Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Publikācijas un pētījumiPētījumiPētījumi vides jomā
 
 
 
Pētījumi vides un dabas jomā
 •  Pētījums “Priekšlikumu izstrāde Vides politikas pamatnostādnēm (IL/102/2019 no 19.11.2019.)” (SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, 2019)
 •  Pētījums par metodoloģiskā un juridiskā pamatojuma noteikšanu un priekšlikumi izmaiņām normatīvajā regulējumā "Jūras augstākās bangas" (Biedrība "Baltijas Krasti", 2019)
 •  Latvijas gaisu piesārņojošo vielu emisiju esošās situācijas izpēte, emisiju aprēķinu veikšana valsts gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020. - 2030.gadam izstrādei. (Fizikālās enerģētikas institūts, 2018).
 •  Latvijas heksahlorbenzola emisiju prognožu izstrāde 2020., 2025. un 2030. gadam. HCB emisiju prognozes enerģētikas (ieskaitot transportu), rūpniecisko procesu un produktu izmantošanas sektoros 2020., 2025. un 2030. gadam scenārijiem “ar esošajiem pasākumiem” un “ar papildu pasākumiem” (Fizikālās enerģētikas institūts, 2019)
 •  Latvijas atkritumu apsaimniekošanas institucionālā modeļa izpēte. Priekšlikumi atkritumu apsaimniekošanā un aprites ekonomikas veicināšanā (Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija, 2019)
 •  Dabas resursu nodokļa likmju piemērošanas efektivitātes izvērtēšana (SIA “Ernst & Young Baltic”, 2019)
 •  Pazemes riska ūdensobjektu izdalīšana, raksturojums un stāvokļa novērtējums nākamo upju baseinu apsaimniekošanas plānošanu sagatavošanai (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, 2019)
 •  Pārtikas atkritumu mērīšana (Zaļā brīvība, 2019)
 •  Novērtējums par pārtikas ražošanas un ēdināšanas uzņēmumu radīto pārtikas atkritumu pārvaldību Latvijā (eSYS PRO, 2019).
 •  Vadlīnijas sistemātiskai sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanai: Vadlīnijas, Pielikums (Latvijas universitāte, 2019).
 •  Ūdenssaimniecības datu aktualizācija 49 aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu (CE) no 2000 līdz 10000 (Par komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā (2018)). Pārskats un dati par 49 aglomerāciju (CE no 2000 līdz 10000) notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ienākošo notekūdeņu sastāvu. 1.daļa  2.daļa
 •  Izvērtējums “Labāko prakses piemēru, t.sk. komercsektora pieredzes, Latvijā un ārvalstīs izvērtēšana un apkopošana zaļā iepirkuma jomā” ar mērķi izpētīt esošo nolietotu riepu apsaimniekošanas praksi Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs, koncentrējoties uz nolietotu riepu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu (2018.gads).
 •  Projekta "Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatora aktualizēšana un papildināšana ar aizsargjoslu noteikšanai būtisku informāciju” rezultāti:
          1) Aktualizētā informācija par klasifikatorā iekļautajām ūdenstecēm un izdalītajiem ūdens saimnieciskajiem iecirkņiem Ventas, Lielupes, Gaujas un Daugavas upju baseinu apgabalos;
           2) Metodika ūdensteču garumu noteikšanai 
 •  Tipiskus sadzīves notekūdeņus raksturojošo parametru aktualizācija – pirmā kārta
  Pārskats par sadzīves notekūdeņu paraugu vākšanas rezultātiem 2017. gadā divās paraugu vākšanas sesijās 25 Latvijas apdzīvotajās vietās. (PDF 0,62MB)
 •  Tipiskus sadzīves notekūdeņus raksturojošo parametru aktualizācija – otrā kārta
  Pārskats par sadzīves notekūdeņu paraugu vākšanas rezultātiem 2016. gadā 15 Latvijas apdzīvotajās vietās. (PDF 8,00MB)
 •  Pazemes ūdeņu raksturojuma un stāvokļa novērtējuma uzlabošana nākamajam upju baseinu apsaimniekošanas plānošanas periodam
  Pārskati un kartogrāfiskais materiāls, kas ataino precizētās pazemes ūdensobjektu robežas, raksturo izdalītos pazemes ūdensobjektus un sniedz ieteikumus pazemes ūdeņu monitoringa sistēmas optimizēšanai (PDF 11,00MB)
 •  Projekta “Normatīvu saskaņošana ūdens kvalitātes vērtēšanai pēc slāpekļa un fosfora savienojumu koncentrācijām” noslēguma pārskats
  Atskaitē ietverta informācija par eksperta dalību Eiropas Komisijas organizētajā darbā pie biogēno elementu (slāpekļa un fosfora savienojumi) normatīvu saskaņošanas starp ES dalībvalstīm (ZIP 2,00MB) 
 •  Novērtējums par sadzīves, bīstamo un ražošanas atkritumu sastāvu atkritumu apsaimniekošanas reģionos, atsevišķu atkritumu veidu apsaimniekošanu un atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanas iespējām
 •  Vides nodokļa sistēmas efektivitātes un turpmākās attīstības novērtējuma ziņojums
 •  Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” īstenošanas izvērtēšana un bāzes datu iegūšana 2014. – 2020. gadam attiecībā uz aglomerāciju sasniegto atbilstoši Padomes Direktīvas 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu prasībām: 1.sējums - Izvērtējuma ziņojums  2.sējums - Metodika (vadlīnijas)  Datu statusa tabula  Pielikums
 •  Piesārņojuma un hidroloģisko un morfoloģisko pārveidojumu būtiskuma novērtēšana, stipri pārveidotu ūdensobjektu saraksta atjaunošana, lai sagatavotu pasākumu programmas ūdeņu stāvokļa uzlabošanai
 •  Valsts stratēģiskā ietvardokumenta, darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un „Infrastruktūra un pakalpojumi” stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma īstenošanas monitoringa ziņojums (PDF 5,97MB)
 •  Nosacījumu izstrāde juridiskajam regulējumam attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībā (PDF 1,18MB)
 •  Eropas Savienības fondu 2014.-2020. gada finanšu plānošanas perioda atbalstāmo vides aizsardzības aktivitāšu ekonomisko ieguvumu novērtējums (PDF 6,19MB)
 •  Decentralizēto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu pielietojums Latvijā (PDF 0,92MB)
 •  Kritēriji un metodika plūdu riska mazināšanas pasākumu izvērtēšanai (PDF 1,03MB)
 •  Sākotnējais radona novērtējums Latvijas teritorijā (ZIP 11,4MB)
 •  Izvērtējums par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei
 •  Būtisku vides risku apzināšana Latvijas pašvaldībās 2014.-2020.gada finanšu plānošanas perioda atbalstāmo aktivitāšu identificēšanai  (PDF 1,87MB)
 •  Pētījumi atkritumu apsaimniekošanas jomā 
 •  Aktivitātes 3.4.1.1. "Ūdenssaimniecības infrastruktūras sistēmas attīstība apdzīvotajās vietās līdz 2000 iedzīvotājiem” ieviešanas un citu apdzīvoto vietu (200 - 2000) ūdenssaimniecības situācijas izvērtējumu un metodoloģijas izmaksu noteikšanai vēl nepieciešamajām investīcijām
 •  Degradējamā organiskā oglekļa (DOC) daļas noteikšana apglabātos atkritumos (PDF 792KB)
 •  Metāna(CH4) un slāpekļa oksīda (N2O) emisiju faktoru noteikšana cietajiem biomasas kurināmajiem sadalījumā pa kurināmā veidiem, kā arī sadalījumā pa sadedzināšanas iekārtām (PDF 2,02MB)
 •  Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes prognožu līdz 2020. gadam sagatavošana saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu NR.280/2004/EK (PDF 2,77MB)
 •  ES 2007.-2013.gada finanšu perioda VARAM aktivitāšu izvērtējums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 19.novembra direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem un 1999.gada 26.aprīļa direktīvā par atkritumu poligoniem noteikto prasību izpildei un priekšlikumi atkritumu apsaimniekošanas pilnveidošanai un ieteikumi (PDF 1,38MB)
 •  2007-2013 gada finanšu plānošanas perioda Ierobežotas atlases 3.4.1.4. Aktivitātes „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” projektu saraksta papildināšanas iespēju izvērtēšana, veicot piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā iekļauto vietu izvērtēšanu atbilstoši piesārņojumu pakāpei un atbilstību vēsturiski piesārņotās vietas statusam (PDF 23,2MB)
 •  Inventarizācija par ūdenssaimniecības sistēmas atbilstību normatīvajiem aktiem, apdzīvotās vietās līdz 2000 iedzīvotājiem 
 •  Vides monitoringa ziņojuma sagatavošana (PDF 1,19MB)
   
  • Atpakaļ
    
   Dabas aizsardzība
   E-pārvalde
   Fondi un investīcijas
   Ilgtspējīga attīstība
   Klimata pārmaiņas
   Pašvaldības
   Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
   Reģionālā attīstība
   Teritorijas attīstības plānošana
   Ūdeņu pārvaldība
   Vides aizsardzība
   Zaļais publiskais iepirkums
    
    

    
           
   Darba laiks
   Pr: 8.30:18.00
   Ot - Cet: 8.30:17.00
   Pt: 8.30:16:00
   VARAM adrese
   Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
   Telefons: +371 66016740
   Fakss:+371 67820442
   E-pasts: pasts@varam.gov.lv
        
   Lapa atjaunota
   06.07.2020
    Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta