un atbalstītu komersantus, papildus tiešajam atbalstam finanšu instrumentu veidā nepieciešams arī integrēts atbalsts, tai skaitā papildinošas neliela izmēra, specifiskas uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras un nepieciešamo industriālo pieslēgumu izveide, cita starpā, investējot inženiertehniskajās komunikācijās (elektrība, gāzes, ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde). Pretējā gadījumā teritorijās, kur šī publiskā infrastruktūra nav attīstīta, nav iespējama arī uzņēmējdarbības attīstība. Tāpēc ar ERAF palīdzību paredzēts fokusēts atbalsts tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, investējot publiskajā infrastruktūrā. Atbalsts plānots pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem prioritārajiem investīciju projektiem, ar kuru palīdzību tiks uzlabota uzņēmējdarbības vides investoru piesaistei un darbavietu radīšanai, kā arī infrastruktūras trūkumu novēršana uzņēmumiem, kas jau darbojas. Ar ERAF atbalstu tiks uzlabota saimniecisko darbību veicinoša infrastruktūra un radītas jaunas darbavietas, nodrošinot labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai attiecīgajās teritorijās.
Atbalsts tiks sniegts tiem projektiem, kas noteikti kā pašvaldību prioritātes un būs iekļauti pašvaldību integrētajās attīstības programmās (skat. VARAM izstrādāto metodisko materiālu “Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” ), balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, kuru ietvaros plānotās investīcijas papildinās citu pašvaldības integrēto attīstību veicinošo projektu ietvaros veiktos ieguldījumus, kas paredz privātā sektora investīcijas, kas ir tieši vērstas uz ekonomiskās aktivitātes veicināšanu un liecina par privāto investoru gatavību veikt ieguldījumus (t.sk., nodrošinās komersantu izveidi vai darbības paplašināšanu, produktivitātes un eksporta apjoma pieaugumu, jaunu darba vietu radīšanu, vairākkārtēju atdevi veiktajām investīcijām)


3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
TREŠĀS PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES KĀRTAS „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība” priekšatlase.

Priekšatlases termiņš

08.01.2016. – 16.02.2016. (ieskaitot)

Projektu ideju konceptu iesniedzēji

89 novadu pašvaldības ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem, to izveidotas iestādes vai pašvaldību kapitālsabiedrības, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi

Projektu ideju konceptu iesniegšana

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā:

•  personīgi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Rīgā, Peldu ielā 25, darbdienās no plkst.8:30 līdz plkst.17:00

•  nosūtot ierakstītā vēstulē pa pastu uz adresi Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494

•  noformētu elektroniskā dokumenta veidā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@varam.gov.lv

Priekšatlases dokumenti:

•  Projekta idejas koncepta priekšatlases veidlapa

•  Projektu ideju konceptu priekšatlases vērtēšanas kritēriji

•  Projektu ideju konceptu priekšatlases vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 


 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
25.08.2016
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta