VARAM pārziņā esošo 2014.-2020.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu Ministru kabineta noteikumu un citu saistīto normatīvo aktu projekti par laika periodu līdz 25.11.2015.


25.11.2015
Šī sadaļa ietver normatīvo aktu projektus, kuri ir izveidoti laika posmā līdz 25.11.2015.

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Par vienošanos par Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam pārvaldības, finanšu un kontroles sistēmām”

Aprites stadija:

Plānots izsludināt VSS 23.07.2015.

Dokumenti:

Normatīvais akts un pavadošie dokumenti

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 23.07.2015 (VSS-796). Izskatīts MK 20.10.2015. (TA-2205)

Dokumenti:

Normatīvais akts un pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

I. Gruševa tālr. 67026472, ilga.gruseva@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta protokollēmuma  projekts „Par Informatīvo ziņojumu „Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas-Igaunijas un Latvijas-Lietuvas Starpvaldību komisijās””

Aprites stadija:

Izstrādes procesā. Plānotais laiks izsludināšanai VSS ir 2015.gada 4.jūnijs.

Izsludināts 04.06.2015. (VSS-609)

Dokumenti:

Informatīvais ziņojums/ Protokollēmums

Atbildīgais:

A. Djakova tālr. 67026473, anna.djakova@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu, kas īstenojamas Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros, vadības likums

Aprites stadija:

Izsludināts 21.05.2015. (VSS-536)

Dokumenti:

Normatīvais akts un pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

A. Djakova tālr. 67026473, anna.djakova@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Informācija par Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas  pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros projektu”

Aprites stadija:

Projekts un visi pavadošie dokumenti, tai skaitā, programmas dokuments, ir izstrādes stadijā.
Izsludināts 07.05.2015. (VSS-505)
Apstiprināts MK

Dokumenti:

Normatīvais akts un pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

J. Jakovļeva tālr. 67026488, julija.jakovleva@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Par Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Latvijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, autonomās Ālandu salu provinces un Dienvidrietumu Somijas Reģionālās padomes, kas darbojas kā Vadošā iestāde un Revīzijas iestāde, daudzpusējā vienošanās par INTERREG V-A Somija-Igaunija-Latvija-Zviedrija pārrobežu sadarbības programmas (Centrālā Baltijas jūras reģiona programma) 2014. – 2020. gadam ieviešanu”

Aprites stadija:

Izstrādes procesā.

Izsludināts 23.04.2015. (VSS-386)

Dokumenti:

Normatīvais akts   Anotācija  Protokollēmuma projekts

Aprites stadija:

Izskatīts MK 04.08.2015. (TA-1479)

Dokumenti:

Normatīvais akts un pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

A. Djakova tālr. 67026473, anna.djakova@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadībā Latvijā iesaistīto institūciju informācijas par programmām un programmu ietvaros apstiprinātajiem projektiem publiskošanas kārtība”

Aprites stadija:

Izsludināts 02.04.2015. (VSS-284). Plānots izskatīt MK sēdē 09.06.2015.
Izsludināts MK

Dokumenti:

Normatīvais akts   Anotācija

Atbildīgais:

A. Djakova tālr. 67026473, anna.djakova@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Informācija par Ministru kabineta rīkojuma projektu „Ziņojumu sniegšanas par Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un programmas finansējuma atgūšanas kārtība”.

Aprites stadija:

Izsludināts 09.04.2015. (VSS-298)

Dokumenti:

Uzziņa  Normatīvais akts  Anotācija

Atbildīgais:

J. Jakovļeva tālr. 67026488, julija.jakovleva@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros projektu”

Aprites stadija:

Izsludināts 12.03.2015. (VSS-237)
Apstiprināts MK

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija   Informācija

Atbildīgais:

A. Djakova tālr. 67026473, anna.djakova@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Likumprojekts “Grozījumi Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā”

Aprites stadija:

Izstrādes procesā, komentārus un priekšlikumus iesniegt līdz 18.02.2015.
Apstiprināts MK 02.06.15. Iesniegts Saeimā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija   Informācija

Atbildīgais:

D. Špeļs tālr. 67026511, dainis.spels@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas"

Aprites stadija:

Izsludināts VSS-114, 05.02.2015.
Apstiprināts MK

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija   Informācija

Atbildīgais:

A. Djakova tālr. 67026473, anna.djakova@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi”

Aprites stadija:

 • 2015. gada  25.martā Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijai un Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijai izsūtīta pirmā MK noteikumu projekta un kritēriju projekta redakcija.  
 • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2015. gada 2.jūlija 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejas sēdē.
 • Priekšlikumus, ierosinājumus un komentārus lūdzam sūtīt uz zemāk norādīto atbildīgās personas epastu.

Dokumenti:

 • Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS.
 • Ministru kabineta noteikumu PROJEKTS.
 • Projektu iesniegumu vērtēšanas KRITĒRIJI.
 • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas METODIKA

Atbildīgais:

I. Briņķe tālr. 66016716, ieva.brinke@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.2.pasākuma „Digitalizācija” īstenošanas noteikumi”

Aprites stadija:

 • Izstrādes procesā;  
 • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projekts un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika tiek virzīts izskatīšanai 2015.gada 17.decembra ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejas sēdē.

Dokumenti:

 • Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS
 • Ministru kabineta noteikumu PROJEKTS
 • Projektu iesniegumu vērtēšanas KRITĒRIJI
 • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas METODIKA

Atbildīgais:

I. Briņķe tālr. 66016716, ieva.brinke@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanu””

Aprites stadija:

Dokumenti:

 • Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) APSTIPRINĀTA.
 • Ministru kabineta noteikumi par SAM 3.3.1. īstenošanu APSTIPRINĀTI.
 • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji APSTIPRINĀTI.
 • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikas PROJEKTS (aktualizēts 11.06.2015.)

Atbildīgais:

R. Timermanis tālr. 66016709, ritvars.timermanis@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.2.1. pasākuma „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi”

Aprites stadija:

 • Izstrādes procesā;
 • Ministru kabineta noteikumu projekts kopā ar projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projektu tiek izskatīts 2014.-2020.gada plānošanas perioda vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes prioritārā virziena apakškomitejā; 
 • Izsludināts VSS 12.03.2015. (VSS-224)

Dokumenti:

 • Ministru kabineta noteikumu projekts un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS
 • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju PROJEKTS
 • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikas PROJEKTS

Atbildīgais:

I. Kukle 66016569, inese.kukle@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām””

Aprites stadija:

 • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2015.gada 30.aprīļa Uzraudzības komitejā (darba kārtības B daļas 4.punkts).
 • Ministru kabineta noteikumus plānots apstiprināt Ministru kabineta š.g. novembrī

Dokumenti:

 • Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS.
 • Ministru kabineta noteikumu PROJEKTS.
 • IZZIŅA par Ministru kabineta noteikumu projektu.
 • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji APSTIPRINĀT.
 • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikas PROJEKTS (aktualizēts 11.06.2015.)

Atbildīgais:

R. Timermanis tālr. 66016709, ritvars.timermanis@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās””

Aprites stadija:

Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādi plānots uzsākt 2015.gada martā. 2015. gada augustā plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē

Dokumenti:

Noteikumu projektu plānots publiskot 2015.gada 2.ceturksnī. Priekšlikumus, ierosinājumus un komentārus lūdzam sūtīt uz zemāk norādīto atbildīgās personas epastu

Atbildīgais:

R.Timermanis tālr. 66016709, ritvars.timermanis@varam.gov.lv

 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” 5.1.1.1. pasākuma „Pasākumi augstu plūdu risku novēršanai” īstenošanu””

Aprites stadija:

Ministru kabineta noteikumu projekts saskaņots ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju, drīzumā tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā.

Dokumenti:

Atbildīgais:

S. Kļaviņa tālr.66016581, sarmite.klavina@varam.gov.lv ; Z. Krūkle 66016713, zanda.krukle@varam.gov.lv