Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 


 
Darbības jomasTeritorijas attīstības plānošanaNacionālā līmeņa telpiskā plānošana
 
 
 
Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai

Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai (turpmāk - Piekrastes plānojums) izstrāde ir Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam  noteikts uzdevums un viens no Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas „Latvija 2030” īstenošanas soļiem, kurā piekraste ir definēta kā viena no nacionālo interešu telpām - „…viena no Latvijas lielākajām vērtībām, kur dabas un kultūras mantojuma saglabāšana jālīdzsvaro ar ekonomiskās attīstības veicināšanu”.

Piekrastes plānojumam ir šāds virsmērķis:  „Latvijas piekraste ir ekonomiski aktīva, daudzfunkcionāla telpa, kurā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām tiek nodrošināta ar kvalitatīvu infrastruktūru un tiek īstenota laba pārvaldība”.

 

Piekrastes plānojuma teritorija apskatāma šeit.

Piekrastes plānojums ir vadlīnijas visas piekrastes publiskās infrastruktūras tīkla attīstībai ilgtermiņā, fokusējoties uz vienu no piekrastē būtiskākajām ekonomiskās attīstības jomām – tūrisma un rekreācijas attīstību. Tā risinājumi ir platforma tematiski saistītu, bet daudzveidīgu tūrisma piedāvājumu veidošanai, atbilstošas uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī koordinētai investīciju piesaistei pāri pašvaldību robežām. Piekrastes  plānojums ir jāņem vērā, izstrādājot un īstenojot nozaru politikas, tai skaitā, plānojot finansiālo atbalstu, pilnveidojot un izstrādājot jaunu normatīvo regulējumu, kā arī plānošanas reģionu un pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

Piekrastes plānojums būs ilgtermiņa tematiskais plānojums ar darbības termiņu līdz 2030. gadam.

 

Piekrastes plānojums ietver:

  • esošās situācijas raksturojumu
  • stratēģisko daļu, iekļaujot piekrastes teritorijas attīstības mērķus un rīcību virzienus;
  • risinājumus ar publiskās infrastruktūras tīkla attīstības koncepciju, ietverot kompleksi attīstāmo vietu sarakstu un priekšlikumus publiskās infrastruktūras attīstības risinājumiem 60 vietās, kā arī  risinājumus sadarbības un pārvaldības pilnveidošanai, lai koordinētāk attīstītu publiskās infrastruktūras tīklu;
  • plānojuma ieviešanu (ar uzdevumiem un indikatīvi nepieciešamo finansējumu) un ieviešanas novērtēšanu ar indikatoriem.

 

Piekrastes plānojuma galvenais rezultāts ir piekrastes publiskās infrastruktūras tīkla attīstības koncepcija, kas ietver:

  • kompleksi attīstāmo vietu (turpmāk - attīstāmās vietas) sarakstu ar priekšlikumiem to attīstīšanai (Piekrastes plānojuma 1. pielikums);
  • uzdevumu tabulu ar kompetenču sadalījumu (Piekrastes plānojuma 4. tabula 4. nodaļā) piekrastes publiskās infrastruktūras tīkla attīstībai.

 

Piekrastes plānojuma publiskās infrastruktūras struktūrshēma un attīstāmās vietas piemērs

Piekrastes plānojuma vadlīniju raksturs ļauj precizēt tā risinājumus, ņemot vērā konkrēto vietu īpatnības, finansiālā atbalsta iespējas, kā arī pašvaldību un institūciju sadarbības mērogu. Aktīva sadarbība un saskaņota lēmumu pieņemšana pašvaldībās, institūcijās un sabiedriskajās organizācijas ir Piekrastes plānojuma veiksmīgas ieviešanas atslēga.

Piekrastes plānojuma projekta Ministru kabineta mājaslapā ievietotā redakcija pieejama šeit.

Piekrastes plānojuma projekta stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādātais Vides pārskata projekts ar pielikumiem pieejams šeit.  

Piekrastes plānojuma izstrādes ietvaros sagatavoto darba materiāli, tai skaitā Prioritāro kompleksi attīstāmo vietu attīstības vadlīnijas un Telpisko datu datubāze, pieejami šeit. 

Piekrastes plānojuma antropogēnās slodzes izvērtējuma dati pieejami šeit!

 

Piekrastes plānojums ir izstrādāts sadarbības un diskusiju procesā ar visām 17 piekrastes pašvaldībām, kā arī ar piekrastes pārvaldības jautājumiem saistītām institūcijām un organizācijām: Aizsardzības, Iekšlietu, Ekonomikas, Satiksmes, Zemkopības un Kultūras ministrijām, Dabas aizsardzības pārvaldi, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, AS „Latvijas valsts meži”, VAS „Latvijas valsts ceļi”, Rīgas un Kurzemes plānošanas reģioniem, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienību un Vides konsultatīvo padomi. Dažādo piekrastes pārvaldībā iesaistīto pušu sadarbības platforma ir Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupa, kas izveidota 2011.gadā.

 

No 2015.gada 16. oktobra līdz 25.novembrim notikusi publiskā apspriešana Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei 1. redakcijai un Vides pārskata projektam.

Publiskās apspriešanas laikā norisinājušās šādas reģionālās sanāksmes:

  • 27. oktobrī plkst. 11:00 Liepājas pilsētas domē, Rožu iela 6, Liepāja;
  • 28. oktobrī plkst. 11:00 Ventspils bibliotēkā, Akmeņu iela 2, Ventspils;
  • 3. novembrī plkst. 11:00 Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmala;
  • 5. novembrī plkst. 16:00 Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

 

Kopumā publiskās apspriešanas laikā saņemti 234 rakstiski priekšlikumi un 28 priekšlikumi izteikti publiskās apspriešanas sanāksmju laikā.

Pateicamies visiem priekšlikumu iesniedzējiem un aicinām sekot līdzi turpmākai informācijai VARAM mājaslapā.

Piekrastes plānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projektu publiskās apspriešanas laikā iesniegto priekšlikumu un iebildumu kopsavilkums pieejams šeit. 

Piekrastes plānojuma apstiprināšana Ministru kabinetā pēc saskaņošanas ar institūcijām plānota 2016. gadā.

 

Atbildīgā kontaktpersona: 
Telpiskās plānošanas departamenta Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vecākais eksperts 
Mārtiņš Grels, tālr. 66016733, e-pasts - martins.grels@varam.gov.lv.

Piekrastes plānojuma projekta izstrādes iepirkums tika veikts Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002) 4.aktivitātes „Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas jūras piekrastei” ietvaros. Aktuālā informācija par projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 īstenošanu atrodama šeit

Piekrastes plānojuma projekta izstrādes publicitātes seminārs aizvadīts 2016. gada 18. februārī, par ko plašāka informācija pieejama šeit.

Pēc publiskās apspriešanas precizēto Piekrastes plānojuma redakcija apspriesta Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmē 2016. gada 19. janvārī, par ko plašāka informācija pieejama šeit.

Piekrastes plānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā 2015. gada 22. oktobrī organizēta paplašināta Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksme, kurā piekrastes pašvaldību un ar piekrastes attīstību saistīto institūciju un organizāciju pārstāvji tika iepazīstināti ar Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei 1. redakciju (Piekrastes plānojumu) un vides pārskata projektu, par ko plašāka informācija pieejama šeit.

Plānojuma projekta izstrāde un piekrastes publiskās infrastruktūras tīkla attīstība  tika apspriesta  2015. gada 27. marta Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmē, par ko plašāka informācija pieejama šeit.

Plānojuma projekta stratēģiskās daļas izstrāde  tika apspriesta  2015. gada 8. maija Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmē, par ko plašāka informācija pieejama šeit.

Plānojuma projekta stratēģiskais ietvars tika apspriests  2015. gada 19. jūnija Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmē, par ko plašāka informācija pieejama šeit.

 

Informācija pēdējo reizi atjaunota 02.06.2016.

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 


 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
28.10.2016
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta