Management

pasts [at] varam.gov.lv

Minister's Bureau

laila.spalina [at] varam.gov.lv

Parliamentary Secretary

arturs.toms.pless [at] varam.gov.lv

State Secretary

edvins.balsevics [at] varam.gov.lv

Personnel Division

jolanta.rauga [at] varam.gov.lv

Nature Protection Department

daiga.vilkaste [at] varam.gov.lv

Protected Areas Division

inga.belasova [at] varam.gov.lv

Species and Habitats Protection Division

ilona.mendzina [at] varam.gov.lv

Environmental Protection Department

rudite.vesere [at] varam.gov.lv

Water Resource Division

iveta.teibe [at] varam.gov.lv

Pollution Prevention Division

dagnija.jirgensone [at] varam.gov.lv

Climate Change Department

Raimonds.Kass [at] varam.gov.lv

Climate Finance and Technology Division

raimonds.kass [at] varam.gov.lv

Electronic Government Department

ugis.bisenieks [at] varam.gov.lv

State Information Systems Division

normunds.grigus [at] varam.gov.lv

One-Stop Shop Division

maija.anspoka [at] varam.gov.lv

Regional Policy Department

raivis.bremsmits [at] varam.gov.lv

Regional Development Planning Division

jevgenija.butnicka [at] varam.gov.lv

Regional Economics Division

davis.melnalksnis [at] varam.gov.lv

Local Governments Supervision Division

ludmila.zaharenko [at] varam.gov.lv

Spatial Planning Department

inguna.draudina [at] varam.gov.lv

Planning Supervision Division

ilze.aigare [at] varam.gov.lv

Spatial Planning Policy Division

kristine.kedo [at] varam.gov.lv

Investment Policy Department

svetlana.sergejeva [at] varam.gov.lv

Environmental Investment Division

svetlana.sergejeva [at] varam.gov.lv

Investment Supervision Department

imants.klavs [at] varam.gov.lv

Project Supervision Division

diana.sturmane [at] varam.gov.lv

Development Instruments Department

iruma.kravale [at] varam.gov.lv

Territorial Cooperation Division

anna.djakova [at] varam.gov.lv

Finance and Certification Division

ilze.budjaka [at] varam.gov.lv

Legal Department

madars.laurs [at] varam.gov.lv

Legal Division

madara.gaile [at] varam.gov.lv

Audit Department

zanda.janusauska [at] varam.gov.lv

Internal Audit Division

diana.spresle [at] varam.gov.lv

Audit Division

elina.valeine [at] varam.gov.lv

Budget and Finance Department

irena.kotelnikova [at] varam.gov.lv

Budget Division

irina.kurcevska [at] varam.gov.lv

Accounting Division

inara.barkane [at] varam.gov.lv

Coordination Department

maris.klismets [at] varam.gov.lv

Procurement Department

janis.vitols [at] varam.gov.lv

Document Management Division

indra.gulbe [at] varam.gov.lv

Procurement Division

ivars.dizpeteris [at] varam.gov.lv