Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Fondi un investīcijasKohezijas fondsES fondu finansējums 2014.-2020. gadā
 
 
 
Specifiskais atbalsta mērķis 5.4.1.: Dabas objektu aizsardzības un apskates infrastruktūras attīstība, biotopu atjaunošana

Plānotais ERAF* finansējums:

3 400 000 EUR

Finansējuma saņēmēji:

•  Pašvaldības, kuru teritorijā atrodas Natura 2000 teritorijas

Atbalstāmās darbības:

•  Jaunas infrastruktūras izbūve

•  Esošās infrastruktūras pārbūves un atjaunošanas

Sasniedzamais rezultāta rādītājs:

Labvēlīgs aizsardzības statuss nodrošināts 60% ES nozīmes aizsargājamiem biotopiem un sugām

Sākotnējais novērtējums

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” sākotnējais novērtējums

Projektu atlases laiks:

2016.gada IV cet – 2017.gada II cet
Atklāts projektu konkurss

Aprites stadija

Projektu ieviešana

Ministru kabineta noteikumi

MK 2016.gada 2.augusta noteikumi Nr.514  „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas”  5.4.1.1. pasākuma „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” īstenošanas noteikumi” un anotācija (pieejams šeit).

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un projektu iesniegumu piemērošanas metodika
(pieejami šeit)

Informācija par projektu īstenošanu

Projektu īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Informācija par projektu īstenošanu pieejama šeit.

* Eiropas Reģionālās attīstības fonds


APRAKSTS:

Specifiskā atbalsts mērķa ietvaros tiek risināts tāds problēmjautājums kā tūrisma radītā antropogēnā slodze uz aizsargājamām dabas teritorijām un tās negatīvā ietekme uz dabas vērtību saglabāšanu, izveidojot atbilstošu infrastruktūru, t.sk. atbalstot gājēju laipu, informatīvo zīmju, labiekārtotu taku, putnu vērošanas torņu, skatu torņu, tiltiņu, ūdenstūristu apmetņu vietu, auto stāvlaukumu u.c. izbūvi un rekonstrukciju Natura 2000 teritorijās. Obligāts priekšnoteikums, lai pieteiktu projektu, bija spēkā esošs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānas.

Lai nodrošinātu dabas vērtību nenoplicināšanu, dabas mantojuma saglabāšanu un ekoloģisko prasību ievērošanu, tiek veikti teritorijas labiekārtojumi, novirzot iespējamās tūrisma plūsmas uz „Natura 2000” teritorijas daļām ar lielāku vides ietilpību, tādējādi palielinot to dzīvotņu platību, kuras saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi. Investīcijas nodrošinās dabas vērtību ekoloģiskajām prasībām atbilstošu aizsardzības un apsaimniekošanas režīmu, līdzsvarojot dabas aizsardzības un ekonomiskās attīstības intereses un samazinot antropogēno slodzi uz īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem.

Pasākumā tiek attiecinātas sekojošas izmaksas:
projektēšana, autoruzraudzība, būvuzraudzība, būvniecība, pakalpojumi, kas saistīti ar antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras – informācijas zīmju, stendu, skaitītāju izvietošanu, projekta vadība un netiešās projekta izmaksas.

Pasākumā paredzēts sasniegt sekojošu iznākuma rādītāju: dzīvotņu platība, kura saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi, ir 9318 ha.

 

 

METODISKIE MATERIĀLI UN VADLĪNIJAS 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJIEM:


    Viesturs Frišfelds, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākais eksperts, tel. 66016704, e-pasts:  Viesturs.Frisfelds@varam.gov.lv
    Zanda Krūkle, VARAM Investīciju politikas departamenta direktora vietnieks klimata, valsts budžeta un vides investīciju jautājumos, Vides investīciju nodaļas vadītājs, tel. 66016713, e-pasts:  Zanda.Krukle@varam.gov.lv
Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
19.10.2018
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta