Plānotais AF* finansējums:

92 300 000 EUR,
tai skaitā 2022.gadā 8 900 000 EUR, 2023.gadā 38 400 000 EUR, 2024.gadā 30 000 000 EUR, 2025.gadā 15 000 000 EUR.

Finansējuma saņēmēji:

Satiksmes ministrija

Atbalstāmās darbības:

Investīcijas ietvaros plānotas šādas atbalstāmās darbības:

 1. būvlaukuma ierīkošana un novākšana;
 2. autoceļa būvniecība, nojaukšana un uzturēšana pamatceļa būvniecības laikā;
 3. pievadceļu un apbraucamo ceļu uzturēšana pamatceļa būvniecības laikā;
 4. autoceļa kompleksam piegulošo inženiertīklu būvniecība ne vairāk kā 10 % apmērā no projekta izmaksu kopsummas;
 5. autoceļa kompleksā ietilpstošo būvju, kuras noteiktas likuma “Par autoceļiem” 2. panta otrajā daļā,  būvniecība;
 6. ar pamatceļa būvniecību saistītā ceļu tīkla būvniecība, ja tā nedalāmi saistīta ar projekta īstenošanu;
 7. ar velosipēdistu un gājēju ceļu būvniecību saistītās darbības, lai novērstu infrastruktūras pārrāvumus;
 8. labiekārtošanas darbi (autobusu pieturvietas, apgaismojuma līnijas, apzaļumošana, lietusūdens savākšanas un attīrīšanas iekārtu izbūve atbilstoši būvprojekta risinājumam);
 9. satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana un atjaunošana (piemēram, ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi);
 10. informācijas un publicitātes pasākumi saskaņā ar Regulas Nr.2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10.pantu, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām;
 11. pasākumi vides aizsardzības prasību nodrošināšanai, ciktāl to paredz normatīvie akti vides aizsardzības jomā, kā arī, ja attiecināms, citi pasākumi principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanai, piem., lietus ūdeņu atvades sistēmu izbūve, lai mazinātu applūšanas riskus spēcīgu lietusgāžu gadījumā u.c.

Sasniedzamie atskaites punkti un mērķi:

Renovēti un atjaunoti valsts reģionālie un vietējie autoceļi novadu administratīvo centru un tajos sniegto pakalpojumu un darbavietu drošai sasniedzamībai un jauno pašvaldību pilnvērtīgai funkcionēšanai:

 • 2022. gada 4. ceturksnī – 70 km
 • 2023.gada 4.ceturksnī – 125 km
 • 2024. gada 4. ceturksnī – 210 km

Projektu atlases laiks (ja attiecināms):[1]

Nav plānota projektu atlase. Saskaņā ar informatīvo ziņojumu par investīcijas īstenošanu, investīcijas atbalsts tiks sniegts grantu veidā. VARAM sadarbībā ar Satiksmes ministriju un plānošanas reģioniem saskaņā ar iepriekš noteiktiem kritērijiem ir sagatavojusi  pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu sarakstu, kas pievienots informatīvā ziņojuma pielikumos.

Normatīvie akti:

Investīcijas tiesiskais regulējums noteikts informatīvajā ziņojumā par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformas un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.r. reformas “Administratīvi teritoriālā reforma” 3.1.1.1.i. investīcijas “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana” īstenošanu (TAP 22-TA-1733, izskatīts Ministru kabinetā 2022.gada 8.novembrī, Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformas un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.r. reformas "Administratīvi teritoriālā reforma" 3.1.1.1.i. investīcijas "Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana" īstenošanu (mk.gov.lv))

Kontaktinformācija:

Jevgēnija Butņicka, VARAM Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktora vietniece, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja (tel. 67026931, jevgenija.butnicka@varam.gov.lv)

Kurts Auza, VARAM Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts (tel. 6016752kurts.auza@varam.gov.lv)

 


[1]Ja nav plānota projektu atlase, tad nepieciešams norādīt  NA un normatīvo aktu, skaidrojumu, ka netiek plānota projektu atlase.

Fondu-logo