Specifiskais atbalsta mērķis 3.3.1.: Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām

Plānotais ERAF finansējums*:

Pirmajā atlases kārtā: 16 114 183 euro (t.sk., virssaistību finansējums 5 202 550 euro)
(finansējuma sadalījums nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām noteikts Reģionālās attīstības koordinācijas padomes lēmumā)

Otrajā atlases kārtā: 10 911 633 euro
(finansējuma sadalījums reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām noteikts MK 01.06.2016 rīkojumā Nr.310)

Trešajā atlases kārtā: 37 193 476 euro
(finansējuma sadalījums novadu pašvaldību projektiem noteikts MK 01.06.2016 rīkojumā Nr.314)

Projektu iesniedzēji:

Pirmajā atlases kārtā: Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras un Ventspils pilsētas pašvaldība vai tās izveidota iestāde, vai minētās pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, vai brīvostas pārvalde, vai speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

Otrajā atlases kārtā: Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažu, Līvānu, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Saldus, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tukuma un Valkas novada pašvaldība vai tās izveidota iestāde, vai minētās pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi.

Trešajā atlases kārtā: pašvaldības, kas atrodas ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem, vai to izveidotas iestādes, vai minēto pašvaldību kapitālsabiedrības, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi. Atbalstāmos projektu ideju konceptus atlasa PRIEKŠATLASĒ, ko organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Atbalstāmās darbības:

Investīcijas maza mēroga uzņēmējdarbības atbalsta publiskās infrastruktūras attīstībai un pieejamībai – nepieciešamo industriālo pieslēgumu izveidei, nodrošinot papildinātību ar specifisko atbalsta mērķi 3.1.1. „Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu”, kas vērsts uz mazo un vidējo komersantu attīstības sekmēšanu, jo īpaši uz apstrādes rūpniecības īpatsvara pieaugumu ekonomikā, tādējādi veicinot arī reģionu attīstību, komersantu attīstību kapacitātes paaugstināšanu, investīciju piesaisti un jaunu darba vietu radīšanu.

Sasniedzamais rezultāts:

 • Strādājošo skaits privātajā sektorā 2023.gadā – 446,3-475,1 tūkst. (skaits 2011.gadā – 429,9 tūkst.)
 • Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem (faktiskajās cenās, EUR) 2023.gadā – 2,13-2,44 mljrd. EUR (bāze 2012.gadā – 1,7 mljrd. EUR)
 • Atbalstīti 202 komersanti

Projektu atlases veids:

Ierobežota projektu iesniegumu atlase 

Projektu atlases laiks:

Pirmajai atlases kārtai: no 2016.gada III ceturkšņa (atlases laiks katrai pašvaldībai individuāls)

 • Atlasi organizē nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības.
 • Atlases laiks un projektu sagatavošanai nepieciešamie dokumenti tiek publicēti Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes un Valmieras pilsētu pašvaldību tīmekļa vietnēs) 

Otrajai atlases kārtai:

 • Atlasi organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Projektu sagatavošanai nepieciešamie dokumenti pieejami šeit. 
 • Iesniegšanas termiņš: 15.06.2016 – 04.09.2017 un 23.04.2018 – 30.11.2021

Trešajai atlases kārtai:

 • Atlasi organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Projektu sagatavošanai nepieciešamie dokumenti pieejami šeit. 
 • Iesniegšanas termiņš: 17.06.2016 – 15.03.2018 un 22.08.2018 - 21.12.2018
Dokumenti:
Valsts atbalsta pārredzamība:

SAM 3.3.1.ietvaros var piešķirt valsts atbalstu, kas vienam atbalsta saņēmējam var pārsniegt šādas robežvērtības:

 • pašvaldībām, MVU: 500 000 EUR (regulas Nr.651/2014 9.pants),
 • uzņēmumiem primārai lauksaimnieciskai ražošanai: 60 000 EUR (regulas Nr.702/2014 9.pants),
 • uzņēmumiem zvejas un akvakultūras produktu ražošanai un apstrādei: 30 000 EUR (regulas Nr.1388/2014  9.pants)

Informācija par SAM 3.3.1.ietvaros piešķirto valsts atbalstu, kas pārsniedz robežvērtības, pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē AID AWARD SYSTEM

Norāde:
1) atverot AID AWARD SYSTEM tīmekļa vietni, klikšķina uz vārdu “Latvija” , lai atvērtu lapu “EK meklēt atbalsta piešķiršanas datus”.
2) lapā “EK meklēt atbalsta piešķiršanas datus”  datu laukā “Atbalsta pasākuma lietas numurs” ievada kodu:
- “SA.44027”, ja valsts atbalsts piešķirts regulas Nr.651/2014 ietvaros;

- “SA.43355”, ja valsts atbalsts piešķirts regulas Nr.702/2014 ietvaros;

- “SA.43875”, ja valsts atbalsts piešķirts regulas Nr.1388/2014 ievaros.

3) spiež pogu “Meklēt”.

Dokumentu arhīvs

* Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un piešķirtais virssaistību apjoms


Apraksts:

Lai veicinātu ieguldījumus apstrādes rūpniecībā un atbalstītu komersantus, papildus tiešajam atbalstam finanšu instrumentu veidā nepieciešams arī integrēts atbalsts, tai skaitā papildinošas neliela izmēra, specifiskas uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras un nepieciešamo industriālo pieslēgumu izveide, cita starpā, investējot inženiertehniskajās komunikācijās (elektrība, gāzes, ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde). Pretējā gadījumā teritorijās, kur šī publiskā infrastruktūra nav attīstīta, nav iespējama arī uzņēmējdarbības attīstība. Tāpēc ar ERAF palīdzību paredzēts fokusēts atbalsts tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, investējot publiskajā infrastruktūrā. Atbalsts plānots pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem prioritārajiem investīciju projektiem, ar kuru palīdzību tiks uzlabota uzņēmējdarbības vides investoru piesaistei un darbavietu radīšanai, kā arī infrastruktūras trūkumu novēršana uzņēmumiem, kas jau darbojas. Ar ERAF atbalstu tiks uzlabota saimniecisko darbību veicinoša infrastruktūra un radītas jaunas darbavietas, nodrošinot labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai attiecīgajās teritorijās.
Atbalsts tiks sniegts tiem projektiem, kas noteikti kā pašvaldību prioritātes un būs iekļauti pašvaldību integrētajās attīstības programmās (skat. VARAM izstrādāto metodisko materiālu “Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”), balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, kuru ietvaros plānotās investīcijas papildinās citu pašvaldības integrēto attīstību veicinošo projektu ietvaros veiktos ieguldījumus, kas paredz privātā sektora investīcijas, kas ir tieši vērstas uz ekonomiskās aktivitātes veicināšanu un liecina par privāto investoru gatavību veikt ieguldījumus (t.sk., nodrošinās komersantu izveidi vai darbības paplašināšanu, produktivitātes un eksporta apjoma pieaugumu, jaunu darba vietu radīšanu, vairākkārtēju atdevi veiktajām investīcijām)

 


 

3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
TREŠĀS PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES KĀRTAS „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība” priekšatlase.

Priekšatlases rezultāts

Sagatavots MK 01.06.2016 rīkojums Nr.314 par finansējuma sadalījumu novadu pašvaldību projektiem

Priekšatlases termiņš

08.01.2016. – 16.02.2016. (ieskaitot)

Projektu ideju konceptu iesniedzēji

89 novadu pašvaldības ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem, to izveidotas iestādes vai pašvaldību kapitālsabiedrības, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi

Projektu ideju konceptu iesniegšana

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā:

•  personīgi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Rīgā, Peldu ielā 25, darbdienās no plkst.8:30 līdz plkst.17:00

•  nosūtot ierakstītā vēstulē pa pastu uz adresi Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494

•  noformētu elektroniskā dokumenta veidā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@varam.gov.lv

Priekšatlases dokumenti:

•  Projekta idejas koncepta priekšatlases veidlapa

•  Projektu ideju konceptu priekšatlases vērtēšanas kritēriji

•  Projektu ideju konceptu priekšatlases vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem