2019. gadā peldsezonas laikā visā piekrastes garumā tika novērtētas piekrastes apmeklētāju plūsmas, to radītā slodze uz veģetāciju, piekrastes piekļuves infrastruktūru, kā arī ilgtermiņa atkritumu slodze pludmalē*. Novērtējuma kopsavilkums ir pieejams šeit. Iegūtie dati apskatāmi tiešsaistes kartē.

karte

Detalizēti novērtējuma dati, tai skaitā pašvaldību teritoriālo vienību griezumā apkopoti 2 ziņojumos:

1. ziņojums Baltijas jūras piekrastes apmeklētība, tās radītās slodzes uz vidi un infrastruktūras vispārīgs izvērtējums;

2. ziņojums Baltijas jūras piekrastes apmeklējuma, tā radītās slodzes uz vidi un infrastruktūras izvērtējums pašvaldību teritoriālo vienību griezumā.

Novērtējuma veikšanai izmantotās metodikas ir pieejamas šeit.

Pārskats par 2015. gada piekrastes apmeklētības un antropogēnās slodzes izvērtējumu pašvaldību griezumā** ir pieejams šeit.

Pārskats par publiskās infrastruktūras izvērtējumu 2015.gadā pašvaldību griezumā** pieejams šeit.

*2019. gada novērtējums līdzfinansēts no Interreg Baltijas jūras transnacionālās sadarbības programmas projekta #R098 Land-Sea-Act līdzekļiem.

logo

** 2015. gada novērtējums līdzfinansēts no Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002) 4.aktivitātes līdzekļiem.

logo